Версия за печат

BG-Априлци:

ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Априлци, ул. Васил Левски № 109, За: Марко Пенов - Гл.експерт Общинска собственост, Република България 5641, Априлци, Тел.: 06958 2222, E-mail: apriltsi1976@abv.bg, Факс: 06958 2285

Място/места за контакт: Община Априлци

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: obshtina-apriltsi.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.obshtina-apriltsi.com/subsection-478-predvaritelni_obyavle.html.

Адреси и места за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІI.А: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА (СТРОИТЕЛСТВО)

II.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Избор на изпълнител за извършване на СМР за оновен ремонт на общински пътища и ремонт на улична мрежа в Община Априлци

II.2) Обект на поръчката и място на строителството
Място на извършване на строителството

Община Априлци

код NUTS

BG315

II.3) Настоящото обявление предвижда сключване на рамково споразумение

НЕ

II.4) Кратко описание на обекта и обема на строителството

Ремонт на улица с идентификатор 52218.513.142 по кад.карта на гр.Априлци - 26000 лв.; Ремонт на улица „Габровница” кв.Видима, гр.Априлци - 20000 лв.; Ремонт на ул.”Старо Скандало”, ул.”Лъката”, с.Скандалото - 25690 лв.; Ремонт на улица „Мала река” кв.Зла река, гр.Априлци - 24000 лв; Ремонт на улица „Касалийска” кв.Ново село, гр.Априлци - 20000 лв.; Ремонт на улица „Младост” кв.Видима, гр.Априлци - 30000 лв.; Основен ремонт на общински път 3009 /ІІІ-607/ Априлци, кв.Зла река - гробищен парк кв.Зла река - 48884 лв.; Основен ремонт на общински път 2003 /III - 607, кв.Острец - Априлци/ кв.Острец - мах. Маришница /GAB1165/ - 90000 лв.; Основен ремонт на общински път 3016 /ІІІ - 3505, Дебнево - Велчево / - мах.Мачковци - 69029 лв.

Прогнозна стойност
294669 BGN
Обособени позиции

ДА

II.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 45233142, 45233252, 45233330

Описание:

Строителни и монтажни работи
Работи по ремонт на пътища
Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици
Строителни работи по изпълнение на основа на улици

II.6) Планирана дата за начало на процедурата за възлагане и срок на изпълнение на поръчката

01.04.2015 г. 

II.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката
III.1.1) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към приложимите разпоредби, които ги уреждат

Дейностите по ремонта на общински път 3009 /ІІІ-607/ Априлци, кв.Зла река - гробищен парк кв.Зла река; общински път 2003 /III - 607, кв.Острец - Априлци/ кв.Острец - мах. Маришница /GAB1165/ и общински път 3016 /ІІІ - 3505, Дебнево - Велчево / - мах.Мачковци се финансират от собствени средства и чрез целева субсидия от Републиканския бюджет. Дейностите по ремонта на улиците „Габровница”, „Старо Скандало”, „Лъката”, „Мала река”, „Младост” и улица с идентификатор 52218.513.142 се финансират от собствени средства на Възложителя Община Априлци. Изпълнението на пътно строителните работи по обособената позиция ще започне при осигуряване на собствени средства за финансиране и подписване на Възлагателно писмо от Възложителя, но не по - късно от 30.09.2015 година

III.2) Условия за участие
III.2.1) Запазени поръчки

НЕ

РАЗДЕЛ VІ: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Информация относно общата нормативна рамка
Интернет страници на правителството, от които може да се получи информация

Данъчно законодателство:  

Законодателство за опазването на околната среда:  

Защита на трудовата заетост и условия на труд:  .

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

04.03.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ ЗА РАЗДЕЛ II - Избор на изпълнител за извършване на СМР за оновен ремонт на общински пътища и ремонт на улична мрежа в Община Априлци
Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Избор на изпълнител за извършване на СМР по основен ремонт на общински път 3009, 2003 и 3016
1) Кратко описание

Основен ремонт на общински път 3009 /ІІІ-607/ Априлци, кв.Зла река - гробищен парк кв.Зла река Основен ремонт на общински път 2003 /III - 607, кв.Острец - Априлци/ кв.Острец - мах. Маришница /GAB1165/ Основен ремонт на общински път 3016 /ІІІ - 3505, Дебнево - Велчево / - мах.Мачковци

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 45233142

Описание:

Строителни и монтажни работи
Работи по ремонт на пътища

3) Количество или обем

Основен ремонт на общински път 3009 /ІІІ-607/ Априлци, кв.Зла река - гробищен парк кв.Зла река - 48884 лв.; Основен ремонт на общински път 2003 /III - 607, кв.Острец - Априлци/ кв.Острец - мах. Маришница /GAB1165/ - 90000 лв.; Основен ремонт на общински път 3016 /ІІІ - 3505, Дебнево - Велчево / - мах.Мачковци - 69029 лв.

Прогнозна стойност, без ДДС
173261 валута BGN
Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Избор на изпълнител за извършване на СМР за ремонт на улична мрежа в Община Априлци
1) Кратко описание

Ремонт на улица „Габровница” кв.Видима, гр.Априлци, Ремонт на ул.”Старо Скандало”, ул.”Лъката”, с.Скандалото, Ремонт на улица „Мала река” кв.Зла река, гр.Априлци, Ремонт на улица „Касалийска” кв.Ново село, гр.Априлци, Ремонт на улица „Младост” кв.Видима, гр.Априлци.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 45233252, 45233330

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици
Строителни работи по изпълнение на основа на улици

3) Количество или обем

Ремонт на улица „Габровница” кв.Видима, гр.Априлци - 20000 лв.; Ремонт на ул.”Старо Скандало”, ул.”Лъката”, с.Скандалото - 25690 лв.; Ремонт на улица „Мала река” кв.Зла река, гр.Априлци - 24000 лв; Ремонт на улица „Касалийска” кв.Ново село, гр.Априлци - 20000 лв.; Ремонт на улица „Младост” кв.Видима, гр.Априлци - 30000 лв.;

Прогнозна стойност, без ДДС
121408 валута BGN