Версия за печат

02709-2015-0017

BG-Мездра: 06 - Финансови услуги (Застрахователни услуги, Банкови и инвестиционни услуги)

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Северозападно държавно предприятие-Териториално поделение - Държавно горско стопанство гр.Мездра, ул.Родопи №2, За: инж.Евгения Константинова Христова, Република България 3100, Мездра, Тел.: 0910 92312, E-mail: dlmezdra@iag.bg, Факс: 0910 93387

Място/места за контакт: СЗДП ТП ДГС Мездра

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.szdp.bg.

Адрес на профила на купувача: http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20150226Kths4586425.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Друг: Дейности по чл.165, ал.1 от Закона за горите

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Извършване на застрахователни услуги за нуждите на Териториално поделение – Държавно горско стопанство Мездра”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 6
Място на изпълнение: СЗДП ТП ДГС Мездра,ул. "Родопи" № 2
Код NUTS: BG313
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

„Извършване на застрахователни услуги за нуждите на Териториално поделение – Държавно горско стопанство Мездра”: Услуга по застраховане- Сключване на Задължителна застраховка „Трудова злополука” по Наредба за служители на ТП – ДГС Мездра, застраховка „Гражданска отговорност при носене на късо бойно оръжие” за служителите носещи КБО към ТП – ДГС Мездра, и Доброволна застраховка „ Злополука и заболяване” на служителите на ТП – ДГС Мездра

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

66510000

Описание:

Застрахователни услуги

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

застраховка "Трудова злополука"-28бр., Гражданска отговорност при носене на късо бойно оръжие” за служителите носещи КБО към ТП – ДГС Мездра-16бр.,Доброволна застраховка „Злополука и заболяване” за рисковете-временна загуба на трудоспособност при заболяване и битова злополука и смърт от заболяване на служителите на ТП – ДГС Мездра-28бр.

Прогнозна стойност без ДДС
880 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Съгласно чл.59, ал.2 от ЗОП гаранцията за участие в процедурата е както следва: 8,80 (осем и 0,80 ст.)лева внесени по сметката на Териториално поделение – Държавно горско стопанство Мездра: IBAN: BG 14 CECB 979010E7859001, BIC КОД: CECB BG SF, „ЦКБ „ АД клон Мездра Съгласно чл. 59, ал.3 от ЗОП гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 % от стойност на поръчката (общата стойност на застрахователните премии с включен данък върху застрахователните премии за застраховките). Гаранцията за изпълнение и за участие може да бъде представена като банкова гаранция - безусловна и неотменима, като срока на валидност на банковата гаранция за участие трябва да бъде не по - малък от 7 /седем/ месеца, считано от крайния срок за подаване на оферти, а срока на банковата гаранция за изпълнение задължително е с два месеца по - дълъг от срока за изпълнение на договора. Когато кандидатът, участникът или избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.При представяне на банкова гаранция за участие или банкова гаранция за изпълнение, участниците съблюдават условията за тях, конкретизирани в документацията за участие”.Възложителят има право до решаване на спора да задържи гаранцията за участие на кандидат или участник в процедура за възлагане на обществена поръчка, който обжалва решението, с което се обявяват резултатите от предварителния подбор, или решението за определяне на изпълнител. Възложителят има право да усвои гаранцията за участие независимо от нейната форма, когато кандидат или участник: 1. оттегли заявлението си след изтичането на срока за получаване на заявления или оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите; 2. е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка. Възложителят освобождава гаранциите за участие на: 1. класираните на първо и второ място участници- след сключване на договора за обществена поръчка, 2. останалите класирани участници - в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител.При прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка гаранциите на всички кандидати или участници се освобождават в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за прекратяване. Възложителят освобождава гаранциите по т.1 и т.2 без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Плащането ще се извърши съгласно клаузите на сключения договвор и Кодекса за Застраховането. Възложителят заплаща застрахователните услуги съгласно общите условия и застрахователните полици. Възложителят дължи плащане само при осъществено условие на сключена застрахователна полица. Възложителят не дължи заплащане на застрахователни услуги, за които няма подписани застрахователни полици.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

