Версия за печат

00909-2015-0004

BG-Варна: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

ВВМУ Н.Й.ВАПЦАРОВ, Ул.Васил Друмев №73, За: Радко Радев, България 9026, Варна, Тел.: 052 552226, E-mail: legal@naval-acad.bg, Факс: 052 303163

Място/места за контакт: Радко Радев

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://pp.naval-acad.bg/?page_id=337.

Адрес на профила на купувача: http://pp.naval-acad.bg/?page_id=337.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Отбрана
Образование

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

“Изработка и доставка на униформено облекло за военнослужещи и курсанти по обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1 – Изработка и доставка на обувки 1.1. Изработка и доставка на обувки за военнослужещи от ВВМУ “Н.Й.Вапцаров“; 1.2. – Изработка и доставка на обувки за курсанти – випускници; Обособена позиция 2 – Изработка и доставка на кожени изделия 2.1. Изработка и доставка на кожени изделия за военнослужещи от ВВМУ “Н.Й.Вапцаров“; 2.2 Изработка и доставка на кожени изделия за курсанти– випускници; Обособена позиция 3 – Изработка и доставка на облекло и украса 3.1. Изработка и доставка на облекло и украса за военнослужещи от ВВМУ “Н.Й.Вапцаров“; 3.2. Изработка и доставка на облекло и украса за курсанти –випускници; Обособена позиция 4 – Изработка и доставка на конфекция 4.1. Изработка и доставка на конфекция за военослужещи от ВВМУ “Н.Й.Вапцаров“; 4.2. Изработка и доставка на конфекция за курсанти –випускници.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: ВВМУ
Код NUTS: BG331
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

“Изработка и доставка на униформено облекло за военнослужещи и курсанти по обособени позиции”, както следва: Обособена позиция 1 – Изработка и доставка на обувки 1.1. Изработка и доставка на обувки за военнослужещи от ВВМУ “Н.Й.Вапцаров“; 1.2. – Изработка и доставка на обувки за курсанти – випускници; Обособена позиция 2 – Изработка и доставка на кожени изделия 2.1. Изработка и доставка на кожени изделия за военнослужещи от ВВМУ “Н.Й.Вапцаров“; 2.2 Изработка и доставка на кожени изделия за курсанти – випускници; Обособена позиция 3 – Изработка и доставка на облекло и украса 3.1. Изработка и доставка на облекло и украса за военнослужещи от ВВМУ “Н.Й.Вапцаров“; 3.2. Изработка и доставка на облекло и украса за курсанти –випускници; Обособена позиция 4 – Изработка и доставка на конфекция 4.1. Изработка и доставка на конфекция за военослужещи от ВВМУ “Н.Й.Вапцаров“; 4.2. Изработка и доставка на конфекция за курсанти – випускници.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

18000000

Описание:

Облекло, обувни изделия, пътни артикули и аксесоари

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

88499

Прогнозна стойност без ДДС
88499 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Начало

01.06.2015 г. 

Завършване

30.09.2015 г. 


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Възложителят не изисква гаранции за участие. Гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка за всички позиции е в размер на 3 (три) на сто от общата цена по договора за обществената поръчка без ДДС. Валидността на гаранцията за изпълнение, в случай че е представена банкова гаранция, е 30 (тридесет) дни след подписване на Финален приемо предавателен протокол. Гаранцията за изпълнение се представя от участника, определен за Изпълнител на поръчката при подписване на договора.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Заплащането се извършва с платежно нареждане по банковата сметка на изпълнителя в срок от 20 дни след представяне на фактура

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Всички изисквания са описани в РАЗДЕЛ V "Изисквания към участниците и указания за подготовка на офертата" от документациятя на обществената поръчка
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: не се изисква
Минимални изисквания: не се изисква
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: За доказване на техническите възможности и/или квалификацията си участниците представят следните документи: По всички позиции: Сертификат за съответствие на фирмата производител, съгласно посочените ВТС/ТСЖ в съответната техническа спецификация .
Минимални изисквания: По обособена позиция 1 - Доставка на обувки: а) Изработка и доставка на обувки за военнослужещите от ВВМУ “Н.Й.Вапцаров“; Изделията на фирмата производител да отговарят на ВТС/ТСЖ, съгласно техническа спецификация с рег. № 451/06.02.2015г. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на горепосочените изисквания. б) Изработка и доставка на обувки за курсантите – випускници; Изделията на фирмата производител да отговарят на ВТС/ТСЖ, съгласно техническа спецификация с рег. № 456/06.02.2015г. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на горепосочените изисквания. По обособена позиция 2 - Доставка на кожени изделия: а) Изработка и доставка на кожени изделия за военнослужещите от ВВМУ “Н.Й.Вапцаров“; Изделията на фирмата производител да отговарят на ВТС/ТСЖ , съгласно техническа спецификация с рег. № 453/06.02.2015г. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на горепосочените изисквания б) Изработка и доставка на кожени изделия за курсантите – випускници; Изделията на фирмата производител да отговарят на ВТС/ТСЖ , съгласно техническа спецификация с рег. № 454/06.02.2015г. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на горепосочените изисквания По обособена позиция 3 - Доставка на облекло и украса: а) Изработка и доставка на облекло и украса за военнослужещите от ВВМУ “Н.Й.Вапцаров“; Изделията на фирмата производител да отговарят на ВТС/ТСЖ съгласно техническа спецификация с рег. № 457/06.02.2015г. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на горепосочените изисквания б) Изработка и доставка на облекло и украса за курсантите –випускници; Изделията на фирмата производител да отговарят на ВТС/ТСЖ съгласно техническа спецификация с рег. № 458/06.02.2015г. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на горепосочените изисквания По обособена позиция 4 - Доставка на конфекция: а) Изработка и доставка на конфекция за военослужещите от ВВМУ “Н.Й.Вапцаров“; Изделията на фирмата производител да отговарят на ВТС/ТСЖ съгласно техническа спецификация с рег. № 452/06.02.2015г. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на горепосочените изисквания. б) Изработка и доставка на конфекция за курсантите –випускници. Изделията на фирмата производител да отговарят на ВТС/ТСЖ съгласно техническа спецификация с рег. № 455/06.02.2015г. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на горепосочените изисквания.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
30.03.2015 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
30.03.2015 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

