Версия за печат

00601-2015-0002

BG-Долна Митрополия: 27 - Други услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

община Долна Митрополия, ул. Св.св. Кирил и Методий № 39, За: Пепа Герашка - Директор Дирекция ОССИКИ, Република България 5855, Долна Митрополия, Тел.: 064 680704, E-mail: obshtina@dolnamitropolia.bg, Факс: 064 680704

Място/места за контакт: гр.Долна Митрополия, ул.Св.св. Кирил и Методий № 39

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.dolnamitropolia.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://op.dolnamitropolia.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20150305GFNA192531.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„ ПЪРВОНАЧАЛНО ЗАЛЕСЯВАНЕ НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ В ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ“

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 27
Място на изпълнение: землищата на село Биволаре, гр. Долна Митрополия, гр. Тръстеник и село Ореховица, община Долна Митрополия
Код NUTS: BG314
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Предметът на поръчката е извършване на услуги за залесяване на неземеделски земи, собственост на община Долна Митрополия с обща площ 236,477 дка. Поръчката се изпълнява в рамките на Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и е финансирана съгласно Договор № 15/223/00300 от 09.10.2014 г., сключен между Държавен фонд «Земеделие», Разплащателна агенция и Община Долна Митрополия по Мярка 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи” По проекта е предвидено да бъдат залесени общо 16 общински поземлени имоти – изоставени ниви с обща площ от 236,477 дка, разпределени в четири землища от територията на общината. Забележка: На основание чл. 16г, ал. 1 от ЗОП настоящата обществена поръчка е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. Допустимо е оферти да подават и участници на общо основание, но при участие на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, както и обединения, в които участват само такива лица, офертите на останалите участници не се разглеждат и оценяват, освен ако всички ползващи се с преференция участници и/или техните оферти не отговарят на постановените от Възложителя условия. Обявените в настоящата обществена поръчка критерии за подбор не се прилагат за участници, които са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, както и за обединения, в които участват само такива лица. Когато в процедурата участват едно или повече специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, които са вписани по чл. 16г, ал. 5, т. 2 от ЗОП, и/или техни обединения, и офертите на тези лица отговарят на изискванията на Възложителя, офертите на останалите участници не се разглеждат и оценяват."

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

77231600

Описание:

Услуги по залесяване

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

По проекта е предвидено да бъдат залесени общо 16 общински поземлени имоти – изоставени ниви с обща площ от 236,477 дка, разпределени в следните землища: Землище с.Биволаре – 6 поземлени имота, а именно: ПИ 118018; ПИ 129008; ПИ 129009; ПИ 129018; ПИ 129019 и ПИ 129023; Землище гр. Долна Митрополия – 2 поземлени имота, а именно: ПИ 015020 и ПИ 015021. Землище с. Ореховица – 1 поземлен имот, а именно ПИ 122045. Землище гр. Тръстеник , а именно: ПИ 000259; ПИ 172020; ПИ 172031; ПИ 172038; ПИ 170018, ПИ 170019 и ПИ 170015; Поземлените имоти предвидени за залесяване са подробно описани в Техническата спецификация, неразделна част от Документацията за участие. За залесяването на всеки от имотите са изготвени технологични планове, които са част от техническата документация на обществената поръчка. Пълно и детайлно описание на конкретните видове работи, както и съответното необходимо количество за изпълнение на поръчката е отразено в Техническата спецификация, технологичните планове и изготвената Количествена сметка.

Прогнозна стойност без ДДС
218029.06 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Завършване

15.08.2015 г. 


