00032-2015-0001

BG-София: 24 - Образователни услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Изпълнителна агенция Автомобилна администрация, ул. Ген. Й. В. Гурко № 5, За: Румен Таслаков, Росица Тренева, Република България 1000, София, Тел.: 02 9308810, E-mail: avto_a@rta.government.bg, Факс: 02 9885495

Място/места за контакт: Изпълнителна агенция Автомобилна администрация

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.rta.government.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.rta.government.bg/index.php?page=scategories&scategory=obshtestveni_poruchki.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги
Друг: автомобилен транспорт

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

"Обучение на инспекторския състав на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, осъществяващ контрол на автомобилните превози"

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 24
Място на изпълнение: София
Код NUTS: BG
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Обща цел на проекта: Подобряване на професионалната компетентност на инспекторите контролиращи автомобилния транспорт за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията по контролната дейност върху автомобилния транспорт, безопасността на движението и екологичността. Специфични цели: 1. Повишаване на уменията на инспекторите контролиращи автомобилния транспорт; 2. Постоянно поддържане и повишаване на комтентността и професионализма на инспекторите контролиращи автомобилния транспорт; 3. Провеждане на специализирани обучения, тясно насочени върху повишаване на конкретни умения на служителите, съобразно функциите, които изпълняват.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

80500000, 80510000, 80511000

Описание:

Услуги по обучение
Услуги по специализирано обучение
Услуги по обучение на персонала

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Обучение на инспекторския състав на ИААА осъществяващ контрол на автомобилните превози (150 служители) за: • Работа с тахографи и установяване на манипулации по работата на тахографа; (РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 165/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 4 февруари 2014 година, относно тахографите в автомобилния транспорт, за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния) • Повишаване познанията за оценка на безопасното укрепване на товарите; (ДИРЕКТИВА 2014/47/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 3 април 2014 година относно крайпътната техническа проверка на изправността на търговски превозни средства, които се движат на територията на Съюза, и за отмяна на Директива 2000/30/ЕО) • Проверка на техническата изправност на превозните средства в полеви условия на пътя; (ДИРЕКТИВА 2014/47/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 3 април 2014 година относно крайпътната техническа проверка на изправността на търговски превозни средства, които се движат на територията на Съюза, и за отмяна на Директива 2000/30/ЕО) • Повишаване знанията при проверка на превозни средства, извършващи превоз на опасни товари. (ЕВРОПЕЙСКА СПОГОДБА ЗА МЕЖДУНАРОДЕН ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ ПО ШОСЕ (ADR). обучението е в рамките на 30 учебни часа, от които 20 часа теоретично и 10 часа практическо обучение. Също така, разработване и отпечатване на материали: 1. Експертите разработват книга за технологията за извършване на крайпътна техническа проверка, съгласно ДИРЕКТИВА 2014/47/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА. Освен това книгата ще съдържа „Указания за контролната и административнонаказателната дейности в изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” (Указания за контролната и АНД в ИААА). Тази книга ще бъде отпечатана в 152 екземпляра на хартиен носител, също така трябва да бъде предоставен и електронен вариант удобен за последващи редакции. 2. Експертите разработват Наръчник за осъществяване на контролната дейност на пътя, съдържаща видовете наказания, съобразно констатираните нарушения, който ще се отпечати на хартиен носител в 152 екземпляра. Всички права върху разработените и отпечатани материали трябва да бъдат предоставени на Възложителя. Изпълнителя поема разходите за настаняване и храна на обучаваните служители, както и всички разходи по организация и провеждане ан обучението.

