02709-2015-0019

BG-Враца: 06 - Финансови услуги (Застрахователни услуги, Банкови и инвестиционни услуги)

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

СЗДП ДП ТП Държавно горско стопанство Враца, ул. Скобелев №1, За: инж. Димитър Чанталийски, България 3000, Враца, Тел.: 092 660561, E-mail: dgs.vraca@abv.bg, Факс: 092 661205

Място/места за контакт: ДГС Враца

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: htt/www.szdp.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20150305kifs4625467.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Друг: охрана на горите и дърводобив

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

избор на застраховател за застраховки "каско", "гражданска отговорност", " лична застраховка" и " застраховка имущество" Уникален номер на поръчката: 20150305kifs4625467

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 6
Място на изпълнение: СЗДП ДП ТП ДГС ВРАЦА
Код NUTS: BG313
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

сключване на застраховки "каско", "гражданска отговорност", " лична застраховка" и " застраховка имущество"

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

66510000

Описание:

Застрахователни услуги

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За всички обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

33

Прогнозна стойност без ДДС
2500 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

не се изискват

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

за изпълнение предмета на договора възложителят изплаща на изпълнителя договорените стойности по застрахователните полици

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника. 2. а/ единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; б/ декларация по чл. 47, ал. 9 /приложение №3/ в/ при участници обединения - копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. Чуждестранните участници трябва да представят тези документи и в официален превод на български език. 3. Доказателства за техническите възможности на участника съгласно чл.51, ал.1 от ЗОП: 3.1. заверено от участника копие на валиден Лиценз за извършване на застрахователна дейност, издаден от компетентен орган и заверено копие от допълнителен лиценз (ако има такъв) за съответния/те вид/ове застраховка/и. 3.2. подписан и подпечатан списък на сервизите, с които участникът има сключени договори за извършване на авторемонтни дейности в град Враца. 4. декларация за липса на свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7./ приложение №4/ 5. Декларация за приемане на условията в проекта на договор (съгласно Приложение № 5); 6. Декларация с посочване на подизпълнителите,ако участникът предвижда такива, както и вида на работите, които ще извършват, и дела на тяхното участие Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите по чл.56,ал. 1, т. 1, 4, 5, 6 от ЗОП се представят за всеки от тях, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. 7. Нотариално заверено пълномощно, в случай че лицето, което ще представлява участника в процедурата не е негов представител по закон. Пълномощното трябва да бъде подписано от лицето, което по закон представлява участника. За чуждестранните лица пълномощното следва да бъде представено и в официален превод на български език.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: не се изискват
Минимални изисквания: няма
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: заверено от участника копие на валиден Лиценз за извършване на застрахователна дейност, издаден от компетентен орган и заверено копие от допълнителен лиценз (ако има такъв) за съответния/те вид/ове застраховка/и.
Минимални изисквания: няма
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

ДА

Нормативни разпоредби

чл. 8 от Кодекса за застраховането

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

НЕРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
22.04.2015 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена: 6 BGN
Условия и начин на плащане

Съгласно чл. 28, ал. 6 от ЗОП документацията за участие се публикува в профила на купувача в първия работен ден, следващ деня на публикуването на обявлението. Възложителят предоставя документацията на всяко лице, поискало това, включително като му я изпрати за негова сметка, като в този случай съответното лице дължи заплащане на цената на документацията от 6 (шест) лева. При поискване на заинтересованото лице Възложителят изпраща документацията за сметка на лицето, отправило искането. Документацията е достъпна и безплатна на сайта на СЗДП - http://www.szdp.bg- Профил на купувача - Услуги.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
29.04.2015 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в месеци

3

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 30.04.2015 г.  Час: 10:00
Място

в административната сграда на ТП ДГС Враца

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

участниците в процедурата лично или чрез упълномощени представителиРАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

съгласно чл.120 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

05.03.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция застраховка " каско" и " гражданска отговорност на автомобилистите" за МПС собственост на ВГС Враца
1) Кратко описание

каско - 2бр. гражданска отговорност - 6бр

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

66510000

Описание:

Застрахователни услуги

3) Количество или обем

8

Прогнозна стойност, без ДДС
1600 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция застраховка живот, злополука и носене на оръжие на служители на ТП ДГС Враца
1) Кратко описание

застраховат се 24 бр. служители на ДГС Враца

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

66511000

Описание:

Животозастраховане

3) Количество или обем

24

Прогнозна стойност, без ДДС
800 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция застраховка на имущество
1) Кратко описание

застраховка на административната сграда на ТП ДГС Враца

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

66515000

Описание:

Услуги по застраховане на щети или загуби на имущество

3) Количество или обем

1

Прогнозна стойност, без ДДС
100 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12