00826-2015-0002

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: Д-28 от 10.02.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия "Св.Наум"ЕАД, ул."Д-р Любен Русев"№1, За: Диана Стойнева, Република България 1113, София, Тел.: 02 9702283, E-mail: ubalnp@yahoo.com, Факс: 02 8709309

Място/места за контакт: Диана Стойнева

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.svnaum.com/bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.svnaum.com/bg/obshtestveni-porachki.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване


В) ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Доставки
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, гр. София” по седем обособени позиции"

II.3) Кратко описание на поръчката

Обект на настоящата обществена поръчка е „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, гр. София” по седем обособени позиции", съгласно утвърдена спецификация, в която са включени лекарства, за които на проведена открита процедура не е подадена нито една оферта.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

ІI.5) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: Д-11 от 19.01.2015 г. 
Година и номер на документа:
 - 
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 826-2015-2
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

решение

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

643586

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

20.01.2015 г. 


ІV: ПРЕКРАТЯВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

IV.1) Правно основание
Чл. 39, ал. 1, т. 1 от ЗОП
IV.2) Мотиви за прекратяване на процедура

Няма подадени оферти по нито една от обособените позиции.

IV.5) Поръчката може да бъде предмет на повторно публикуване

НЕ


V: ОБЖАЛВАНЕ

V.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул"Витоша"№18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 8907315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

V.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

10.02.2015 г. 


Възложител

Трите имена: чл.кор. проф. д-р Иван Миланов
Длъжност: Изпълнителен директор