Версия за печат

BG-Априлци:

ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Априлци, ул. Васил Левски № 109, За: Станислава Нанкова - Директор дирекция УТОСЕ, Република България 5641, Априлци, Тел.: 06958 2222, E-mail: apriltsi1976@abv.bg, Факс: 06958 2285

Място/места за контакт: Община Априлци

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: obshtina-apriltsi.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.obshtina-apriltsi.com/subsection-478-predvaritelni_obyavle.html.

Адреси и места за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ.Б: ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА (ДОСТАВКИ ИЛИ УСЛУГИ)

II.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Изработване на общ устройствен план на Община Априлци

II.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на доставката или услугата

Услуги

Категория услуга:№

12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

Основно място на изпълнение или на доставка

Община Априлци

код NUTS

BG315

II.3) Кратко описание на обекта и количеството/стойността на доставките или услугите

„Изработване на проект за Общ устройствен план на Община Априлци”. Изработването на Общ устройствен план на Община Априлци, включва изработването на предварителен проект, придружен с Екологична оценка (ЕО) и Оценка за съвместимост (ОС) в териториален обхват, съгласно чл.105, т.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), както и изработване на Окончателен проект на ОУП на Община Априлци. Изпълнението на поръчката следва да се осъществи съгласно предоставеното от Възложителя „Задание за изработване на общ устройствен план на Община Априлци”, в съответствие с всички изисквания на действащото национално и европейско законодателство, както и с дадени становища на компетентните органи.

Прогнозна стойност
120000 BGN
Обособени позиции

НЕ

II.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

71410000, 71240000, 71313440, 90711400

Описание:

Услуги по териториално и градоустройствено планиране и развитие
Архитектурни и инженерни услуги по изготвяне на планове и чертежи
Услуги по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за целите на строителството
Услуги по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за цели, различни от тези на строителството

II.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката
III.2) Условия за участие
III.2.1) Запазени поръчки

НЕ

РАЗДЕЛ VІ: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Информация относно общата нормативна рамка
Интернет страници на правителството, от които може да се получи информация

Данъчно законодателство:  

Законодателство за опазването на околната среда:  

Защита на трудовата заетост и условия на труд:  .

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

04.03.2015 г.