Версия за печат

00797-2015-0009

BG-Бургас: Изграждане

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Бургас, ул. Александровска № 26, За: Руска Бояджиева, Ръководител-проект „Интегриран градски транспорт на Бургас”, Република България 8000, Бургас, Тел.: 056 826407, E-mail: r.boyadzhieva@burgas.bg, Факс: 056 826407

Място/места за контакт: Община Бургас

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.burgas.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.burgas.bg/index.php/bg/notice/details/62/21136.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Изграждане на мрежа от велосипедни алеи извън трасето на Бързата автобусна линия - етап IІ /в обхвата на отдалечените квартали на гр. Бургас/ по проект на Община Бургас: „Интегриран градски транспорт на Бургас”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., Договор № BG161PO001/1.5-01/2010/001.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изграждане 
Място на изпълнение: гр. Бургас
Код NUTS: BG341
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Настоящата обществена поръчка е част от проект „Интегриран градски транспорт на Бургас”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.5: „Системи за устойчив градски транспорт”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.5-01/2010 „Подкрепа за интегриран градски транспорт в Община Бургас”, Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.5-01/2010/001. Основен компонент по проекта е изграждането на единна система от велосипедни алеи, обвързани с основните трасета на градската транспортна схема и осъществяващи обвързаност и комуникация между градското ядро и отделните квартали. Проектът предвижда изграждането на три основни групи алеи: - Велосипедни маршрути по трасето на Бързата автобусна линия; - Велосипедни маршрути извън трасето на Бързата автобусна линия в обхвата на Централна градска част и прилежащи квартали (ж.р. "Меден Рудник" на юг и ж.к. "Славейков" и ж.к. "Изгрев" - като граница на север) и - Велосипедни маршрути извън трасето на Бързата автобусна линия в обхвата на отдалечените квартали на града (кв. "Банево", кв. "Минерални бани", кв. "Ветрен", кв. "Крайморие" и ул.“Крайбрежна“ до кв. “Сарафово“), които имат за цел да осигурят функционални връзки с централна градска част.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 45233162, 45211360

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни работи по изграждане на пътеки за велосипедисти
Строителни и монтажни работи по градско благоустройство

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Обект на настоящата обществена поръчка е изграждането на мрежа от велосипедни алеи извън трасето на Бързата автобусна линия, в обхвата на кв. "Банево", кв. "Минерални бани", кв. "Ветрен", кв. "Крайморие" и ул.“Крайбрежна“ до кв. “Сарафово“. Обектът е трета категория. Подобект: „Велосипедна алея свързваща пътен възел „Юг“, път I-9 (ляво платно), пътен възел Бургас – М.Търново-Созопол, О.Т.94-О.Т.90 от ПУР на кв. Крайморие“. Габарит на велоалеята – еднопосочно движение – min 1.00 м – двупосочно движение – min 2.00 м Минимален външен габаритен радиус в крива – 1.00 м Максимален надлъжен наклон – 2.5% - в общия случай – 4.0% - на участъци с дължина до 100м – 5.0% - на участъци с дължина до 50м Напречен наклон – от 2.0% до 3.0% Подобект: „Нова велосипедна алея по ул. “Крайбрежна“ от ОТ 330 до ОТ 307 – ’’Черноморски солници“. Габарит на велоалеята – двупосочно движение – 2.00 м Максимален надлъжен наклон – i max – 0.734% – i min – 0.500% Напречен наклон – 2.5% Подобект: „Велоалея по ул.“Крайбрежна“ гр. Бургас“. Габарит на велоалеята – двупосочно движение – 2.00 м Напречен наклон – 2.0% Подобект: „Нова велосипедна алея от кв. Ветрен до кв. Банево“. Габарит на велоалеята – двупосочно движение – 2.00 м – отстояние от пътя – 0.50 м Напречен наклон – 2.0% Подобект: „Велоалеи в кв. Банево и кв. Ветрен“. В квартал Ветрен велотрасето минава по следните улици: Ропотамо; Чавдар; Александър Стамболийски; Божур; Минерална; Люляците; Черногорово и Ком. В квартал Банево велотрасето минава по следните улици: Анушка Драгиева; Тракия; Хаджи Димитър; Любен Каравелов; Минерална; Свобода и Неделчо Камбов. Тръбна съобщителна мрежа - Подобект: „Велосипедна алея свързваща изградената велоалея на ул.”Иван Вазов”, надлеза над ж.п.коловози, ул. ”Индустриална”, ул.”Чаталджа”, пътен възел „Юг”, път I-9 (ляво платно), пътен възел Бургас-М.Търново-Созопол, о.т.94 – о.т.90 от ПУР на кв.Крайморие“. Община Бургас е в процес на изграждане на тръбно – съобщителна мрежа като част от въвеждането на Бърза автобусна линия, за което е разработен инвестиционен проект. Тръбната съобщителна мрежа пресича Пътен възел “Юг“, като в югоизточната част на кръстовището е предвидена шахта ш. 2-60. Тази шахта е начало на тръбната мрежа, предвидена за изграждане в обхвата на настоящата поръчка. Техническо решение Предвидено е тръбната мрежа да бъде ситуирана източно от велоалеята в непосредствена близост до нея, като шахтите също са на отстояние от велоалеята. Тръбната мрежа ще бъде изградена от един брой РVС 160 и един брой РVС 110, като в първата ще бъдат изтеглени 5 тръби тип HDPE 40. Пресичането на пътни настилки трябва да се извършва на дълбочина 1,20м, като тръбите бъдат защитени с бетонов кожух. Шахтите са от типа ШКС01. На дъното на шахтите се прави дренажен отвор за отводняване и се измазват с циментов разтвор. След въвеждане на тръбите в шахтите, отворите около тях се запълват с водоблокиращ циментов разтвор или водоблокираща пяна. Свободните отвори на тръбите се запушват със специални тапи. Над положените в изкоп тръби се полага лента “ВНИМАНИЕ!Съобщителен кабел”.

