Версия за печат

00803-2015-0001

BG-Кубрат:

РЕШЕНИЕ

Номер: 157 от 18.02.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Кубрат, ул. Княз Борис I № 1, За: Ж. Пойраз - ст. юрисконсулт, РБългария 7300, Кубрат, Тел.: 0848 72020, E-mail: kubrattown@abv.bg, Факс: 0848 73205

Място/места за контакт: Община Кубрат

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.kubrat.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.kubrat.bg/bg/profile/buyerprofile.php.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.11 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Предмет на доставката са горива, гориво-смазочни материали и консумативи за зареждане на моторни превозни средства на Община Кубрат и звена на бюджетна издръжка към нея за срок от три години чрез карти за безналично плащане.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Изборът на процедура на договаряне без обявление се обуславя от обстоятелството, че стоките предмет на настоящата поръчка са определени по списък, предложен от Държавната комисия по стоковите борси и тържища и одобрен от Министерски съвет в Правилника за прилагане на ЗОП. В чл. 38, ал. 1 от ППЗОП е регламентирано, че когато обект на поръчката е доставка на стоки, определени по списък в приложението, договорът за обществена поръчка се сключва от стоковата борса на отделен борсов кръг по реда на Закона за стоковите борси и тържища. Стоковата борса е организиран пазар на определено място, на което са създадени условия за сключването на борсови сделки със стоки между търговци чрез посредничество на брокери в определени часове и по предварително и публично оповестен ред. Борсата осигурява на членовете си и на техните клиенти равни условия за участие в търговията. Режимът на борсовата търговия, регулиран от ЗСБТ, гарантира постигане на целите и принципите, залегнали в чл. 1 и чл. 2 от ЗОП, а именно: осигуряване на ефективност при разходване на бюджетните и извънбюджетните средства; публичност и прозрачност; свободна и лоялна конкуренция; равнопоставеност и недопускане на дискриминация. Договорът за доставка се сключва по реда на ЗСБТ.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

Не се изпраща покана съгласно чл. 91, ал. 3 от ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

18.02.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Ремзи Халилов Юсеинов
Длъжност: Кмет на Община Кубрат