00808-2015-0002

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000695096

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, бул. Д-р Г. М. Димитров №52А, За: Елена Хаджиева, Република България 1797, София, Тел.: 02 9396722, E-mail: damtn@damtn.government.bg, Факс: 02 9861707

Място/места за контакт: на горния адрес

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.damtn.government.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.damtn.government.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=8&lang=bg..

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

"Доставка на изпитвателно и измервателно оборудване" в седем обособени позиции

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
гр. София, гр. Плевен и гр. Бургас
Код NUTS: BG411, BG314, BG341
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

"Доставка на изпитвателно и измервателно оборудване“ в седем обособени позиции: Обособена позиция № 1 с предмет: „Помпени агрегати за хидростатично изпитване на съоръжения под налягане”; Обособена позиция № 2 с предмет: „Преносими лазерни уреди за откриване на пропуски на природен газ”; Обособена позиция № 3 с предмет „Оборудване за нуждите на надзор на пазара“; Обособена позиция № 4 с предмет: „Преносим еталонен разходомер за втечнен газ пропан-бутан“ Обособена позиция № 5 с предмет: „Апарати за нуждите на контрола на качеството течните горива” Обособена позиция № 6 с предмет: „Стенд за определяне на цетаново число“ Обособена позиция № 7 с предмет: „Оборудване за нуждите на контрола на качество на течните горива”

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

38540000

Описание:

Машини и уреди за изпитвания и измерване

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

Оферти могат да бъдат подадавани:
За една или повече обособени позиции
II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

В предмета на настоящата обществена поръчка са включени следните обособени позиции: Обособена позиция № 1 с предмет: „Помпени агрегати за хидростатично изпитване на съоръжения под налягане” - 18 бр. преносими помпени агрегати за хидростатично изпитване на съоръжения под налягане; Обособена позиция № 2 с предмет: „Преносими лазерни уреди за откриване на пропуски на природен газ” - 2 бр. преносими лазерни уреди за откриване на пропуски на природен газ; Обособена позиция № 3 с предмет „Оборудване за нуждите на надзор на пазара“ - 1 брой преносим рентгенов флуоресцентен анализатор (ХRF анализатор) и 1 брой дооборудване за преносим рентгенов флуоресцентен анализатор (XRF анализатор); Обособена позиция № 4 с предмет: „Преносим еталонен разходомер за втечнен газ пропан-бутан“ - 8 броя преносими еталонни разходомери за втечнен газ пропан-бутан; Обособена позиция № 5 с предмет: „Апарати за нуждите на контрола на качеството на течните горива” - 3 бр. апарати за определяне съдържанието на сяра в течни горива, 3 бр. апарати за автоматично определяне на дестилационни характеристики на светли горива, 3 бр. апарати на Пенски-Мартенс със затворен тигел за определяне на пламната температура; Обособена позиция № 6 с предмет: „Стенд за определяне на цетаново число - 1 бр.“; Обособена позиция № 7 с предмет: „Оборудване за нуждите на контрола на качеството на течните горива” - 1 бр. мултидименсионен газов хроматограф за определяне на въглеводородни групи и кислород-съдържащи съединения в течни нефтопродукти, 1 бр. апарат за определяне спрецифична топлина на изгаряне (калориметър), 1 бр. аутосамлер за високоефективен течен хроматограф, 1 бр. прецизна аналитична везна, 4 бр. лабораторни камини, 1 бр. вискозитетна вана, 1 бр. сушилня, 1 бр. колбогрейка за колби 500 ml, 1 бр. колбогрейка за колби 1000 ml.

Стойност, без да се включва ДДС
1777799 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

ДА

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Завършване

31.08.2015 г. 