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Условия и размер на гаранцията за участие и начин на плащането й Гаранцията за участие в процедурата е в размер на 2 000 лв. (две хиляди лева) Гаранцията за участие може да се внесе по банков път, в брой в касата на общината или може да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за участие. Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция със срок на валидност 120 дни от датата, посочена за краен срок за получаване на офертите, съгл. Обявлението за обществена поръчка. Когато участникът избере да внесе гаранцията за участие по банков път това следва да стане по следната сметка на Община Долна Митрополия ( в лева): "Интернешънъл Асет Банк" АД,клон Плевен; BIC: IABGBGSF; IBAN - BG54IABG74733310030073 При представяне на гаранцията в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва процедурата, за която се представя гаранцията. В банковата гаранция следва изрично да е посочено, че тя е:- безусловна и неотменима;- в полза на Община Долна Митрополия; - със срок на валидност 120 дни от датата, посочена за краен срок за получаване на офертите, съгласно Обявлението за настоящата обществена поръчка. Участниците, които не са представили документ за гаранция или са представили гаранция, която не отговаря на изискванията на Възложителя, ще бъдат отстранени от участие в откритата процедура за възлагане на настоящата общ. поръчка, след провеждане на действията по чл. 68, ал. 8 и ал. 9 от ЗОП. Ако гаранцията за участие е представена под формата на банкова гаранция, когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. Заб.: На основание чл. 59, ал. 6 от ЗОП, Възложителят не изисква гаранция за участие от участник, който е специализирано предприятие или кооперациия на хора с увреждания, както и от обединение, в което участват само такива лица. Задържане и освобождаване на гаранцията за участие. Задържането, усвояването и освобождаването на гаранцията за участие става при условията и реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП. 2. Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора и начин на плащането й. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 % (три процента) от цената на договора без ДДС. Същата може да се внесе по банков път или да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване. Когато участникът избере да внесе гаранцията за изпълнение по банков път това следва да стане по следната сметка на Община Долна Митрополия: "Интернешънъл Асет Банк" АД,клон Плевен; BIC: IABGBGSF; IBAN - BG54IABG74733310030073 Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че е:- безусловна и неотменима;- в полза на Община Долна Митрополия; - със срок на валидност най-малко 60 дни след срока на изпълнение на договора. При представяне на гаранция в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва договора, за който се представя гаранцията. Заб.: Ако избраният за изпълнител по настоящата процедура участник е специализирано предприятие или кооперация на хора с увреждания, или обединение, в което са включени само такива лица, гаранция за изпълнение не се представя, съгласно чл. 59, ал. 6 от ЗОП. Задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение. Условията, при които гаранцията за изпълнение се задържа или освобождава се уреждат с договора за възлагане на общ.поръчка между Възложителя и Изпълнителя.Договорът за възлагане на общ. поръчка не се сключва преди спечелилият участникда представи гаранция за изпълнение.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Цената на договора за услуга се предлага от участника в Офертата му – Образец № 12 и се определя в лева (BGN) без ДДС и в лева (BGN) с ДДС. Максималната стойност на настоящата обществена поръчка е 218 029, 06 лв. /двеста и осемнадесет хиляди двадесет и девет лв. и шест ст./ без ДДС. Заплащането на цената на договора ще се извършва в български лева по следната схема: 1. Авансово плащане в размер на 30 % от стойността на договора за обществена поръчка. Авансът се изплаща в 10-дневен срок след подписване на договора и представяне на оригинална фактура от Изпълнителя за стойността на авансовото плащане. 2. Окончателно плащане - след приключване на дейностите по създаване на широколистни култури .Окончателното плащане се извършва в срок до 30 (тридесет) дни след подписване на приемо-предавателен протокол между Възложителя и Изпълнителя и представяне на фактура за стойността на действително извършените дейности. Договорът се финансира от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г., мярка 223 “Първоначално залесяване на неземеделски земи” съгласно Договор № 15/223/00300 от 09.10.2014 г., сключен между Държавен фонд «Земеделие», Разплащателна агенция и Община Долна Митрополия.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Когато участникът, определен за изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице, но договорът за обществена поръчка се сключва след като изпълнителят представи пред възложителя копие от удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение. Ако обединението се състои от чуждестранни физически и/или юридически лица, те представят еквивалентен документ от държавата, в която са установени.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Пликът съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва: „Документи за подбор“ – вкл. документи и образци относно правна, икономическа, финансова и техническа информация за участника – поставени в ПЛИК № 1; Документите се подреждат в в следния ред:1) Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника;2) Представяне на участника– Обр. № 1, което включва: а) посочване на ЕИК по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или др. идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, вкл. електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата.б) декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП за липсата на обстоятелства по чл.47, ал.1,т.1, б "а", "б", "в", "г", "д", т.2, т.3 и т. 4 и ал.2, т.1 - Прил. №1 към Обр.№1/От участие в процедурата се отстранява Участник, за който е налице което и да е от посочените по-горе обстоятелства по чл.47 от ЗОП/; в) доказателства за регистрация по силата на нормативен акт - Заверено копие от Удостоверението за вписване на участника в публичния регистър на Изпълнителната агенция по горите по чл. 241 от ЗГ или екв. регистрация в държавата, в която е установен, или д-ция или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи, съгласно нац. закони на страната, където е учреден;г) декларация по чл. 16г, ал. 5 от ЗОП (в случаите, когато участникът в процедурата е специализирано предприятие или кооперация на хора с увреждания, или обединения от такива лица) - Прил.