Прогнозна стойност без ДДС
3160153.53 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

8


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Всяка оферта трябва да бъде представена с гаранция за участие в размер на 30 000.00 лева /тридесет хиляди лева/. Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция в полза на Възложителя със срок на валидност 180 дни, считано от крайния срок за подаване на офертата. Когато участникът избере да внесе гаранцията за участие по банков път, това следва да стане с платежно нареждане, за която се представя гаранцията, по следната сметка на Възложителя: IBAN - BG 89 SOMB 91303323996501, BIC – SOMBBGSF в ТБ "Общинска банка" АД, клон Бургас. Гаранцията за изпълнение е в размер на 3 % от стойността на договора за без включен ДДС. Гаранцията за изпълнение и за участие може да се внесе по банков път по посочената банкова сметка или да се представи под формата на банкова гаранция. Срок на валидност на гаранцията за изпълнение - 30 календарни дни след крайната дата за приключването на договора, която крайна дата съвпада с приемането на строежа от възложителя. Задържане, усвояване и освобождаване на гаранцията за участие: Задържането, усвояването и освобождаването на гаранцията за участие става по условията и реда на чл. 61 и чл. 62 ЗОП. Когато с влязло в сила решение по чл. 122г, ал. 1, т. 2 ЗОП Комисията за защита на конкуренцията отмени решението на възложителя и върне преписката за продължаване на процедурата за възлагане на обществена поръчка от последното законосъобразно решение, възложителят кани участниците, на които гаранцията е възстановена в съответствие с чл. 62, ал. 1, т. 2 ЗОП, отново да представят гаранция за участие. Участник, който след покана и в определения в нея срок не представи отново гаранция, се отстранява от участие. Образците на банковите гаранции не са задължителни, участниците и бъдещият изпълнител могат да използват образците на банките, които издават гаранциите, но следва да се съобразят с условията за тях, поставени от възложителя. Условията, при които гаранцията за изпълнение се задържа или освобождава се уреждат с договора за изпълнение на обществената, сключен между Възложителя и Изпълнителя. Предвидено е и, че окончателното плащане с вкл. ДДС може да бъдат изплатени и предсрочно, предвид изтичането на срока на договора за безвъзмездна финансова помощ, във връзка с изпълнението на който е настоящият договор, срещу представяне от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на банкова гаранция (свободна форма) за равностойността на плащането, съдържаща неотменяемо и безусловно задължение на банката да заплати тази сума на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по настоящия договор, която да е със срок на валидност до окончателното изпълнение на договора.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Възложителят заплаща цената, както следва: 1. Авансово плащане в размер на 5 % от цената по чл. 2, ал. 1 без ДДС в размер на ........................... /цифром и словом/ лева в срок до 30 календарни дни след представяне на оригинална фактура. 2. Междинни плащания - в общ размер до 80 % от стойността на договора без ДДС - в срок до 30 календарни дни след представяне на: а) подписан от упълномощените по договора лица протокол за приемане на изпълнените строително - монтажни работи, удостоверяващ точното завършване на изпълнените възложени с договора работи; б) изискуемите актове и протоколи по Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството; и в) оригинална фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за съответната стойност от протокола. 3. Окончателно плащане в размер на разликата между стойността на всички признати от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ работи чрез подписване на съответните протоколи от негова страна, извършени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и сумите по авансовото и междинните плащания, платимо в срок до 30 календарни дни след окончателното приемане на възложената работа, предмет на сключения договор, удостоверено със съставянето на Констативен акт Образец 15 съгласно Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и представяне на оригинална фактура. Окончателното плащане с вкл. ДДС може да бъде изплатено и предсрочно, предвид изтичането на срока на договора за безвъзмездна финансова помощ, във връзка с изпълнението на който е настоящият договор, срещу представяне от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на банкова гаранция (свободна форма) за равностойността на плащането, съдържаща неотменяемо и безусловно задължение на банката да заплати тази сума на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по настоящия договор, която да е със срок на валидност до окончателното изпълнение на договора.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Няма такова изискване.

ІІІ.1.4) Други особени условия

1. Комуникацията и действията на Възложителя и на участниците, свързани с настоящата процедура, са в писмен вид. Обменът на информация между Възложителя и участника може да се извършва по един от следните начини: • по пощата - чрез препоръчано писмо с обратна разписка; • чрез куриерска служба; • по факс; • по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис • чрез комбинация от тези средства. Решенията на възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците, и документите, които се прилагат към тях се връчват лично срещу подпис или се изпращат с препоръчано писмо с обратна разписка, по факс или по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис. 2. Максималният разполагаем финансов ресурс на Възложителя за изпълнение на предмета на настоящата поръчка е в размер на 3 160 153.53 лв. (три милиона сто и шестдесет хиляди сто петдесет и три лева и петдесет и три стотинки) без включен ДДС. Участник, чиято ценова оферта надвишава посочената прогнозна стойност ще бъде отстранен от участие в настоящата процедура. 3. Договорът по настоящата обществена поръчка влиза в сила от датата на подписването му от последната страна при условие, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е осигурил финансиране.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1. Списък на документите (Прил. № 2), подписан от представляващия участника, в оригинал. 2. Административни сведения за участника (Прил. № 1) в оригинал. 3. Представяне на участника, което включва: а). посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата. При участници обединения - копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. б). Декларация по чл. 47, ал. 9 ЗОП относно обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 (без буква „е”), т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1, т. 2 (предложение първо), т. 2а (предложение първо), т. 4 и т. 5 и ал. 5, т. 1 и 2 от ЗОП (оригинал) – попълва се и се подписва по приложения образец към настоящата документация (Прил. № 6). Тези обстоятелства са абсолютна пречка за участие в процедурата. Следва да се има предвид, че само лишаване от упражняване на професиите и дейностите, свързани с извършване на строителство, съгласно чл. 47, ал. 2, т. 2 ЗОП са пречка в участието на настоящата процедура и в). У-ние за вписване в ЦПРС за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на поръчката (втора група, трета категория) - (заверено копие). За чуждестранните лица се изисква да докажат регистрацията си в професионален регистър в държавата, в която са установени или да представят декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно съответния национален закон. 4. Пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал) – представя се, когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от представл. участника съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител. 5. Декларация за приемане на условията в проекта на договора, изготвена в съответствие с образеца от настоящата документация, подписана от участника (Прил. № 5) в оригинал. 6. Декларация по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС (оригинал) – (по образец Прил. № 7) - наличието на тези обстоятелства води до отстраняване от участие в процедурата. В зависимост от правно-организационната форма на участниците, декларацията се представя от едно от лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 ЗОП. 7. Декларация по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС (оригинал) – когато е приложимо (по образец Приложение № 8). В зависимост от правно-организационната форма на участниците, декларацията се представя от едно от лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 ЗОП. 8. Декл. за участие на подизпълн., ако се предвиждат такива (оригинал). Когато участникът предвижда участието на подизпъл. при изпълнение на поръчката, той следва да заяви видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпъл. и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на общ. поръчка, и предвидените подизпълнители (Прилож. № 9). 9. Декл. за съгласие за участие като подизпъл. в оригинал – представл. и управляващ подизпъл. попълва и подписва декларация по образеца (Прилож. № 10) с приложение декларация според чл. 47, ал. 8 ЗОП. 10. Доказ. за технически възможности и/или квалификация, изброени в поле ІІІ.2.3.) на н-щото обявление. 11. Банкова гаранция за участие в общ. поръчка по образец (Прилож. № 14) или по образеца на банката, която я издава, но съдържаща изискв. и ус-ята на възлож., когато гаранцията е банкова, представена в о-нал или Документ за внесена гаранция за участие под формата на парич. сума - копие. Останалите док-ти са изброени в поле VI.3) "Допълнителна информация" от н-щото обявление!!!