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Условия и размер на гаранциите. 1.Участникът следва да представи с офертата документ за внесена гаранция за участие в откритата процедура в размер на 1% от прогнозната стойност на всяка обособена позиция, както следва: За обособена позиция № 1 – 1219,85 лв. За обособена позиция № 2 – 977 ,53 лв. За обособена позиция № 3 – 886,31 лв. За обособена позиция № 4 – 928,40 лв. За обособена позиция № 5 - 4431,42 лв. За обособена позиция № 6 - 5771,50 лв. За обособена позиция № 7- 3562,97 лв. Гаранцията за участие в процедурата трябва да бъде представена в една от следните форми: депозит на парична сума по сметка на Възложителя или неотменима и безусловна банкова гаранция в полза на Възложителя. Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, се представя безусловна и неотменима банкова гаранция, със срок на валидност не по-малко от 30 календарни дни след изтичане на срока на валидност на офертата. Срокът може да се удължава по искане на Възложителя. Гаранциите за участие се задържат, освобождават и усвояват от възложителя по реда на чл. 61 и чл. 62а от ЗОП. 2. Гаранцията за изпълнение е в размер на 5 (пет) % от стойността на договора за съответната обособена позиция и трябва да бъде представена в една от следните форми: депозит на парична сума, платима по банкова сметка на Възложителя или оригинал на банкова гаранция за изпълнение на договора, издадена в полза на Възложителя. Гаранцията за изпълнение се освобождавав в срок до 30 (тридесет) дни след приключване на изпълнението, с изключение на частта обезпечаваща гаранционното обслужване. 3. 2 (два) % от внесената гаранция за изпълнение е предназначена за обезпечаване на гаранционното обслужване по изпълнение на договора.Възложителят освобождава гаранцията обезпечаваща гаранционното обслужване в срок до 30 дни след изтичане на гаранционния срок по договора. 4. Отделно от гаранция за изпълнение изпълнителят внася и банкова гаранция обезпечаваща на 100% авансовото плащане.Възложителят освобождава гаранцията в 30 дневен срок след извършване на доставката по договора, освен ако не е усвоил същата. 5. Общи изисквания и условия относно гаранциите. Когато участникът/изпълнителят е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по гаранциите, съответно вносител на сумите по гаранциите. Разходите по откриването на гаранциите са за сметка на участника, съответно на определения изпълнител. Участникът/Изпълнителят трябва да предвиди и заплати необходимите такси по откриване и обслужване на гаранциите така, че размерът им да не бъде по-малък от определения в настоящата документация за участие. Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. Когато гаранцията е парична сума, същата се внася по следната банкова сметка на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор: Банка: БНБ ЦУ BIC: BNBGBGSD IBAN: BG 03 BNBG 9661 3300 1498 01 В платежното нареждане следва да бъде посочена обособената позиция, за която е внесена гаранцията. В случай че участникът подава оферта за повече от една обособена позиция, гаранциите се представят за всяка обособена позиция поотделно.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Плащанията по настоящата обществена поръчка ще бъдат осъществявани както следва: 1. Авансово плащане в размер на 20% от цената на договора в срок до 30 дни след представянето на фактура и банкова гаранция обезпечаваща на 100% авансовото плащане; 2. Окончателно плащане в размер на 80% от цената на договора в срок до 30 дни от датата на подписване на протокол и след представяне на оригинална фактура, но не по-късно от крайната дата за приключване на проекта. В качеството му на разпоредител с бюджетни средства, при извършване на разплащанията, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прилага реда и условията, установени от Закона за публичните финанси и актовете по прилагането му.

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката

Възложителят, с оглед предоставената му правна възможност в чл. 25, ал. 3, т. 2 от ЗОП НЕ поставя изискване за създаване на юридическо лице, в случай че избраният за Изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