Прогнозна стойност без ДДС
132633 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

5


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Всеки участик представя гаранция за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка в размер на 1000 (хиляда) лева, представена под формата парична сума или банкова гаранция по избор на участника. Възложителят има право да задържи гаранциите за участие в процедурата при условията на чл. 61 от ЗОП. Гаранциите за участие на класираните и отстранените участници се освобождават по реда на чл. 62 от ЗОП. Участникът, избран за изпълнител представя гаранция за изпълнение в размер на 5% (пет процента) от стойността на поръчката, която може да бъде: А) парична гаранция, която трябва да е внесена към момента на подписване на договора за възлагане на обществената поръчка по посочената по-долу банкова сметка на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация". Внасянето на гаранцията се удостоверява с платежно нареждане или Б) безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена в полза на Възложителя. Банковата гаранция се представя на Възложителя в оригинал при подписването на договора. Банковата гаранция трябва да е със срок на валидност 30 (тридесет) календарни дни, считано от крайния срок за изпълнение на договора. Банковата гаранция трябва да съдържа задължение на банката – гарант да извърши плащане при първо писмено искане от бенефициента – възложителя, деклариращо, че услугите – предмет на договора не са изпълнени съгласно клаузите на този договор. Банковите разходи по откриването и обслужването на банковата гаранция са за сметка на изпълнителя, а тези по евентуалното й усвояване – за сметка на възложителя. Когато гаранциите за участие и за изпълнение са парични суми, същите се внасят по следната банкова сметка на Възложителя: Уникредит Булбанк, клон Батенберг, IBAN: BG75UNCR96603320607314, BIC: UNCRBGSF. В нареждането за плащане следва да се посочи вида на гаранцията - за участие или изпълнение, както и наименованието на предмета на поръчката.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Финансирането ще бъде осигурено по проект „Подобряване на уменията на служителите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” при контрола върху автомобилния транспорт, безопасността на движението и екологичността”, одобрен за финансиране с Договор № № 14-22-28 от 01.10.2014г. по Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Приоритетна ос ІI „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия BG051PO002/14/2.2-16. Финансирането на поръчката е в рамките на размера на допустимите разходи по горепосоченият проект. Възнаграждението подоговора ще се заплаща както следва: - Авансово плащане - в размер на 16 % от стойността на договора, платимо в срок от 10 (десет) календарни дни от датата на подписване на договора, след предоставяне на фактура оригинал; - Частта от възнаграждението, оставаща след приспадане на авансовото плащане, ще се заплаща ежемесечно съгласно срока на изпълнение на договора, на равни месечни суми. Ежемесечните плащания ще се извършват в срок от 10 (десет) календарни дни след представяне от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на доклад за изпълнените през изтеклия месец дейности и неговото одобрение от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

