02709-2015-0014

BG-Плевен: 01 - Услуги по поддържане и ремонт (вкл. инсталиране) на машини и съоръжения

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ПЛЕВЕН ПРИ СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ВРАЦА, ул. Сан Стефано № 37, За: Живко Белев, Република България 5800, Плевен, Тел.: 064 840190, E-mail: dlpleven@abv.bg, Факс: 064 837592

Място/места за контакт: ТП ДГС Плевен

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20150210tiwc4263568.

Адрес на профила на купувача: http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20150210tiwc4263568.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Друг: Териториално поделение на ДП по чл. 62, ал.3 от ТЗ

Основна дейност на възложителя

Друг: Стопанисване и опазване на горски територии държавна собственост и други дейности съгласно ЗГ

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

"Техническо обслужване на МПС, включващо профилактика , ремонт и поддръжка на автомобилите , доставка на резервни части, материали , и консумативи на ТП ДГС - Плевен"

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 1
Място на изпълнение: гр. Плевен
Код NUTS: BG314
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

"Техническо обслужване на МПС, включващо профилактика , ремонт и поддръжка на автомобилите , доставка на резервни части, материали , и консумативи на ТП ДГС - Плевен"

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

50112000, 50114000

Описание:

Услуги по техническо обслужване и ремонт на леки автомобили
Услуги по техническо обслужване и ремонт на товарни автомобили

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

1. Лек автомобил АУДИ 80 с рег. № ЕН 837 6ВВ 2. Лек автомобил ВАЗ 21214 с рег. № ЕН 9790 АП 3. Товарен автомобил Тойота Хайлукс с рег. № ЕН 1369 ВН 4. Специален автомобил ВАЗ21213 с рег.№ ЕН 9791 АП 5. Лек автомобил ВАЗ 21213 с рег. № ЕН 7813 АК 6. Лек автомобил ВАЗ 21213 с рег. № ЕН 6669 АХ 7. Лек автомобил ЛАДА 2121 с рег. № ЕН 3895 ВР 8. Лел автомобил ВАЗ 21213 с рег. № ЕН 1083 ВР 9.Товарен автомобил Тойота Хайлукс с рег. № ЕН 2831 ВТ 10.Товарен автомобил Тойота Хайлукс с рег. № ЕН 2649 КА 11.Лек автомобил ВАЗ 21214 с рег. № ЕН 3807 ВТ 12. Лек автомобил Ситроен Джъмпи с рег. № ЕН 4261 ВС

Прогнозна стойност без ДДС
8000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за участие - (80.00 лева) 1 % от стойността на поръчката внесена по банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ BIC код : CECBBGSF, IBAN на разплащателна сметка: BG95CECB979010C7660300 при ЦКБ АД - Плевен; Гаранцията за изпълнение на договора в размер на 3 % от достигнатата стойност на поръчката внесена по горепосочената банкова сметка.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Съгласно условията на договора

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: "ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР" 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от кандидата (приложение № 1 от документацията за участие) 2. Административни сведения за участника (приложение № 2 от документацията за участие) 3. Документ за внесена гаранция за участие - (80.00 лева) 1% от стойността на поръчката внесена по банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ BIC код : ECBBGSF, IBAN на разплащателна сметка: BG95CECB979010C7660300 при ЦКБ АД - Плевен; 4. Копие от документ за регистрация или единен идентификационен код /ЕИК/ съгласно чл. 23, ал, 1 о т ЗТР, когато участникът е ЮЛ или ЕТ. 5. Декларация по чл. 47, ал.1 от ЗОП (приложение № 3 от документацията за участие) 6. Декларация по чл. 47, ал.2 от ЗОП ( приложение № 4 от документацията за участие) 7. Декларация по чл. 47, ал.5 от ЗОП ( приложение № 5 от документацията за участие) 8. Декларация за приемане на условията на поръчката и проекта на договора ( приложение № 6 от документацията за участие)
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Доказателства за икономическо и финансово състояние на Участника по чл.50 от ЗОП, както следва :
Минимални изисквания: 1. Годишния баланс и отчет за приходите и разходите на кандидата за предходната /2014г./ , с изключение на новорегистрираните. 2. Декларация за участие на подизпълнители , които ще участват при изпълнение на поръчката и дела на тяхното участие , ако участникът предвижда подизпълнители (приложение № 7 от документацията за участие) 3. Декларация за съгласието на подизпълнителя да участва като такъв в поръчката ( приложение № 8 от документацията за участие)
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Доказателства за наличие на технически възможности, опит и / или квалификация на участника за изпълнение на поръчката по чл. 51 от ЗОП.
Минимални изисквания: 1. Доказателства за техническата възможност за изпълнение на поръчката - необходимо е кандидатът да представи списък на договори завършени успешно за предходната календарна година. В случай , че участникът не е сключвал договори, сходни с предмета на поръчката , следва да представи декларация за това обстоятелство - свободен текст . 2. Документи доказващи наличието на сервизна база на територията на гр. Плевен, отговаряща на законовите изисквания и възможности за извършване на дейностите по поръчката и сертификат за извършване на сервизна дейност. 3. Разрешително за извършване на ГТП. 4. Договор с официален вносител на гуми за посочените по - горе автомобили.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

НЕРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
10.03.2015 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена: 5 BGN
Условия и начин на плащане

Съгласно чл. 28, ал. 6 от ЗОП документацията за участие се публикува в профила на купувача в първия работен ден, следващ деня на публикуването на обявлението. Възложителят предоставя документацията на всяко лице, поискало това, включително като му я изпрати за негова сметка, като в този случай съответното лице дължи заплащане на цената на документацията от 5 (пет) лева. При поискване на заинтересованото лице Възложителят изпраща документацията за сметка на лицето, отправило искането Документацията е достъпна и безплатна на сайта на СЗДП – http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20150210tiwc4263568 - Профил на купувача Документи за участие могат да се закупуват всеки работен ден до 10.03.2015г. от 08:00 часа до 16:00 часа от касата на ТП ДГС Плевен, намираща се на адрес : гр. Плевен, ул. "Сан Стефано" 37. Офертите се подават всеки работен ден до 10.03.2015г. в деловодството на ТП ДГС - Плевен, ул. "Сан Стефано" 37

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
10.03.2015 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 11.03.2015 г.  Час: 10:00
Място

Административна сграда на ТП ДГС Плевен, намираща се на адрес : гр. Плевен, ул. "Сан Стефано 37"

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяванеРАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 от ЗОП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша 18, Репубика България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http : / /www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

10.02.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