НЕ

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Всеки участник трябва да представи следните документи: ПЛИК № 1- 1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от представляващия участника. 2. Представяне, което включва: Посочване на ЕИК по чл. 23 от ЗТР, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително и електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; Копие на договора за създаване на обединение, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. В случай, че в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – се представя и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. За участниците – обединения, които не са юридически лица следва да бъдат спазени изискванията съгласно чл. 56, ал. 3 на ЗОП; Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения следва да бъдат спазени изискванията на чл. 56, ал. 4 на ЗОП. 3. Пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал) – представя се, когато офертата (или друг документ, приложен с нея) не е подписана от представляващия участника, съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата. Пълномощното трябва да бъде нотариално заверено. 4. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (оригинал) за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1, букви а - д, т.2,3 и 4, ал.2, т.1 и т.5 и ал.5 от ЗОП. Възложителят ще отстрани от участие участник за когото е налице поне едно от обстоятелствата посочени в чл.47, ал.1, т.1, букви "а" до "д", т.2-4, ал.2, т.1 и т.5, ал.5 от ЗОП. Декларацията се представя и от физическите и юридическите лица, участващи в състава на обединения. Декларация по чл.47, ал.8 от ЗОП,за удостоверяване липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, букви "а" до "д", т.2-4 и ал. 5 от ЗОП, когато участникът предвижда участието на подизпълнители. Когато деклараторът е чуждестранен гражданин и декларацията се представи на език, различен от българския, тя се представя и в превод на български език. 5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 4, т. 4.3 от Приложение 1 към Договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO003-4.3.02-0001-C0001. 6. Документ за учредена/внесена гаранция за участие – оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума в съответствие с изискванията на раздел „Гаранции за участие и изпълнение на договора”. 7. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – представляващия и управляващ подизпълнителя попълва и подписва декларация по образеца приложен към настоящата документация; 8. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договора; 9. Декларация по чл. 55, ал. 7 от ЗОП за липса на свързаност с друг участник или кандидат, както и за липса на обстоятелства по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП; 10.Декларация по чл.6, ал.2 от ЗМСИП; 11. Декларация за липса на обстоятелствата по чл.106, § 1 и чл.107, § 1 от Регламент /Евратом/ №966/2012 г.; 12. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС; 13. Декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП. ПЛИК № 2:Техническо предложение – в зависимост от обособената позиция, за която се подава оферта) при съблюдаване на изискванията на техническата спецификация, изискванията към офертата и условията за изпълнение на поръчката (в оригинал) и декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП при необходимост. ПЛИК № 3:Предлагана цена за изпълнение на поръчката (в оригинал).

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Възложителят НЕ поставя изисквания към финансовото и икономическото състояние на участниците.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1. Сертификат за съответствие на системата за управление на качеството на участника с изискванията на ISO 9001:2008, или еквивалентен, за участника /във формата на заверено копие/, с обхват, на действие съответстващ на предмета на обществената поръчка, независимо за коя обособена позиция се подава офертата. Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от ИА "БСА" или от друг национален орган за акредитация, който е страна на Многостранното споразувение за взаимно признаване на Европейската организациия за акредитация, за съответната област, или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл.5а, ал.2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството. 2.Доставки, сходни с предмета на обществената поръчка, независимо за коя обособена позиция се подава оферта, са: доставки на контролно-измервателна и/или лабораторна и/или аналитична апаратура и/или уреди за измерване и/или за изпитване. Това обстоятелство се доказва с представянето на списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата, на подаване на офертите. Списъкът на доставките трябва да бъде придружен с доказателство за извършената доставка, по смисъла на чл. 51, ал. 4 от ЗОП. В случай, че участникът подава оферта за повече от една обособена позиция, то следва да докаже изпълнението на доставки, сумарни на брой с броя на обособените позиции, за които участва.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участниците да имат внедрена и сертифицирана система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008, или еквивалентна такава, с обхват, съответстващ на предмета на обществената поръчка. 2. Участникът да има изпълнени през последните три години, считано от датата, на подаване на офертите, най-малко една доставка на оборудване, еднаква или сходна с предмета на обществената поръчка.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
14.04.2015 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
14.04.2015 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 16.04.2015 г.  Час: 14:00
Място

гр. София, бул. "Д-р Г.М. Димитров" №52А, ет. 4

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

ДА

Настоящата обществена поръчка се възлага в рамките на проект "Укрепване на надзорните и контролни органи в Държавната агенция за метрологичен и технически надзор като елемент от националната инфраструктура по качeство" - Договор № BG161PO003-4.3.02-0001-С0001, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013

VI.3) Допълнителна информация

Всеки участник има право да представи само една оферта. Не се приемат варианти. Оферти могат да бъдат подавани за една или повече обособени позиции, по преценка на участниците. Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, пликове №2 и №3 се представят за всяка от позициите.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно разпоредбите на чл. 120, ал.5 , т.1 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

04.03.2015 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Доставка на „Помпени агрегати за хидростатично изпитване на съоръжения под налягане”
1) Кратко описание

Обособената позиция включва 18 бр. Преносими помпени агрегати за хидростатично изпитване на съоръжения под налягане.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

38540000

Описание:

Машини и уреди за изпитвания и измерване

3) Количество или обем

18 бр. преносими помпени агрегати за хидростатично изпитване на съоръжения под налягане

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
121985 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Дата за начало: , Дата за завършване: 31.08.2015 г. Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Доставка на „Преносими лазерни уреди за откриване на пропуски на природен газ”
1) Кратко описание