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Неприложимо.
Минимални изисквания: Неприложимо.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1). Списък на строителството, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата, което е еднакво или сходно с предмета на настоящата обществена поръчка, и: а) посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или б) удостоверения за добро изпълнение, които съдържат датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или в) копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности 2). Справка-декларация за екипа от експерти, отговарящи за изпълнението на поръчката с посочване на образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на лицата, които отговарят за извършването на поръчката; 3). Сертификат ISO 9001:2008 – система за управление на качеството или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с предметен обхват в областта на строителството - (заверено копие) 4). Сертификат за разработена и внедрена интегрирана система за управление на околна среда ISO 14001:2004 или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за опазване на околната среда, с предметен обхват в областта на строителството - (заверено копие) Съгласно чл. 53, ал. 4 от ЗОП, Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството и опазване на околната среда. Участник може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. За тези цели трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях.
Минимални изисквания: 1). Участниците трябва да имат опит в изпълнението на минимум 1 строителство, което е еднакво или сходно с предмета на настоящата обществена поръчка, изпълнено през последните 5 г., считано от датата на подаване на офертата. Под еднакво или сходно с предмета на настоящата обществена поръчка се разбира строителство: изграждане на обекти и съоръжения от транспортната/пътната инфраструктура в урбанизирана територия. 2). Изисквания към екипа за изпълнение на поръчката: Минималният брой лица в екипа е 3 (трима) – ръководител и двама ключови експерти. - Ръководител обект Образование: o Висше образование – образователно-квалификационна степен „магистър” в областта на инженерните науки или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, в еквивалентна на посочената област; Общ професионален опит: o минимум 5 години, свързани с изпълнение и/или ръководство в областта на строителството; Специфичен професионален опит: o опит в управление/координиране на строителство и/или реконструкция и/или основен ремонт на пътна инфраструктура. - Технически ръководител, който притежава: o професионална квалификация, отговаряща на изискванията на чл. 163а, ал. 4 от ЗУТ или еквивалентна; o минимум 3 г. опит в изпълнението на проекти в областта на пътното строителство. - Координатор по ЗБУТ с информация за притежание на съответното удостоверение 3). Участникът трябва да притежава сертификация по ISO 9001:2008 – система за управление на качеството или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с предметен обхват в областта на строителството. 4). Участникът трябва да има разработена и внедрена интегрирана система за управление на околна среда ISO 14001:2004 или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за опазване на околната среда, с предметен обхват в областта на строителството. При участие на обе-я, които не са ЮЛ, съответствието с критериите за подбор се доказва от 1 или повече от уч-ците в обе-ето. В случаите по чл. 49 ЗОП из-нето за рег-ция в ЦПРС към Стр. камара в РБ за изпъ-е на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на поръчката се доказва от участника в обединението, който ще изпълни строителството.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Техническо предложение (Работна програма за изпълнение на предмета на поръчката и Обяснителна записка); тежест: 60
Показател: Предлагана цена; тежест: 40

IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации свързани със същата поръчка

ДА

Предварително обявление за ОП

Номер на обявлението в РОП/ДВ 642958 от 15.01.2015 г. 
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
02.04.2015 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
02.04.2015 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 03.04.2015 г.  Час: 10:00
Място

зала в сградата на Община Бургас, град Бургас, ул. "Александровска" 26.

