02709-2015-0014

BG-Плевен:

РЕШЕНИЕ

Номер: 50 от 10.02.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ПЛЕВЕН ПРИ СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ, ул. "Сан Стефано" № 37, За: Живко Белев, Република България 5800, Плевен, Тел.: 064 840190, E-mail: dlpleven@abv.bg, Факс: 064 840190

Място/места за контакт: ТП ДГС Плевен

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20150210tiwc4263568.

Адрес на профила на купувача: http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20150210tiwc4263568.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Друг: Териториално поделение на ДП по чл. 62, ал. 3 от ТЗ

Основна дейност на възложителя

Друг: Стопанисване и опазване на горски територии държавна собственост и други действия съгласно ЗГ


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

"Техническо обслужване на МПС, включващо профилактика , ремонт и поддръжка на автомобилите, доставка на резервни части, материали, и консумативи за МПС , собственост на ТП ДГС - Плевен"

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

10.02.2015 г. 


Възложител

Трите имена: инж. Яни Йотов Петков
Длъжност: Директор