№2 към Обр. №1;3) Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (тогава, когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за съдебна регистрация) - оригинал;4) Копие на договора за обединение, при участник обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.5) Декларация за ангажираност от членовете на обединението/консорциума – попълва се Обр. № 2;6) Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители – попълва се Обр.№3; 7) Декларация от подизпълнител ( в случаите, когато е приложимо), че е съгласен да участва в процедурата като такъв – попълва се Обр.№4; 8) Документ за гаранция за участие – оригинал на банкова гарация за участие или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума.9) Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договор - попълва се Обр.№5; 10) Декларация за липса на свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7, както и за липса на обстоятелствата по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП - Обр. №6. В плик №1 се прилагат и документите съгласно раздел III. 2.3 от настоящото обявление. „Предложение за изпълнение на поръчката”- ПЛИК № 2 , който съдържа:1) Попълнен Обр.№11 „Техническо предложение” към което се прилага: Подробен линеен календарен план с хоризонтални диаграми за изпълнение на предвидените дейности по залесяване, който следва да бъде изготвен в съответствие с изискванията, описани в Техн. спецификация; 2) Декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП, ако е приложимо „Предлагана цена”- ПЛИК № 3. Попълва се Образеца за предложение за цена– Ценова оферта” - Обр. №12, към който се прилагат:1.Количествено-стойностни сметки /КСС/-Обр. №13- попълнени и подписани, оригинал на хартиен носител; 2.Електронен носител (CD) на КСС, в Exсel формат. Всеки от пликовете (опаковки) №1, №2 и №3 трябва да съдържа- един оригинал на хартиен носител и едно копие от документите в плика на ел. носител (диск) в нередактируем формат (например PDF или екв.), а изготвената КСС в Exсel формат
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Не се поставят изисквания за икономически и финансова възможности.
Минимални изисквания: Не се поставят изисквания за икономически и финансова възможности.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните 3 (три) години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, считано от датата на подаване на офертата, който включва вида на услугата и нейният обхват, площта на залесяване и/или отглеждане , датата на започване и приключване на услугата, стойността, получателя, описание на доказателството за извършването й – попълва се образец № 7; Списъкът трябва да бъде придружен от документите, посочени в чл. 51, ал. 4 от ЗОП, а именно: а) доказателство за извършените услуги под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или б) доказателство за извършените услуги чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугите. 2. Справка-списък на техническия състав, съгласно чл. 51, ал. 1, т. 7 от ЗОП който участникът ще осигури за изпълнение на поръчката с посочване на образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на лицата, които отговарят за изпълнението на поръчката – попълва се образец № 8; 3. Декларация за средния годишен брой на работниците и служителите на участника за последните три години, освен ако не е посочил в офертата че ще използва подизпълнител или ресурсите на трети лица – попълва се образец № 9; 4. Декларация за техническото оборудване, необходимо за изпълнение на поръчката - попълва се образец № 10. В случай, че участникът участва като обединение/ консорциум, съответствието с изброените технически изисквания ще се доказва от един или повече участници в обединението. Забележка: Съгласно чл. 51а от ЗОП участникът може да използва ресурсите на други физически или юридически лица при изпълнение на поръчката, при условие че докаже, че ще има на свое разположение тези ресурси. Посочените изисквания не се прилагат за участници, които са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, както и за обединения, в които участват само такива лица.
Минимални изисквания: 1) Участникът следва да е изпълнил услуги през последните 3 години, считано от датата на подаване на оферти, свързани със залесяване и/или отглеждане на горски култури на площ не по малка от 200 дка; В случай, че участникът участва като обединение/ консорциум, изброените по-горе изисквания се прилагат за обединението/ консорциума като цяло. 2) Участникът следва да осигури минимум следния квалифициран технически състав за изпълнение на поръчката: • Ръководител проект - Главен лесовъд Квалификация: - Висше образование, придобита образователна степен "магистър" или «бакалавър», специалност: "Горско стопанство" или "Озеленяване", или "Ландшафтна архитектура", или "Екология и опазване на околната среда" или еквивалент; - Да притежава удостоверение за вписване в регистъра на ИАГ за упражняване на лесовъдска практика за дейностите по чл. 233, ал. 1 от ЗГ; Професионален опит: - общ професионален опит - Минимум 5 г. професионален опит по специалността, - специфичен опит – участие в изпълнението на поне 2 договора с предмет сходен на настоящия - залесяване, почистване, попълване на горски култури; • Техник - лесовъд Квалификация: - Средно образование по специалността "Горско и ловно стопанство" или "Горско стопанство и дърводобив" и с придобита квалификация "техник-лесовъд", или диплома за завършено средно образование и свидетелство за професионална квалификация с придобита 3-та степен на професионална квалификация по професията "техник-лесовъд" или еквивалент; - Да притежава удостоверение за вписване в регистъра на ИАГ за упражняване на лесовъдска практика за дейностите по чл. 233, ал. 1 от ЗГ; Професионален опит: - общ професионален опит - Минимум 1 г. професионален опит по специалността, - специфичен опит – участие в изпълнението на поне 1 договор с предмет сходен на настоящия - залесяване, почистване, попълване на горски култури; *Еквивалент - под еквивалент следва да се разбира специалност, придобита в наше или чуждо учебно заведение, което за същия обем знания е наименовано специалността по друг начин. 3) Участникът следва да има на разположение минимум 10 собствени или наети лица - залесители, които да са пряко ангажирани с изпълнението на поръчката. 4) Участникът трябва да притежава собствено или наето техническо оборудване за изпълнение предмета на поръчката както следва: Минимум: един брой трактор; един брой мулчер (шредер); един брой верижен булдозер; два броя товарни автомобила; двадесет броя садилни мечове; пет броя храсторези; един брой моторен трион; Забележка: Посочените изисквания не се прилагат за участници, които са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, както и за обединения, в които участват само такива лица.
ІІІ.2.4) Запазени поръчки