При участие на обединение се представя - копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващия, със срок на действие - до приключване изпълнението на поръчката. Ако участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица, не е длъжен да създаде юридическо лице преди подписване на договора, но е необходимо да представи заверено копие на удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по Булстат на създаденото обединение /съгласно чл. 49, ал.1 от ЗОП/.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Изискуеми документи и информация: Изискуеми документи и информация: І. Плик № 1 "Док-ти за подбор": 1. Представяне на уч-ка, което вкл.: а) посочв. на ЕИК съгл. чл. 23 от Зак. за търг. рег.р, БУЛСТАТ и/или др. идентиф. инф-я, в съотв-е със зак-вото на държ-та, в която уч-кът е установен, както и адрес, включ. електр., за коресп-я при провежд. на проц-рата; б) декл-я по чл. 47, ал. 9 от ЗОП, и в) док-ва по чл. 49, ал. 2 от ЗОП: завер. копие на вал. лиценз за извършв. на застрахов. дейност, като в обхвата муда се вкл. застрах-ките - предмет на позиц., за която/ито се уч-ва. Уч-ците трябва да имат валид. лиценз за извърш. на застрах.д-ст с обхват, вкл-щ застр-ки - предмет , за която/ито уч-ва. При уч-е на чуждестр.лице - копие на документ, удост-щ актуалния юрид. статус на участника и правомощията на лицата, представл-щи участника в наст. процедура, съобразно нац. му закон-во; когато участникът е физ. лице - копие от док-т за самол.; 2. при участници обедин-я - копие на дог-ра за обединение, а когато в дог-ра не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обедин-то, в който се посочва представл-щия, със срок на действие - до приключв. изпълнението на пор.; 3.Нотар. зав.пълном. на лицето, подписващо офертата (в прилож. случаи) - представя се, когато офертата /или някой документ от нея/ не е подписан от управляващия и представляващ участника, съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата /упълномощен и упълномощител/, както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата/. 4.Документ за регистрация по ЗДДС-ако не е регистриран, участника указва това в офертата си; 5. Оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума; 6. Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т.2 от ЗОП; 7.Информация за видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизп-ли и съответстващия на тези работи дял в проценти от стойността на общ. поръчка, и предвидените подизп-ли, на осн-е чл. 56, ал.1, т.8 от ЗОП (съгл.образец); 8.Декл-я, че уч-кът ще отговаря за действ-та, безд-та и работата на посоч. подизп-ли като за свои действия, безд-вия и работа (в прилож. случаи); 9.Декл-я от подизп-л, че е съгласен да уч-ва в проц-рата (в приложим. случаи); 10.Декл-я, че са спазени изискв-та за закрила на заетостта, включ.миним.цена на труда и условията на труд (съгл. образец); 11.Декл-я за прием. на усл-та в проекта на дог-р (съгл. образец); 12.Декл-я за запознав. с докум-та за уч-е и за липса на възраж-я (съгл. образец); 13.Списък на докум-те и инф-ята, съдържащи се в офертата подписан от уч-ка. ІІ. Плик № 2 с надпис "Предлож-е за изпълн-е на поръчк.": 1. Образец на оферта,вкл.срок за изп-е; 2.Техн. предлож-е (съгл. образец), вкл. срок за изплащ. на застрах. обезщ./сума (в кал. дни), и методол-я на работа; 3. Предлаг. общи усл-я за вида застраховка/и, за която/ито се участва; ІІІ.Плик № 3 с надпис "Предлагана цена": Ценово предл. по образец. Възложителя отстранява от участие в процедурата участник: 1. който не е представил някой от необх. док-ти или инф-я по чл. 56 от ЗОП; 2. за когото са налице обстоят. по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП; 3. който е представил оф-,която не отг-ря на предварит. обявените усл-я на възлож.; 4. който е представил оф., която не отг-ря на изискв. на чл. 57, ал. 2 от ЗОП; 5. за когото по реда на чл. 68, ал. 11 е устан., че е представил невярна инфо-я за доказв. на съотв-то му с обяв. от възлож-ля критерии за подбор и в др.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Не се изискват документи и информация.
Минимални изисквания: Не са поставени минимални изисквания.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Изискуеми документи и информация: 1. Списък на услугите, които са еднакви или сходни на предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата. Представя се доказателство за извършена услуга/и със сходен предмет (застрахователни услуги съобразно позицията/ите, за която/ито се участва), съгласно изискванията на чл.51, ал. 4 от ЗОП - удостоверение, издадено от получател или компетентен орган, за извършена услуга, еднаква или сходна на предмета на поръчката, или посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата. Услуги със сходен предмет са: застраховка "Трудова злополука"., Гражданска отговорност при носене на късо бойно оръжие” за служителите носещи КБО към ТП – ДГС Мездра.,Доброволна застраховка „Злополука и заболяване” за рисковете-временна загуба на трудоспособност при заболяване и битова злополука и смърт от заболяване на служителите на ТП – ДГС Мездра. Минимални изисквания: Мин.изискване към т. 1: Участниците трябва да са извършвали застрахователни услуги по предмета на застраховката, за която/ито участват. В случаите по чл. 49 от ЗОП изискването се доказва от участника в обединението, който ще изпълни съответната дейност. При участие на подизпълнител, минималните изисквания се прилагат в зависимост от вида и дела на тяхното участие.
Минимални изисквания: Изискуеми документи и информация: 1. Списък на услугите, които са еднакви или сходни на предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата. Представя се доказателство за извършена услуга/и със сходен предмет (застрахователни услуги съобразно позицията/ите, за която/ито се участва), съгласно изискванията на чл.51, ал. 4 от ЗОП - удостоверение, издадено от получател или компетентен орган, за извършена услуга, еднаква или сходна на предмета на поръчката, или посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата. Услуги със сходен предмет са: застраховка "Трудова злополука"., Гражданска отговорност при носене на късо бойно оръжие” за служителите носещи КБО към ТП – ДГС Мездра.,Доброволна застраховка „Злополука и заболяване” за рисковете-временна загуба на трудоспособност при заболяване и битова злополука и смърт от заболяване на служителите на ТП – ДГС Мездра. Минимални изисквания: Мин.изискване към т. 1: Участниците трябва да са извършвали застрахователни услуги по предмета на застраховката, за която/ито участват. В случаите по чл. 49 от ЗОП изискването се доказва от участника в обединението, който ще изпълни съответната дейност. При участие на подизпълнител, минималните изисквания се прилагат в зависимост от вида и дела на тяхното участие.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

НЕРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации свързани със същата поръчка

ДА

или Обявление на профила на купувача

Номер на обявлението в РОП/ДВ 634419 от 22.12.2014 г. 
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
26.03.2015 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена: 10 BGN
Условия и начин на плащане

Съгласно чл. 28, ал. 6 от ЗОП документацията за участие се публикува в профила на купувача в първия работен ден, следващ деня на публикуването на обявлението. Възложителят предоставя документацията на всяко лице, поискало това, включително като му я изпрати за негова сметка, като в този случай съответното лице дължи заплащане на цената на документацията от 10 (десет) лева без ДДС. Документацията е достъпна и безплатна на сайта на СЗДП гр.Враца: http//www.szdp.bg - Профил на купувача.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
26.03.2015 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 30.03.2015 г.  Час: 10:00
Място

Административната сграда на СЗДП - ТП -ДГС Мездра, ул."Родопи"№2

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертата е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурага или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Съгласно чл.64, ал.1 от ЗОП, в случаите на чл.14, ал.3 от ЗОП при ровеждане на открита процедура по опростените правила, възложителят изпраща обявлението за обществена поръчка до агенцията за вписване в Регистъра най-малко 40 дни преди крайния срок за получаване на офертите. На основание чл.64, ал.3 от ЗОП , срокът по чл. 64, ал.1 се намалява със 7 дни, поради изпращане на обявлението по електронен път и с още 5 дни, поради това, че от датата на публикуване на обявлението в електронен вид възложителят предоставя пълен достъп по електронен път на документацията и посочва в обявлението интернет адрес, на който тя може да бъде намерена - http//www.szdp.bg

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 и следващите от Закона за обществените поръчки.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

26.02.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