Версия за печат

00369-2015-0001

BG-Луковит:

РЕШЕНИЕ

Номер: 92 от 04.03.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

Б) за промяна


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Луковит, ул. Възраждане № 73, За: гл. експерт ПХД А.Цветанова, Република България 5770, Луковит, Тел.: 0697 52464, E-mail: lukovit@lukovit.bg, Факс: 0697 52014

Място/места за контакт: Община Луковит

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.lukovit.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.lukovit.bg/vsichki-obshtestveni-porachki/83-dostavka-na-tehnologichno-mobilno-oborudvane-i-mehanizatziya-po-proekt-izgrazhdane-na-regionalen-tzentar-za-upravlenie-na-otpadatzite-v-gr-lukovit.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


Б) ЗА ПРОМЯНА

Информацията е за целите на

извършване на промяна/техническа редакция


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Доставки
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Доставка на технологично мобилно оборудване и механизация по проект: „Изграждане на Регионален център за управление на отпадъците в гр. Луковит”

II.3) Кратко описание на поръчката

1.1. Компактор; 1.2. Колесен товарач; Допълнителни механизми към колесен товарач: 1.3. Кофа за почистване за канали; 1.4. Четка за метене; 1.5. Лопата за обръщане на компостни редове; 1.6. Булдозерна дъска. 1.7. Трактор с ремарке 1.8. Контейнеровоз с ремарке

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

16700000, 34220000, 43250000, 43251000

Описание:

Трактори
Ремаркета, полуремаркета и подвижни контейнери
Товарачни машини с челно товарене
Товарачни машини с челно товарене с обратна лопата (екскаватор)

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: 11 от 14.01.2015 г. 
III.2) Референтен номер на досието, издаден от възлагащия орган/възложителя

2015-0001

III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път

Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"

Година и номер на документа:
2015-642454
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.1)
Номер на обявлението в ОВ: 2015/S 12 - 16634 от 17.01.2015 г. 
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 369-2015-1
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

решение и обявление за поръчка

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

642454

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

14.01.2015 г. 


ІV: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл. 27а, ал. 8, т. 1 от ЗОП

V: ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ДОБАВЯНЕ

V.1) Причина за корекциите/допълненията:

И двете

V.2) Коригирани/допълнени оригинално обявление и/или документация за участие:

В оригиналното обявление

V.6) Дати, които трябва да бъдат коригирани в оригиналното обявление:
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Срок за получаване на офертите/заявленията за участие

Вместо:
05/03/2015 17:00
Да се чете:
12/03/2015 17:00
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Условия за отваряне на офертите

Вместо:
06/03/2015 13:00
Да се чете:
13/03/2015 13:00
V.9) Друга допълнителна информация:

Информацията по поставени въпроси и отговори относно техническите спецификации и удължаване на сроковете за участие е общодостъпна на в профил на купувача на Община Луковит: http://op.lukovit.bg/vsichki-obshtestveni-porachki/83-dostavka-na-tehnologichno-mobilno-oborudvane-i-mehanizatziya-po-proekt-izgrazhdane-na-regionalen-tzentar-za-upravlenie-na-otpadatzite-v-gr-lukovit.


VI: ОБЖАЛВАНЕ

VI.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: cpc.bg.

VI.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Срока за подаване на оферти се основава на искане отправено от кандидат- участник в процедурата с писмо вх. № 02-1201/26.02.2015 год., във връзка с новите правила, влизащи в сила от 2015 год. за минимални норми на вредни емисии на зададените за доставка машини.


VIII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

04.03.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Иван Димитров Грънчаров
Длъжност: Кмет на Община Луковит