Версия за печат

00684-2014-0028

BG-София: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Болница Лозенец, гр София ул. Козяк 1, За: Григор Манчев, България 1407, София, Тел.: 02 9607270, Факс: 02 9624771

Място/места за контакт: Григор Манчев

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.lozenetz-hospital.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.lozenetz-hospital.bg/static.php?content_id=55&order_id=80.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна/и дейност/и на възложителя

Здравеопазване

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

“Доставка на течен кислород и други медицински газове по обособени позиции, за срок от 48 месеца за нуждите на болница Лозенец““

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: гр. София ул. Козяк 1
Код NUTS: BG411
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

“Доставка на течен кислород и други медицински газове по обособени позиции, за срок от 48 месеца за нуждите на болница Лозенец““

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24111500

Описание:

Газове с медицинска употреба


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
2616 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 630990 от 29.10.2014 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № VII-34-19 / Обособена позиция №:4 / Заглавие:„Доставка на въглероден двуокис“
V.1) Дата на сключване договора
17.02.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
18.12.2014 г. 
V.2) Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

„АБС-ко“ ООД, ЕИК 010713653, НПЗ “Орион“, Зала Космос, ул.3019, №14, България 1360, София, Тел.: 02 9200357, E-mail: absco@abv.bg, Факс: 02 9251592

 История
V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 456 BGN с ДДС 20%
В Брой години История  История
В Брой месеци История 48 История
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № VII-34-20 / Обособена позиция №:5 / Заглавие:„Доставка на газообразен аргон“
V.1) Дата на сключване договора
17.02.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
18.12.2014 г. 
V.2) Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

„АБС-ко“ ООД, ЕИК 010713653, НПЗ “Орион“, Зала Космос, ул.3019, №14, България 1360, София, Тел.: 02 9200357, E-mail: absco@abv.bg, Факс: 02 9251592

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 2160 BGN с ДДС 20%
В Брой години 1
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

19.02.2015 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

„АБС-ко“ ООД, ЕИК 010713653 СОЛ България ЕАД, ЕИК 121803715


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор