00153-2014-0002

BG-Русе: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Институт по земеделие и семезнание Образцов чифлик, кв.Образцов чифлик, ул Проф. Иван Иванов 1, За: Радослав Якимов, Р. България 7007, Русе, Тел.: 082 820801, E-mail: izs.rousse@gmail.com, Факс: 082 820800

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна/и дейност/и на възложителя

Друг: земеделиеДруго (моля пояснете): земеделие

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

"Доставка на минерални торове, препарати за РЗ и семена за посев през 2015г.".

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: Производствено-експериментална база на Института в кв.ДЗС, гр.Русе.
Код NUTS: BG323
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

"Доставка на минерални торове, препарати за РЗ и семена за посев през 2015г." - 300000лв.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

14310000, 24453000, 03111000

Описание:

Минерални торове
Хербициди
Семена

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
300000 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: предложена цена; тежест: 50
Показател: разсрочено плащане; тежест: 30
Показател: срок на доставка; тежест: 20
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 630691 от 28.10.2014 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 1 / Обособена позиция №:1 / Заглавие:"Доставка на минерални торове"
V.1) Дата на сключване договора
16.02.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
28.10.2014 г. 
V.2) Брой на получените оферти

4

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Афер България" и ЕИК 123512950, Административна сграда на "Агрополихим" АД, Р. България 9160, Девня, Тел.: 0519 97502, Факс: 0519 97539

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 154000 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 154000 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 2 / Обособена позиция №:2 / Заглавие:"Доставка на препарати за РЗ"
V.1) Дата на сключване договора
06.02.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
28.10.2014 г. 
V.2) Брой на получените оферти

4

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Ф + С - Агро" ООД, ул."Борисова" 52, ет.5, Р. България 7000, Русе, Тел.: 082 823714, Факс: 082 824786

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 100000 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 100000 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 3 / Обособена позиция №:3 / Заглавие:"Доставка на семена за посев през 2015г."
V.1) Дата на сключване договора
06.02.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
28.10.2014 г. 
V.2) Брой на получените оферти

4

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Ф + С - Агро" ООД и ЕИК 117535581, ул."Борисова" 52, ет.5, Р. България 7000, Русе, Тел.: 082 823714, Факс: 082 824786

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 46000 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 46000 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.2) Допълнителна информация

Процедурата е открита с Решение №133/28.10.2014г..

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

Съгласно Глава 11 от ЗОП.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

06.03.2015 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

1. "Флора 62" ООД - гр.Пловдив; адрес: Пловдив, ул."Никола Алваджиев" 1; ЕИК 115106747; 2. "Ф + С - Агро" ООД - гр.Русе; адрес: Русе, ул. "Борисова" 52, ет.5; ЕИК 117535581; 3. "Афер България" ЕООД, гр.Девня, Област Варна, адрес:Девня, Административна сграда на "Агрополихим" АД; ЕИК 123512950; 4. "Балджиеви - 91" ООД, гр.Севлиево, Област Габрово; адрес: Севлиево, ул."Зелениковец" 9; ЕИК 107059276.


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор