Версия за печат

01262-2015-0002

BG-София: 23 - Детективски и охранителни услуги, с изключение на услугите с бронирани автомобили

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000696327056

Столична община, район "Лозенец", бул. "Васил Левски" № 2, За: Б. Костов, Р България 1142, София, Тел.: 02 8656672, E-mail: office@lozenets-sofia.org, Факс: 02 8656604

Място/места за контакт: бул. "Васил Левски" № 2

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.lozenets-sofia.org.

Електронен достъп до информация: www.lozenets-sofia.org.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Обществен ред и сигурност

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Охрана на училища и детски градини на територията на район "Лозенец" СО

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 23 (23 - Детективски и охранителни услуги, с изключение на услугите с бронирани автомобили)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
на територията на район "Лозенец" Столична община
Код NUTS: BG411
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Охрана на училища и детски градини на територията на район "Лозенец" СО

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

79710000

Описание:

Услуги по безопасност

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

24 месеца, с опция за допълнителен период след изтичане на уговорения срок, при условията на сключения договор но не повече от 6 месеца, вкл. в прогнозната стойност

Стойност, без да се включва ДДС
413000 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

ДА

с опция за допълнителен период след изтичане на уговорения срок, но не повече от 6 месеца в случай на необходимост от продължаване на услугата до провеждане на конкурс, при влязло в сила решение за избор на изпълнител.

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

24

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за участие в конкурса - 2 000 лв., представена съгласно чл. 60 ЗОбП под формата на парична сума, внесена в касата на район "Лозенец" или по банков път по сметка на Общинска банка, клон Денкоглу, IBAN BG 60 SOMB 91303324906301 BIC SOMBBGSF. Гаранция за изпълнение на договора 1.5 % от стойността на договора.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Средствата са осигурени от бюджета на Столична община

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

НЕ

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Документи съгласно чл. 56, ал. 1, т.1-6,8, 12-14 ЗОП. Непредставянето на който и да е от документите изискани с настоящето обявление и документацията към процедурата включително: да нямат неуредени отношения по имуществени искове, съдебни спорове (дела) със Столична община - водят до отстраняване на кандидата от участие.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

По чл. 50 ЗОП, по ЗЧОД и изискванията посочени в документацията за участие

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Информация по чл. 50 ЗОП, лиценз за охранителна дейност, застрахователни сертификати с покрити всички рискове при извършване на охранителна дейност.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

По чл. 51 ЗОП, по ЗЧОД, Заверени копия на Сертификати: EN ISO 9001:2000 (или еквивалент), OH SAS 18001:2007 (или еквивалент), регистрации (на членство в асоциации и сдружения за охрана) и сертификати издадени от акредитирани лица за сертификация на дейности, услуги, управление и други, по тяхна преценка и други документи посочени в документацията за участие

Изисквано минимално/ни ниво/а:

информацията по чл. 51 ЗОП

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

ДА

Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба

съгласно ЗЧОД

ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

ДА

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: технически възможности; тежест: 70
Показател: ценова оферта; тежест: 30
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
17.04.2015 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
27.04.2015 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Всеки от официалните езици на ЕС

 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 28.04.2015 г.  Час: 10:00
Място

зала 71, ет. 7 на район "Лозенец"

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Законово или нотариално упълномощени представители

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

по реда на ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

04.03.2015 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