Версия за печат

00165-2014-0008

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: Р01-5 от 16.02.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Министерство на образованието и науката, бул. "Княз Дондуков" № 2А, За: Павлинка Ламбова, Република България 1000, София, Тел.: 02 9217612, E-mail: p.lambova@mon.bg, Факс: 02 9217681

Място/места за контакт: Дирекция "Държавна собственост и обществени поръчки"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.mon.bg.

Адрес на профила на купувача: https://www.mon.bg/?go=page&pageId=11&subpageId=686.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Образование


В) ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Услуги
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в чужбина и страната и предоставяне на съпътстващи услуги”

II.3) Кратко описание на поръчката

Предметът на обществената поръчка включва предоставянето на услуга - осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж в чужбина и страната, при необходимост осигуряване на хотелски резервации, съобразени с размера на дневните и квартирни пари съгласно Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина и Наредбата за командировките в страната и медицинска застраховка при служебни пътувания в чужбина на служители на Министерството на образованието и науката.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

60000000, 60400000, 63000000

Описание:

Транспортни услуги (с изключение на извозването на отпадъци)
Услуги на въздушния транспорт
Спомагателни услуги в транспорта; услуги на туристически агенции

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: Р01-28 от 12.05.2014 г. 
III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път

Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"

Година и номер на документа:
2014-602971
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.1)
Номер на обявлението в ОВ: 2014/S 93 - 163360 от 15.05.2014 г. 
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 165-2014-8
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

решение и обявление за поръчка

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

602971

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

12.05.2014 г. 


ІV: ПРЕКРАТЯВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

IV.1) Правно основание
Чл. 39, ал. 1, т. 6 от ЗОП
IV.2) Мотиви за прекратяване на процедура

Възложителят взема решение за прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 39, ал. 1, т. 6 от ЗОП, поради установени нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата. Мотивите са следните: С решение на КЗК № 897 от 10.07.2014 г. е отменено като незаконосъобразно Решение № Р01-28/12.05.2014 г. на директора на дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“ за откриване на процедурата с мотива, че въведеното от възложителя изискване за притежаване на сертификат за управление на сигурността на информацията ISO 27001:2005 се явява дискриминационно и необосновано ограничава кръга на евентуални участници, доколкото изпълнението на обществената поръчка не предполага необходимост от доказателства за съответни възможности в сферата на управление на сигурността на информацията. С Решение № 14921 от 10.12.2014 г. ВАС обезсилва Решение № 897 от 10.07.2014 г. на КЗК и връща делото като преписка отново на КЗК за ново произнасяне съгласно дадените указания. Указанията са свързани с обстоятелството, че КЗК се е произнесла по съществото на жалбата на „България Ер“ АД, която е единствено срещу Решение № Р01-37/26.05.2014 г. за промяна на решението за откриване на процедурата, но като краен резултат е отменила Решение № Р01-28/12.05.2014 г. на директора на дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“ за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка. В изпълнение на дадените указания пред КЗК е образувано ново производство по преписка № КЗК-6/2015 г., по което е постановено решение № 73 от 28.01.2015 г. С него КЗК постановява отмяна на Решение № Р01-37/26.05.2014 г. за промяна на решението за откриване на процедурата като незаконосъобразно. С постановяване на решението на КЗК от 28.01.2015 г., с което е отменено като незаконосъобразно Решение № Р01-37/26.05.2014 г. за промяна на решението за откриване на процедура с предмет „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в чужбина и страната и предоставяне на съпътстващи услуги“ на практика е отменено и решението за откриване на обществената поръчка. Това е така, защото решението за промяна и първоначално издаденото решение за откриване представляват единен акт и произнасянето относно неговата незаконосъобразност засяга цялото решение. Без значение дали жалбата е срещу изисквания на възложителя, залегнали в първоначалното решение за откриване, или срещу условия, въведени с решението за промяна, произнасянето на КЗК и ВАС е относно решението в неговия окончателен вид. Правното основание за постановяване решението на КЗК е чл. 122г, ал. 1, т. 1а от ЗОП, съгласно който КЗК отменя незаконосъобразното решение за откриване на процедурата за възлагане на обществена поръчка. Мотивите на КЗК са, че въвеждането на сертфикат за управление на сигурността на информацията ISO 27001:2005 не е относимо към предмета на обществената поръчка и предвидените от възложителя условия и конкретни услуги не обосновават необходимостта от притежаването му от участниците. Изпълнението на обществената поръчка не предполага необходимост от доказателства за съответни възможности в сферата на управление на сигурността на информацията. С тези мотиви КЗК приема, че възложителят не е съобразил заложените изисквания към участниците в процедурата с императивната разпоредба на чл. 25, ал. 5 от ЗОП и допуснатото нарушение представлява основание за отмяна на решението за откриване на процедурата. Констатираното нарушение е допуснато още при откриване на процедурата. Решение № 73 от 28.01.2015 г. на КЗК е влязло в законна сила. Цитираните мотиви се възприемат и от възложителя, поради което той взема решение за прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 39, ал. 1, т. 6 от ЗОП, тъй като нарушението не може да бъде отстранено без това да промени условията, при които е обявена процедурата.

IV.5) Поръчката може да бъде предмет на повторно публикуване

ДА


V: ОБЖАЛВАНЕ

V.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" № 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

V.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

16.02.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Калин Василев Анастасов, на основание Заповед № РД09-14/09.01.2015 г. на министъра на образованието и науката
Длъжност: Директор на дирекция "Държавна собственост и обществени поръчки"