Версия за печат

00803-2015-0002

BG-Кубрат:

РЕШЕНИЕ

Номер: 194 от 05.03.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Кубрат, ул. Княз Борис І № 1, За: инж. Ст. Пенев - директор Дирекция ТСУ, земеделие, търговия,опазване на околната среда, инвестиционни дейности и европейски проекти и Ж. Пойраз - ст. юрисконсулт, РБългария 7300, Кубрат, Тел.: 0848 72020, E-mail: kubrattown@abv.bg, Факс: 0848 73205

Място/места за контакт: Община Кубрат

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.kubrat.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.kubrat.bg/bg/profile/buyerprofile.php.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.3 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Авторският надзор на обект „Реконструкция на водопроводна мрежа с. Савин, Община Кубрат“ ще бъде с предмет: - Упражняване на авторски надзор по време на строителството по част Геология, част ПБЗ, част ПБ, част Геодезия, част В и К на инвестиционния проект „Реконструкция на водопроводна мрежа с. Савин, Община Кубрат“ - Вписва предписания в заповедната книга на строежа за точното спазване на одобрените инвестиционни проекти. - Техническа помощ и консултации за решаване на проблеми, свързани с реализацията на проектите. - Участва в изготвянето и подписването на всички актове и протоколи по време на строителството, съгласно ЗУТ и Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, за характеризиране изпълнението на строежите. - Заверка на екзекутивна документация при несъществени отклонения от одобрените инвестиционни проекти. - Участва в приемателните комисии по строежите.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Поръчката се открива на основание чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП, съгласно която възлагането на обществената поръчка на друго лице би довело до нарушаване на авторски права. На основание чл. 3, ал. 1, т. 8 от Закона за авторското право и сродните му права обекти на авторското право са одобрени архитектурни проекти, одобрени проекти по устройствено планиране, карти, схеми, планове и други, отнасящи се до архитектурата, териториалното устройство, географията, топографията, музейното дело и която и да е област на науката и техниката. Придобитият от Община Кубрат инвестиционен проект„Реконструкция на водопроводна мрежа с. Савин, Община Кубрат“ е изработен от „ВОДОКАНАЛПРОЕКТ - МЕТАЛПРОЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ“ АД, след сключен Договор №35/14.06.2010г. Договорът е сключен в резултат на проведена процедура по реда на чл. 2, ал. 1, т. 2 от НВМОП (отм.) между „ВОДОКАНАЛПРОЕКТ - МЕТАЛПРОЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ“ АД и Община Кубрат. Съобразно изискванията на чл. 162, ал.2 от Закон за устройство на територията (ЗУТ), авторският надзор по всички части на инвестиционния проект е задължителен. Посочените по-горе обстоятелства обуславят избора на процедурата, а именно предвидената по чл. 90, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) процедура на договаряне без обявление, тъй като възлагането на настоящата поръчка на друго лице би довело до нарушаване на авторски права, придобити по силата на закон. Тъй като изпълнението на дейностите по авторски надзор не може да се извърши от друго лице, различно от проектанта, който е изготвил инвестиционния проект, то целта на процедурата е при провежданите преговори да се определят основните клаузи на договорите за авторски надзор. При преговорите ще бъдат спазвани всички законови изисквания и ще бъдат взети предвид добрите професионални практики за упражняване на дейността от лицата, които ще извършват авторския надзор.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

„ВОДОКАНАЛПРОЕКТ - МЕТАЛПРОЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ“ АД гр. София 1618 ул. „Камен Андреев” 24 ЕИК 831643835

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

поканата за обществена поръчка и документацията


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, РБългария 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Стойността на поръчката е 5000,00 лв. без ДДС, съгласно Таблицата за одобрените разходи по проект с ИД 17/321/1272 „Реконструкция на водопроводна мрежа с. Савин, Община Кубрат“, Приложение 1 към Договор за отпускане на финансова помощ с рег. № 17/321/01272/27.11.2012г., сключен между Община Кубрат и Държавен фонд „Земеделие”, финансиран по Мярка 321 – Основни услуги за населението и икономиката в селските райони от „Програма за развитие на селските райони 2007-2013”, подкрепена от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

05.03.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Ремзи Халилов Юсеинов
Длъжност: Кмет на Община Кубрат