Версия за печат

00909-2015-0003

BG-Варна:

РЕШЕНИЕ

Номер: РД-46 от 25.02.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

Б) за промяна


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров”, гр. Варна, ул. Васил Друмев 73, За: Радко Радев, България 9026, Варна, Тел.: 052 552226; 0885 824739, E-mail: info@naval-acad.bg, legal@naval-acad.bg

Място/места за контакт: Радко Радев

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.naval-acad.bg.

Адрес на профила на купувача: http://pp.naval-acad.bg/?page_id=306.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Отбрана
Образование


Б) ЗА ПРОМЯНА

Информацията е за целите на

извършване на промяна/техническа редакция


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Доставки
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

"Доставка на ДМА по обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1. Инфрачервена (термо) камера Обособена позиция 2. Датчик за въртящ момент Oбособена позиция 3. Вибродиагностичен уред"

II.3) Кратко описание на поръчката

Обособена позиция 1. Инфрачервена (термо) камера: 1) Мобилна; 2) Възможност за измерване на открито; 3) Термична чувствителност <50 mK @ f/1.0 (мили Келвина); 4) Качество на изображението - 320 х 240 или 640 х 480 пиксела; 5) Спектрален диапазон - от 7,5 до 13,5 m (микрометра); 6) Възможност за откриване на цел с човешки размери от 960 метра до 2,5 километра; 7) Възможност за цифрово увеличение - четири пъти - 1 брой. Обособена позиция 2. Датчик за въртящ момент: 1) Диапазон на работа - до 200 kN.m; 2) Температурен диапазон на съхранение от -15 °C до +40 °C; 3) Програма за обработване и прехвърляне на данни към РС (вкл.USB адаптер) - 1 брой. Oбособена позиция 3. Вибродиагностичен уред: 1) Четири-канален виброанализатор с възможност за: измерване по предварително зададен маршрут в 2 канала; измерване по 4 канала без маршрут; триосово измерване по маршрут; балансиране на ротори; определяне на собствени честоти на съоръженията; измерване на обороти; защитено изпълнение IP65 - 1 брой.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

38970000, 80640000, 38436220, 33124100, 38651600

Описание:

Изследователски, изпитвателен и научнотехнически симулатор
Тренировка и симулация с военни плавателни средства
Датчик за точката на кипене на ротационни изпарители
Уреди за диагностика
Цифрови камери

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: РД-46 от 25.02.2015 г. 
III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път

Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"

Година и номер на документа:
2015-650491
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.1)
Номер на обявлението в ОВ: 2015/S 42 - 71570 от 28.02.2015 г. 
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 909-2015-3
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

решение и обявление за поръчка

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

650491

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

25.02.2015 г. 


ІV: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл. 27а, ал. 3 от ЗОП

V: ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ДОБАВЯНЕ

V.1) Причина за корекциите/допълненията:

И двете

V.2) Коригирани/допълнени оригинално обявление и/или документация за участие:

В оригиналното обявление

V.4) Текст за коригиране в решението за откриване:
Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

ІІІ.1.1.

Вместо:

Гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка е в размер на 2 (две) на сто от общата цена по договора за обществената поръчка без ДДС по съответната обособена позиция (Образец № 14). Валидността на гаранцията за изпълнение, в случай че е представена банкова гаранция, е 30 (тридесет) дни след подписване на приемо- предавателен протокол. Гаранцията за изпълнение на договора се представя от участника, определен за Изпълнител на поръчката при подписване на договора. Банковата гаранция може да бъде издадена по образец на банката, съдържащ същите или по – добри за Възложителя условия от тези в Образци № 14 от документaцията за участие, като в него е изрично записано, че гаранцията е безусловна и неотменима в полза на Възложителя. Гаранциите се представят, в една от следните форми: а) парична сума, внесена по банкова сметка на ВВМУ, гр. Варна в SG Експресбанк IBAN: ВG41ТТВВ94003315068641, BIC: ТТВВВG22; б) банкова гаранция - по образец. едварителен подбор, съответно за определяне на Изпълнител;

Да се чете:

Гаранцията за участие в обществената поръчка (Образец № 14) се представя от участника в процедурата и е в размер на: - 233,00 лв. за Обособена позиция 1; - 333,00 лв. за Обособена позиция 2; - 250,00 лв. за Обособена позиция 3; Когато участникът е обединение, гаранцията може да се представи от обединението или от участник в него, в съответствие с договора за обединение. Валидността на гаранцията за участие е не по-малко от 30 (тридесет) дни след изтичане срока на валидност на офертата на участника. Гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка е в размер на 2 (две) на сто от общата цена по договора за обществената поръчка без ДДС по съответната обособена позиция (Образец № 15). Валидността на гаранцията за изпълнение, в случай че е представена банкова гаранция, е 30 (тридесет) дни след подписване на приемо- предавателен протокол. Гаранцията за изпълнение на договора се представя от участника, определен за Изпълнител на поръчката при подписване на договора. Банковите гаранции могат да бъдат издадени и по образец на банката, съдържащ същите или по – добри за Възложителя условия от тези в Образци № 14 и Образец № 15 от документaцията за участие, като в него е изрично записано, че гаранцията е безусловна и неотменима в полза на Възложителя. Гаранциите се представят, в една от следните форми: а) парична сума, внесена по банкова сметка на ВВМУ, гр. Варна в SG Експресбанк IBAN: ВG41ТТВВ94003315068641, BIC: ТТВВВG22; б) банкова гаранция - по образец. Възложителят има право да задържи гаранцията за участие до решаване на спора, когато участникът в процедура за възлагане на обществена поръчка обжалва решението, с което се обявяват резултатите от предварителния подбор, или решението за определяне на Изпълнител. Възложителят има право да усвои гаранцията за участие независимо от нейната форма, когато участникът: - оттегли заявлението си след изтичането на срока за получаване на заявления или оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите; - е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка. Възложителят освобождава гаранциите за участие на: - отстранените участници в срок 5 (пет) работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението на възложителя за предварителен подбор, съответно за определяне на Изпълнител; - класираните на първо и второ място участници - след сключване на договора за обществена поръчка, а на останалите класирани участници - в срок 5 (пет) работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на Изпълнител. При прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка гаранциите на всички участници се освобождават в срок 5 (пет) работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за прекратяване. Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

V.6) Дати, които трябва да бъдат коригирани в оригиналното обявление:
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Срок за получаване на офертите/заявленията за участие

Вместо:
26/03/2015 17:00
Да се чете:
06/04/2015 17:00
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Дата на отваряне на офертите

Вместо:
27/03/2015 10:00
Да се чете:
07/04/2015 10:00
V.9) Друга допълнителна информация:

Процедурата се провежда при условията на чл.14, ал.1 от ЗОП На основание чл.64, ал.3 ЗОП възложителят се възползва от съкращаване на сроковете, тъй като обявлението е изпратено по електронен път, и поради обстоятелството, че от датата на публикуване на обявлението в електронен вид възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на Интернет адрес http://pp.naval-acad.bg/?page_id=306 (Обществени поръчки - Профил на купувача).


VI: ОБЖАЛВАНЕ

VI.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VIII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

05.03.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Капитан І ранг проф.д.в.н. Боян Медникаров
Длъжност: Началник на ВВМУ "Н.Й.Вапцаров"