60

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 31.03.2015 г.  Час: 10:00
Място

В административната сграда на ВВМУ "Н.Й.Вапцаров"

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Посочените в чл.68, ал. 3 от ЗОПРАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

ВВМУ провежда открита процедура с прилагане на опростени правила съгласно чл. 14 ал. 3 от ЗОП. Място на доставката - ВВМУ "Н.Й.Вапцаров".

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

27.02.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Изработка и доставка на обувки
1) Кратко описание

Изработка и доставка на обувки 1.1. Изработка и доставка на обувки за военнослужещите от ВВМУ “Н.Й.Вапцаров“; 1.2. – Изработка и доставка на обувки за курсантите – випускници;

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

18000000, 18800000

Описание:

Облекло, обувни изделия, пътни артикули и аксесоари
Обувни изделия

3) Количество или обем

17833

Прогнозна стойност, без ДДС
17833 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата 01.07.2015 г. , Крайна дата 30.09.2015 г. 
5) Допълнителна информация

1. Изработка и доставка на обувки за военнослужещите от ВВМУ “Н.Й.Вапцаров“ Изделията на фирмата производител да отговарят на ВТС/ТСЖ, съгласно техническа спецификация с рег. № 451/06.02.2015г. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на горепосочените изисквания. 2. Изработка и доставка на обувки за курсантите – випускници; Изделията на фирмата производител да отговарят на ВТС/ТСЖ, съгласно техническа спецификация с рег. № 456/06.02.2015г.


Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Изработка и доставка на кожени изделия
1) Кратко описание

2.1. Изработка и доставка на кожени изделия за военнослужещите от ВВМУ “Н.Й.Вапцаров“; 2.2 Изработка и доставка на кожени изделия за курсантите – випускници;

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

18000000

Описание:

Облекло, обувни изделия, пътни артикули и аксесоари

3) Количество или обем

6666

Прогнозна стойност, без ДДС
6666 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата 01.07.2015 г. , Крайна дата 30.09.2015 г. 
5) Допълнителна информация

Изработка и доставка на кожени изделия за военнослужещите от ВВМУ “Н.Й.Вапцаров“; Изделията на фирмата производител да отговарят на ВТС/ТСЖ , съгласно техническа спецификация с рег. № 453/06.02.2015г. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на горепосочените изисквания б) Изработка и доставка на кожени изделия за курсантите – випускници; Изделията на фирмата производител да отговарят на ВТС/ТСЖ , съгласно техническа спецификация с рег. № 454/06.02.2015г. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на горепосочените изисквания


Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Изработка и доставка на облекло и украса
1) Кратко описание

3.1. Изработка и доставка на облекло и украса за военнослужещите от ВВМУ “Н.Й.Вапцаров“; 3.2. Изработка и доставка на облекло и украса за курсантите –випускници;

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

18000000

Описание:

Облекло, обувни изделия, пътни артикули и аксесоари

3) Количество или обем

52500

Прогнозна стойност, без ДДС
52500 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата 01.07.2015 г. , Крайна дата 30.09.2015 г. 
5) Допълнителна информация

1.Изработка и доставка на облекло и украса за военнослужещите от ВВМУ “Н.Й.Вапцаров“- Изделията на фирмата производител да отговарят на ВТС/ТСЖ съгласно техническа спецификация с рег. № 457/06.02.2015г. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на горепосочените изисквания 2. Изработка и доставка на облекло и украса за курсантите –випускници; Изделията на фирмата производител да отговарят на ВТС/ТСЖ съгласно техническа спецификация с рег. № 458/06.02.2015г. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на горепосочените изисквания


Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция Изработка и доставка на конфекция
1) Кратко описание

4.1. Изработка и доставка на конфекция за военослужещите от ВВМУ “Н.Й.Вапцаров“; 4.2. Изработка и доставка на конфекция за курсантите –випускници.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

18000000

Описание:

Облекло, обувни изделия, пътни артикули и аксесоари

3) Количество или обем

11500

Прогнозна стойност, без ДДС
11500 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата 01.07.2015 г. , Крайна дата 30.09.2015 г. 
5) Допълнителна информация

1. Изработка и доставка на конфекция за военослужещите от ВВМУ “Н.Й.Вапцаров“; Изделията на фирмата производител да отговарят на ВТС/ТСЖ съгласно техническа спецификация с рег. № 452/06.02.2015г. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на горепосочените изисквания. 2. Изработка и доставка на конфекция за курсантите –випускници. Изделията на фирмата производител да отговарят на ВТС/ТСЖ съгласно техническа спецификация с рег. № 455/06.02.2015г. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на горепосочените изисквания.