Версия за печат

00267-2015-0017

BG-Пловдив:

РЕШЕНИЕ

Номер: 15РОП17 от 25.02.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

община Пловдив, пл. Стефан Стамболов №1, За: Тодор Тодоров - директор на дирекция Обществени поръчки, Република България 4000, Пловдив, Тел.: 032 656760, E-mail: otdel_op@abv.bg, Факс: 032 396587; 032 632781

Място/места за контакт: Дирекция Обществени поръчки

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.plovdiv.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20150225UHFJ972659.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.14 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Закупуване на билети за посещение на футболни срещи от професионалните футболни клубове на територията на община Пловдив по две обособени позиции: ОП1 - Закупуване на билети за посещение на футболни срещи от Професионален футболен клуб "Локомотив Пловдив 1926" АД-град Пловдив; ОП2 - Закупуване на билети за посещение на футболни срещи от Професионален футболен клуб "Ботев" АД- град Пловдив.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

С решение №43, взето с Протокол №4 от 19.02.2015 год., Общински съвет при община Пловдив е решил: I. Дава съгласие да бъдат закупени билети за посещение на футболни срещи от спортните клубове, определя техния общ брой и обща стойност, както следва: 1. От Професионален Футболен Клуб „Локомотив Пловдив -1926” АД – гр.Пловдив – 10 000 /десет хиляди/ броя билети на обща стойност – 100 000 /сто хиляди/ лева; 2.От Професионален Футболен Клуб „Ботев” АД -10 000 /десет хиляди/ броя билети на обща стойност – 100 000 /сто хиляди/ лева; II. Дава съгласие, след закупуването на билетите, последните да бъдат дарени безвъзмездно на пловдивската общественост при условия и по ред, определени с нарочна заповед на кмета на Община Пловдив. III. Възлага на Кмета на Община Пловдив да извърши последващи действия за изпълнение на настоящото решение. МОТИВИ на Общински съвет - гр.Пловдив: Настоящото решение се взема с правно основание чл. 21, ал. 1, т.6, т.8 и т.23 във връзка с ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 и ал.2 във връзка с чл.34, ал.1 и ал.4 от ЗОС, чл.4, ал.1 във връзка с чл.28, т.2, чл.39, ал.4, т.4 и чл.39а, ал.5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с чл.30, ал.1 и ал.2 от Закона за физическото възпитание и спорта. Фактическото основание за вземане на решението, произтича от необходимостта Община Пловдив да изпълни една значителна част от своя социален и интеграционен ангажимент в областта на създаването на подходящи условия, поощряване, подпомагане и развитие на физическото възпитание и спорта сред пловдивската общественост. Мотиви на Възложителя: Видно от текста на цитирания административен Акт на Общински съвет - община Пловдив, е решено да бъдат закупени билети за футболни срещи на два професионални футболни клуба на територията на община Пловдив, които са конкретно посочени в акта. Съгласно точка III. от решението, кмета на община Пловдив следва да предприеме действия по изпълнение на решението. Съгласно разпоредбата на чл.45, ал.4 от ЗМСМА:"Областният управител упражнява контрол за законосъобразност на актовете на общинските съвети, освен ако в закон е предвидено друго. Той може да върне незаконосъобразните актове за ново обсъждане в общинския съвет или да ги оспорва пред съответния административен съд. С писмо №15ОУ57/25.02.2015 г. Областния управител на област Пловдив е запознал кмета на община Пловдив че няма да се възползва от предвидената възможност за връщане или спиране на решението на Общински съвет- община Пловдив.В този случай следва да се пристъпи към действия по изпълнение на решението на Общински съвет.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

1."ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ - ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ - 1926" АД, ЕИК 109080575. 2."ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ БОТЕВ" АД, ЕИК 201468114.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

поканата за обществена поръчка


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша №18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg..

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Прогнозната стойност на обществената поръчка, съгласно решение №43, взето с Протокол №4 от 19.02.2015 год., Общински съвет при община Пловдив е 200 000 лева с включен ДДС, като стойността на отделните обособени позиции е следната: -По обособена позиция №1 на процедурата - до 100 000 лева с включен ДДС; -По обособена позиция№2 на процедурата - до 100 000 лева с включен ДДС.


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

25.02.2015 г. 


Възложител

Трите имена: инж.Иван Борисов Тотев
Длъжност: Кмет на община Пловдив