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Не се изисква пълномощното да е с нотариална заверка.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Настоящата обществена поръчка е част от проект „Интегриран градски транспорт на Бургас”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.5: „Системи за устойчив градски транспорт”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.5-01/2010 „Подкрепа за интегриран градски транспорт в Община Бургас”, Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.5-01/2010/001.

VI.3) Допълнителна информация

1. Изискуеми д-ти и информация (продължение): 12. Декларация, че са спазени из-нията за закрила на заетостта, включително мин. цена на труда и условията на труд по образец (Прилож. № 16). Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд в строителството са: НАП, МОСВ, АЗ и ГИТ (www.nap.bg, www.moew.government.bg, www.az.government.bg и www.gli.government.bg). 13. Д-ция за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 ЗОП по образец (Прилож. № 17). 14. Д-ция по чл. 6, ал. 2 ЗМИП - Приложение № 2 към чл. 11, ал. 2 от ППЗМИП по образец (Прилож. № 18) 15. Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 106, пар. 1, чл. 107 и чл. 109, пар. 1, буква „а” и „б“ от Регламент (ЕО, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и Съвета на Европа, относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза (Прил. № 19) 16. Декларация за липса на обстоятелства съгласно „Общите насоки за избягване на конфликт на интереси“ по смисъла на чл. 57 от Регламент 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета на Европа, относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза (Прил. № 20) 17. Тех. пред-ние, изготвено по образец (Прилож. № 3) при съблюдаване на изискванията на Тех. специф., инв. проект, изиск. към офертата и условията за изпълнение на поръчката, представено в оригинал, включващо и срок за изпълнение, към което, ако е приложимо, се прилага д-ция (свободна форма) относно това коя част от офертата има к-фидлен характер и да изиска от възложителя да не я разкрива, заедно с ел. носител в нередактируем формат. 18. Ценово пре-ние, изготвено по образец (Прилож. № 4), представено в ориг., заедно с приложенията му. Следва да се постави ел. носител (диск) в редактируем формат (например Excel или екв.), за да бъде направена аритметична проверка на данните, заложени в предл. цена и остойностени колич. сметки, както и на този диск да се представят и анализи за формиране на един. цени (св. ф-ма). Чуж. ЮЛ/ФЛ представят екв. документи, издадени от съответния орган в държавата, в която са установени (документите се представят на оригиналния език и в превод на бъл. език), а съгласно чл. 56, ал. 4 от ЗОП документът по чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗОП (ЕИК или друга идентифицираща информация, д-цията по чл. 47, ал. 9 ЗОП и декл. или удостов. за наличие на регистрация в проф. регистър на строителя от ком. органи съгл. съотв. нац закон) се представя в офиц. превод. 2. До-цията ще е достъпна на сайта (интернет страницата) на Възложителя - Община Бургас, място, определено за тази поръчка в профила на купувача и е безплатна от деня на публикуване на обявл. и ре-ето (във вр. с чл. 64, ал. 3, пред. 2 от ЗОП) до изтичане на срока за получаване на док-цията за участие от настоящата до-тация, съвпадащ с крайния срок за получаване на офертите. Отговорите на зададените въпроси по време на пр-рата и поканата за отварянето на цените ще бъдат публ. на мястото, определено за настоящата поръчка в профила на купувача. И-цията за отваряне на цените и резултатите от оценяването на офертите ще бъдат публикувани най-малко 2 работни дни по-рано, преди отварянето на ценовите оферти! С-вете са намалени на осн. чл. 64, ал. 3 ЗОП със 7 дни, тъй като наст. обявление е изпратено по ел. път, и с още 5 дни, тъй като от д-та на публ. на настоящ. обявление в ел. вид в-телят п-тавя пълен достъп по ел. път до докуме. за участие в про-рата и в настоящ. обявл. е посочен и-нет адрес, на който тя може да бъде намерена.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

съгласно чл. 120, ал. 5, т. 1 от Закона за обществените поръчки.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

20.02.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