Версия за печат

00601-2015-0002

BG-Долна Митрополия:

РЕШЕНИЕ

Номер: РД-08-96 от 05.03.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

община Долна Митрополия, ул. Св.св. Кирил и Методий № 39, За: Пепа Герашка - Директор Дирекция ОССИКИ, Република България 5855, Долна Митрополия, Тел.: 064 680704, E-mail: obshtina@dolnamitropolia.bg, Факс: 064 680704

Място/места за контакт: гр.Долна Митрополия, ул.Св.св. Кирил и Методий № 39

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.dolnamitropolia.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://op.dolnamitropolia.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20150305GFNA192531.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

редметът на поръчката е извършване на услуги за залесяване на неземеделски земи, собственост на община Долна Митрополия с обща площ 236,477 дка. Поръчката се изпълнява в рамките на Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и е финансирана съгласно Договор № 15/223/00300 от 09.10.2014 г., сключен между Държавен фонд «Земеделие», Разплащателна агенция и Община Долна Митрополия по Мярка 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи” По проекта е предвидено да бъдат залесени общо 16 общински поземлени имоти – изоставени ниви с обща площ от 236,477 дка, разпределени в четири землища от територията на общината. Забележка: На основание чл. 16г, ал. 1 от ЗОП настоящата обществена поръчка е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. Допустимо е оферти да подават и участници на общо основание, но при участие на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, както и обединения, в които участват само такива лица, офертите на останалите участници не се разглеждат и оценяват, освен ако всички ползващи се с преференция участници и/или техните оферти не отговарят на постановените от Възложителя условия. Обявените в настоящата обществена поръчка критерии за подбор не се прилагат за участници, които са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, както и за обединения, в които участват само такива лица. Когато в процедурата участват едно или повече специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, които са вписани по чл. 16г, ал. 5, т. 2 от ЗОП, и/или техни обединения, и офертите на тези лица отговарят на изискванията на Възложителя, офертите на останалите участници не се разглеждат и оценяват."

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Естеството на услугата позволява достатъчно точно да се определят техническите спецификации, не са налице условията за провеждане на състезателен диалог или процедури на договаряне, което дава възможност обществената поръчка да бъде възложена по реда на откритата процедура.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул.Витоша №18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Поръчката се изпълнява в рамките на Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и е финансирана съгласно Договор № 15/223/00300 от 09.10.2014 г., сключен между Държавен фонд «Земеделие», Разплащателна агенция и Община Долна Митрополия по Мярка 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи” На основание чл. 16г, ал. 1 от ЗОП настоящата обществена поръчка е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. Допустимо е оферти да подават и участници на общо основание, но при участие на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, както и обединения, в които участват само такива лица, офертите на останалите участници не се разглеждат и оценяват, освен ако всички ползващи се с преференция участници и/или техните оферти не отговарят на постановените от Възложителя условия. Обявените в настоящата обществена поръчка критерии за подбор не се прилагат за участници, които са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, както и за обединения, в които участват само такива лица. Когато в процедурата участват едно или повече специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, които са вписани по чл. 16г, ал. 5, т. 2 от ЗОП, и/или техни обединения, и офертите на тези лица отговарят на изискванията на Възложителя, офертите на останалите участници не се разглеждат и оценяват."


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

05.03.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Поля Василева Цоновска
Длъжност: Кмет на общината