Версия за печат

02711-2014-0144

BG-Добрич:

РЕШЕНИЕ

Номер: 24-4 от 11.02.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

"Държавно горско стопанство-Добрич"ТП на "СИДП"гр.Шумен, ул."Марин Дринов"5, За: инж.Ренета Назърова, адв.Цветан Георгиев, Република България 9300, Добрич, Тел.: 058 600678, E-mail: dgs.dobritch@dpshumen.bg, Факс: 058 600658

Място/места за контакт: инж.Цанко Николов

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://dgsdobritch.dpshumen.bg/.

Адрес на профила на купувача: www.http://dgsdobritch.dpshumen.bg/category/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87/.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Друг: горско стопанство


В) ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Доставки
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Доставка на нови автомобили с висока проходимост

II.3) Кратко описание на поръчката

Доставка на два броя нови автомобили с висока проходимост, при условията на финансов лизинг

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

34113200

Описание:

Превозни средства с висока проходимост

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: 24-1 от 06.11.2014 г. 
III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път

Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"

Година и номер на документа:
2014-632197
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 2711-2014-144
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

решение и обявление за поръчка

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

632197

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

06.11.2014 г. 


ІV: ПРЕКРАТЯВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

IV.1) Правно основание
Чл. 39, ал. 1, т. 7 от ЗОП
IV.2) Мотиви за прекратяване на процедура

В срока за сключване на договор след влизане на решението за определяне на изпълнител, участника определен за такъв, не е не изпълни задължението си по чл. 47, ал. 10 от ЗОП, а имено не са представени удостоверения от компетентните органи за доказване на декларираните обстоятелства по чл.47, ал.1, т.4 от ЗОП.

IV.5) Поръчката може да бъде предмет на повторно публикуване

ДА


V: ОБЖАЛВАНЕ

V.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Р България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

V.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

11.02.2015 г. 


Възложител

Трите имена: инж.Цанко Иванов Николов
Длъжност: Директор