Версия за печат

00525-2015-0001

BG-Нови пазар:

РЕШЕНИЕ

Номер: 78 от 05.03.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

МБАЛ Д-р Добри Беров ЕООД, ул. Христо Ботев 22, За: Цветелина Богданова, Република България 9900, Нови пазар, Тел.: 0537 22092, E-mail: mbalnp@abv.bg, Факс: 0537 22208

Място/места за контакт: гр.Нови пазар,ул. Христо Ботев № 22

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.mbalnp.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.mbalnp.com/pages/orders/procedures.htm.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.3 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Доставка на електрическа енергия за нуждите на "МБАЛ Д-р Добри Беров" ЕООД, гр.Нови пазар за срок от 12 месеца , а именно: Доставка на електрическа енергия 220 V за нуждите на лечебното заведение 24 /двадесет и четири/ часа в денонощието до мястото на присъединяване на електроразпределителната мрежа на участника към електрическите съоръжения. Параметрите, свързани със закупуването на електрическа енергия са следните: 1. Начин на измерване - с две скали и с три скали; 2. Зони в денонощието – дневна и нощна;

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Изборът на процедура по договаряне без обявление, съгласно чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП, с предмет "Доставка на електрическа енергия за нуждите на " МБАЛ Д-р Добри Беров" ЕООД, гр.Нови пазар" се определя от изискванията на Закона за енергетиката и от следните факти: На основание чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП в случаите, когато възлагането на обществената поръчка на друго лице би довело до нарушаване на авторски или други права на интелектуалната собственост, или на изключителни права, придобити по силата на закон или на административен акт, възложителите могат да възлагат обществени поръчки чрез процедура на договаряне без обявление. Необходимо е да се сключи договор за доставка на електрическа енергия по регулирани цени в съответствие с чл.30, ал.1 от Закона за енергетиката. Съгласно чл.43, ал.2, т.2а от Закона за енергетиката за една обособена територия на страната се издава само по една лицензия за снабдяване с електрическа енергия от крайни снабдители. Държавната комисия за енергийно и водно регулиране е издала на "Е.ОН България Продажби" АД Лицензия за обществено снабдяване с електрическа енергия № Л-139-11/13.08.2004 г. за срок от 35 год., т.е. до 2039г.. Обществената поръчка не би могла да бъде възложена на друг изпълнител, защото ”Е.ОН България Продажби” АД има изключителни права, по смисъла на §1, т.26 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки за осъществяване на тази дейност на територията на гр.Нови пазар, придобити по силата на закон, съгласно издадена лицензия с № Л-139-11/13.08.2004г. от ДКЕВР, поради което и на основание чл.90 ал.1 т.3 от ЗОП е избрана настоящата процедура на Договаряне без обявление. Понастоящем новото име на дружеството „Е.ОН България Продажби” АД е „Енерго– Про Продажби” АД, което е правоприемник, видно от публичната информация в ТР при АВ и следователно притежава правата по горецитираната лицензия.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

На основание чл. 20б, ал. 1 от ЗОП , във вр. с чл. 50, ал. 1 от ППЗОП, възложителите са длъжни да прилагат доказателства с цел установяване законосъобразността на избора на процедурата договаряне без обявление. Но предвид факта, че регистъра на ДКЕВР по чл. 25 от ЗЕ е публичен и има свободен достъп до издадените лицензии, както и до решенията за издаване, изменение, допълнение, отнемане и прекратяване на лицензиите, същите не би следвало да се прилагат като доказателство по смисъла на чл.20б, ал.1 от ЗОП, във вр. с чл. 50, ал. 1 от ППЗОП. На основание чл. 93, т. 1, във вр. с чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП, Възложителят ще се възползва от възможността да не прилага разпоредбите на чл. 91, ал. 2, чл. 92 и 92а от ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Прогнозната стойност на поръчката е 145000,00лв. без ДДС.


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

05.03.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Д-р Атанас Георгиев Атанасов
Длъжност: Управител