Поръчката е ограничена до кандидати – специализирани предприятия или кооперации на лица с увреждания

ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

ДА

Нормативни разпоредби

Съгласно изискванията на Закона за горите всеки участник трябва да притежава Удостоверението за вписване в публичния регистър на Изпълнителната агенция по горите по чл. 241 от Закона за горите В случай на участие на чуждестранни лица възложителят ще приеме еквивалентен документ, удостоверяващ регистрацията му в еквивалентни регистри на държавата, в която е установен, или декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация, издаден от компетентните органи съгласно националния закон на участника. Когато участникът в процедурата е обединение на физически или юридически лица, всяко едно от лицата, което ще изпълнява дейности свързани с планиране и организация на дейностите по залесяване трябва да притежава удостоверение за вписване в регистъра по чл. 241 от ЗГ в съответствие с изискванията на чл.25, ал.8 от ЗОП.

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

ДАРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Техническият показател ТП, който включва следните подпоказатели:Т1-Срок за почвоподготовка на площта за залесяване, отн. тежест 60% и Т2- Срок за първоначално залесяване на предвидените площи с отн. тежест 40%.Техническият показател ТП се определя по формулата: ТП = Т1 х 60% + Т2 х 40%; тежест: 40
Показател: Предлагана цена ПЦ с тежест 60%; изчислява се по формулата: ПЦ = (Цmin / Цi) х 100 ; тежест: 60

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
02.04.2015 г.  Час: 17:00
Платими документи

ДА

Цена: 12 BGN
Условия и начин на плащане

Документацията за участие в процедурата не се закупува и може да бъде изтегляна от електронната страница на Община Долна Митрополия - интернет адрес: http://www.dolnamitropolia.bg/, раздел Профил на купувача, в срока посочен в обявлението за обществената поръчка. Ако лицата, желаят да получат документацията на хартиен носител, същата може да бъде предоставена от 08:30 часа до 17:00 часа, всеки работен ден във Фронт-офиса на Община Долна Митрополия до срока за получаване на офертите на адрес: Община Долна Митрополия, обл. Плевен, гр.Долна Митрополия, ул."Св. св. Кирил и Методий" № 39. срещу заплащане на сумата от BGN 10.00 (десет лева) без ДДС или 12 (дванадесет) лв. с ДДС. Документацията за участие се заплаща в касата на Община Долна Митрополия или по банков път по сметка "Интернешънъл Асет Банк" АД, клон Плевен; BIC: IABGBGSF; IBAN – BG78 IABG 7473 84 100323 00, вид плащане 447000 Документът за размножаване на документацията не е изискуем документ като съдържание на Плик №1 от офертата на участниците. При поискване от заинтересовано лице, документацията на хартиен носител може да му бъде изпратена по пощата или с куриер за негова сметка, след представяне на доказателство за извършено плащане по посочената банкова сметка на сумата по нейното размножаване.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
02.04.2015 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 03.04.2015 г.  Час: 11:00
Място

гр. Долна Митрополия, Община Долна Митрополия, ул."Св.св.Кирил и Методий" №39, заседателна зала

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, какро и представители на средствата за масово осведомяване и други лица приспазване на установения режим до достъм до сградата, в която се извършва отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Поръчката се изпълнява в рамките на Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и е финансирана съгласно Договор № 15/223/00300 от 09.10.2014 г., сключен между Държавен фонд «Земеделие», Разплащателна агенция и Община Долна Митрополия по Мярка 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи”

VI.3) Допълнителна информация

При обявяване на настоящата поръчка Възложителят се възползва от законовата възможност, предвидена в чл. 64, ал. 3 от ЗОП и намалява сроковете за получаване на оферти със 7 дни за изпращане на обявлението по електронен път и с 5 дни за предоставяне на електронен достъп до документацията за участие в процедурата. Възложителят е предоставил пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на Профил на купувача, посочен в раздел I.1).

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120, ал. 5 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

05.03.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