00267-2015-0014

BG-Пловдив:

РЕШЕНИЕ

Номер: 15РОП13 от 11.02.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Пловдив, пл."Стефан Стамболов" № 1, За: Тодор Анчев - гл.юрисконсулт, Република България 4000, Пловдив, Тел.: 032 656726, E-mail: otdel_op@abv.bg, Факс: 032 656760

Място/места за контакт: Дирекция "Обществени поръчки"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.plovdiv.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20150203slKq859807.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.3 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

„Избор на изпълнител за доставка на вода и транспортирането й по съществуващи хидротехнически съоръжения, необходима за пълнене на Гребен канал – гр.Пловдив, съставляващ УПИ III – Гребен Олимпийски канал”.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

С оглед спазване разпоредбите на Закона за водите, дейностите свързани с водоползване и/или ползване на воден обект подлежат на РАЗРЕШИТЕЛЕН РЕЖИМ, като на основание чл.44 и чл.46 от ЗВ всеки водоползвател е длъжен да получи Разрешително. Според нормата на чл.52 от същия закон Разрешителното се получава от съответно компетентния орган: Басейнова Дирекция при МОСВ. Община Пловдив има издадено разрешително от Басейнова дирекция за управление на водите-ИБР за водовземане от река Първенецка за дозареждане на Гребен канал на Гребна база Пловдив. Разрешителното е под № 3180001 със срок на действие от 15.02.2011г. до 14.02.2017г. На 27.01.2011г. Министерство на околната среда и водите издава на Община Пловдив разрешително за водовземане от повърхностен воден обект – язовир Кричим с цел поддържане нивото Гребен канал Пловдив. Разрешителното е под №01490004/27.01.2011г. и е със срок на действие до 10.02.2021г. Изложеното по-горе ни дава основание да проведем процедура на договаряне без обявление единствено и само с "Напоителни системи" ЕАД, тъй като цялото съоръжение за транспортиране и доставка на вода представляващо "Водохващане на р.Първенецка в землището на гр.Пловдив – Запад и ”Водохващане на р.Въча след ВЕЦ „Кричим” се стопанисва от дружеството (заведено в баланса му под № 31068, за което е представено удостоверение изх.№ 39 от 03.02.2015г. и извадка от инвентарната книга на "Напоителни системи" ЕАД). Процедурата на договаряне без обявление е избрана, тъй като сключването на договор за доставка и транспортиране на вода по съществуващи хидротехнически съоръжения за обект "Гребен канал - гр.Пловдив" с друг изпълнител би довело до нарушаване на разпоредбата на чл.90, ал.1,т.3.предложение второ.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

"Напоителни системи" ЕАД с ЕИК 831160078, със седалище и адрес на управление гр.София, район "Овча купел", бул."Цар Борис III" № 136.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

поканата за обществена поръчка


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9356113, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

11.02.2015 г. 


Възложител

Трите имена: инж.Иван Борисов Тотев
Длъжност: Кмет на Община Пловдив