Версия за печат

00909-2015-0004

BG-Варна:

РЕШЕНИЕ

Номер: РД - 45 от 25.02.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

ВВМУ Н.Й.Вапцаров, ул. Васил Друмев №73, За: Радко Радев, Република България 9026, Варна, Тел.: 052 552226, E-mail: legal@naval-acad.bg, Факс: 052 303163

Място/места за контакт: ВВМУ

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://pp.naval-acad.bg/?page_id=337.

Адрес на профила на купувача: http://pp.naval-acad.bg/?page_id=337.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Отбрана
Образование


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

“Изработка и доставка на униформено облекло за военнослужещи и курсанти по обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1 – Изработка и доставка на обувки 1.1. Изработка и доставка на обувки за военнослужещи от ВВМУ “Н.Й.Вапцаров“; 1.2. – Изработка и доставка на обувки за курсанти – випускници; Обособена позиция 2 – Изработка и доставка на кожени изделия 2.1. Изработка и доставка на кожени изделия за военнослужещи от ВВМУ “Н.Й.Вапцаров“; 2.2 Изработка и доставка на кожени изделия за курсанти – випускници; Обособена позиция 3 – Изработка и доставка на облекло и украса 3.1. Изработка и доставка на облекло и украса за военнослужещи от ВВМУ “Н.Й.Вапцаров“; 3.2. Изработка и доставка на облекло и украса за курсанти –випускници; Обособена позиция 4 – Изработка и доставка на конфекция 4.1. Изработка и доставка на конфекция за военослужещи от ВВМУ “Н.Й.Вапцаров“; 4.2. Изработка и доставка на конфекция за курсанти –випускници.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша №18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, Факс: 02 9807315

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

27.02.2015 г. 


Възложител

Трите имена: капитан І ранг проф.д.в.н. Боян Кирилов Медникаров
Длъжност: Началник на ВВМУ "Н.Й.Вапцаров"