Обособената позиция включва 2 бр. преносими лазерни уреди за откриване на пропуски на природен газ.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

38540000

Описание:

Машини и уреди за изпитвания и измерване

3) Количество или обем

2 бр. преносими лазерни уреди за откриване на пропуски на природен газ

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
97753 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Дата за начало: , Дата за завършване: 31.08.2015 г. Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Доставка на „Оборудване за нуждите на надзор на пазара“
1) Кратко описание

Обособената позиция включва 1 брой преносим рентгенов флуоресцентен анализатор (ХRF анализатор) и 1 брой дооборудване на преносим ренгенов флуоресцентен анализатор (XRF анализатор).

2) Общ терминологичен речник (CPV)

38540000

Описание:

Машини и уреди за изпитвания и измерване

3) Количество или обем

1 брой преносим рентгенов флуоресцентен анализатор (ХRF анализатор) и 1 брой дооборудване на преносим ренгенов флуоресцентен анализатор (XRF анализатор)

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
88631 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Дата за начало: , Дата за завършване: 31.08.2015 г. Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция Доставка на „Преносим еталонен разходомер за втечнен газ пропан-бутан“
1) Кратко описание

Обособената позиция включва 8 броя преносими еталонни разходомери за втечнен газ пропан-бутан.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

38540000

Описание:

Машини и уреди за изпитвания и измерване

3) Количество или обем

8 броя преносими еталонни разходомери за втечнен газ пропан-бутан

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
92840 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Дата за начало: , Дата за завършване: 31.08.2015 г. Обособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция Доставка на „Апарати за нуждите на контрола на качеството течните горива;
1) Кратко описание

Обособената позиция включва: - 3 бр. апарати за определяне съдържанието на сяра в течните горива - 3 бр. апарати за автоматично определяне на дестилационни характеристики на светли горива - 3 бр. апарати на Пенски-Мартенс със затворен тигел за определяне на пламната температура.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

38540000

Описание:

Машини и уреди за изпитвания и измерване

3) Количество или обем

- 3 бр. апарати за определяне съдържанието на сяра в течните горива - 3 бр. апарати за автоматично определяне на дестилационни характеристики на светли горива - 3 бр. апарати на Пенски-Мартенс със затворен тигел за определяне на пламната температура.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
443142 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Дата за начало: , Дата за завършване: 31.08.2015 г. Обособена позиция № 6 / Заглавие на обособената позиция Доставка на „Стенд за определяне на цетаново число“
1) Кратко описание

1 бр. стенд за определяне на цетаново число

2) Общ терминологичен речник (CPV)

38540000

Описание:

Машини и уреди за изпитвания и измерване

3) Количество или обем

1 бр. стенд за определяне на цетаново число

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
577150 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Дата за начало: , Дата за завършване: 31.08.2015 г. Обособена позиция № 7 / Заглавие на обособената позиция Доставка на „ Оборудване за нуждите на контрола на качество на течните горива"
1) Кратко описание

Обособената позиция включва: - 1 брой Мултидименсионен газов хроматограф за определяне на въглеводородни групи и кислород съдържащи съединения в течни нефтопродукти -1 брой Апарат за определяне спрецифична топлина на изгаряне (калориметър) - 1 брой Аутосамлер за високоефективен течен хроматограф - 1 брой Прецизна аналитична везна - Лабораторни камини – 4 бр. - 1 брой Вискозитетна вана - 1 брой Сушилня - 1 брой Колбогрейка за колби 500 ml -1 брой Колбогрейка за колби- 1000 ml

2) Общ терминологичен речник (CPV)

38540000

Описание:

Машини и уреди за изпитвания и измерване

3) Количество или обем

- 1 бр. Мултидименсионен газов хроматограф за определяне на въглеводородни групи и кислород съдържащи съединения в течни нефтопродукти - 1 бр. апарат за определяне спрецифична топлина на изгаряне (калориметър) - 1 бр. аутосамлер за високоефективен течен хроматограф - 1 бр. прецизна аналитична везна - 4 бр. лабораторни камини - 1 бр. вискозитетна вана - 1 бр. сушилня - 1 бр. колбогрейка за колби 500 ml - 1 бр. колбогрейка за колби- 1000 ml

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
356298 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Дата за начало: , Дата за завършване: 31.08.2015 г.