няма

ІІІ.1.4) Други особени условия

Участник, чието ценово предложение надхвърля горепосочената обща стойност за изпълнение на услугата, предмет на настоящата поръчка, ще бъде отстранен от участие в процедурата.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Участникът трябва да изготви офертата и приложенията към нея по представените в документацията образци. Пликът с офертата следва да съдържа три отделни запечатани, непрозрачни и надписани плика, както следва: - Плик № 1 „Документи за подбор” със съдържание: списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника; документ за потвърждаване готовността за изпълнение на поръчката (по Образец 6.1); административни сведения за участника (по Образец № 6.2); декларация по чл. 47, ал. 9 (по Образец № 6.3); декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП (по Образец № 6.4); декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП (по Образец № 6.5); декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП (по Образец № 6.6); декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП (по Образец № 6.7) за приемане на условията в проекта на договор; декларация за съгласие за участие като подизпълнител, ако е приложимо (по Образец № 6.8); декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (по Образец № 6.9); декларация по чл. 6, ал. 2 от ЗМИП (по Образец № 6.10); декларация за липсата на обстоятелства по чл, 106, параграф 1, чл. 107, параграф 1 и чл. 109, параграф 2, буква „а“ от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г, относно финансовите правила, приложими за обшия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО. Евратом) №1605/2002 на Съвета (по Образец № 6.11); декларация за липса на конфликт на интереси (по Образец № 6.12); справка-декларация за екипа от експерти (по Образец № 6.13); нотариално заверено пълномощно на лицето, което е упълномощено да представлява участника; оригинал на документа за внесена гаранция за участие в процедурата; други относими документи по преценка на участника. - Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката”, в който се поставя техническото предложение за изпълнение с приложена към него методика за изпълнение; - Плик № 3 „Предлагана цена", в който се поставя ценовото предложение на участника.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: няма изисквания
Минимални изисквания: няма минимални изисквания
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Списък на предложения екип за изпълнение на поръчката ( минимум 4 души - ръководител екип, трима ключови експерти) - с точно посочване на позицията, за която се предлага всяко лице, образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на всяко от тях. Изисквания към екипа: 1. Ръководител на екипа - висше образование (магистърска степен или еквивалентна, придобита в чужбина), минимум 5 години опит в експертен опит, свързан с контрола и организиране на обучения за безопасността при превоза на опасни товари, участие в изготвяне на нормативни документи за контролната дейност на пътя, за превоз на пътници и товари, опит за работа с тахографи, професионални компетенции за международен автомобилен превоз на товари, изпълнението на проекти с европейско и/или друго международно и/или национално финансиране. 2. Ключов експерт 1 - висше образование (магистърска степенили еквивалентна, придобита в чужбина), с минимум 5 (пет) годишен (считано до крайния срок за подаваме на оферти) професионален опит, свързан с контрола за безопасността при превоза на опасни товари, професионални компетенции за проверка на превозните средства на пътя, участие в изпълнението на проекти с европейско и/или друго международно и/или национално финансиране. 3. Ключов експерт 2 - висше образование (магистърска степенили еквивалентна, придобита в чужбина), с минимум 5 (пет) годишен (считано до крайния срок за подаваме на оферти) професионален опит, свързан с обучение за превоз на опасни товари, оценяване на изпитни работи на водачи, превозващи опасни товари, професионални компетенции за проверка на превозните средства на пътя, участие в изпълнението на проекти с европейско и/или друго международно и/или национално финансиране. 4. Ключов експерт 3 - висше образование с минимум 5 (пет) годишен (считано до крайния срок за подаваме на оферти) международен опит за работа с дигитални тахографи, тахографски измами и манипулации, опит посветен на борбата с измамите при тахографи, професионални компетенции за обучение на контролни органи. За доказване на изискванията към екипа от експерти, участникът трябва да представи списък - декларация за екипа от експерти, които ще участват при изпълнението на обществената поръчка по приложения към документацията образец.
Минимални изисквания: Участника следва да разполага с технически средства необходими за провеждане на обучението съгласно приложенаат методика за обучение и да приложи спесък.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

ДАРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Показатели, посочени в документацията, спецификациите, в поканата за представяне на оферти или за участие в договаряне или в описателния документ
Показател: Кц- цена ; тежест: 30
Показател: Кто- техническата оценка; тежест: 70

IV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя

Пълен достъп до документацията за участие в процедурата е осигурен на интернет страницата на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" в раздел "Профил на купувача" на адрес: http://www.rta.government.bg/index.php?page=scategories&scategory=obshtestveni_poruchki

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
27.03.2015 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
27.03.2015 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

60

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 31.03.2015 г.  Час: 16:00
Място

Гр. София, ул. Ген. Й. В. Гурко № 5 - сградата на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Съгласно чл. 68, ал. 3 от ЗОП.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Проект "Подобряване на уменията на служителите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” при контрола върху автомобилния транспорт, безопасността на движението и екологичността". Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, Приоритетна ос ІI „Управление на човешките ресурси”, под приоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, Бюджетна линия BG051PO002/14/2.2-16 съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Изпълнителна агенция Автомобилна администрация, ул. Ген. Й. В. Гурко № 5, Република България 1000, София, Тел.: 02 9308842, E-mail: avot_a@rta.government.bg, Факс: 02 9885495

Интернет адрес/и:

URL: www.rta.government.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

27.02.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