Версия за печат

BG-Благоевград: Доставки/Услуги

ПЕРИОДИЧНО ИНДИКАТИВНО ОБЯВЛЕНИЕ - СПЕЦИАЛНИ СЕКТОРИ

Директива 2004/17/ЕО

Доставки/Услуги

Това обявление представлява обявяване на конкурентно възлагане на поръчка

НЕ

Това обявление цели съкращаване на скровете за получаване на оферти

ДА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 811047831

"Водоснабдяване и канализация" ЕООД, ул."Антон Чехов" №3, За: инж. Илия Смилянов, Република България 2700, Благоевград, Тел.: 073 519875; 073 519916, E-mail: vik_bl@avala.bg, Факс: 073 884178

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възложителя: www.vikblg.com.

Адрес на профила на купувача: www.vikblg.com.

Допълнителна информация може да бъде получена от: На горепосочения адрес за контакти.

Спецификации и допълнителни документи (включително документи за динамична система за покупки) могат да бъдат получени от: На горепосочения адрес за контакти.

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени на: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Основна дейност или дейности на възложителя

Вода

I.3) Възлагане на поръчка от името на други възложители

НЕ


РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Заглавие на поръчката, предоставенo от възложителя

Закупуване на лизинг на земекопна техника, камиони и транспортна техника за обезпечаване планово – ремонтната и аварийна дейности във "Водоснабдяване и канализация" ЕООД - Благоевград през 2015 г.

II.2) Вид на поръчката

Доставки

II.3) Кратко описание на поръчката или покупката/покупките

Доставка при условията на лизинг на багери, камиони и транспортни средства, както следва: 1. Комбинирани багер-товарачи - 3 бр.; 2.Товарни камиони с товароносимост 10т - 2 бр.; 3. Мини багер -1 бр.; 4. Лек товарен автомобил тип „ВАН“ - 1 бр.; 5. Пътнически автомобил тип „минибус“ - 1 бр.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

66114000, 34140000, 43300000, 34111100, 34115200

Описание:

Услуги по финансов лизинг
Тежкотоварни камиони
Строителни машини и оборудване
Автомобили тип "комби"
Моторни превозни средства за превоз на по-малко от десет пътника

II.5) Предвидена дата за процедури за възлагане на поръчка и продължителност на поръчката
Предварителна дата за начало на процедурите за възлагане

30.04.2015 г. 

II.6) Прогнозна стойност и основни условия на финансиране
II.6.1) Първоначална прогнозна стойност
Прогнозна стойност
845000 BGN
II.6.2) Основни финансови условия и начини на плащане или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Начин на плащане – на равни лизингови вноски за период от 60 месеца.

II.7) Поръчка, обхваната от споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ


РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА И АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ


РАЗДЕЛ VІ: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка във връзка с проект или програма, които са финансирани от общностни фондове

НЕ

VI.3) Обща прогнозна стойност на поръчката/ите за доставки или услуги
Обща прогнозна стойност
Стойност: 845000 BGN без ДДС
VI.4) Дата на изпращане на това обявление

09.02.2015 г. 


ДОПЪЛНЕНИЕ: ПЕРИОДИЧНО ИНДИКАТИВНО ОБЯВЛЕНИЕ, КОЕТО ПРЕДСТАВЛЯВА ОБЯВЯВАНЕ НА КОНКУРЕНТНО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОЪРЧКА ИЛИ ЦЕЛИ СЪКРАЩАВАНЕ НА СКРОВЕТЕ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ


РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възложителя

Закупуване на лизинг на земекопна техника, камиони и транспортна техника за обезпечаване планово – ремонтната и аварийна дейности във "Водоснабдяване и канализация" ЕООД - Благоевград през 2015 г.

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Комбинация от изброените 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите

Централен склад на възложителя в гр. Благоевград.

код NUTS

BG413

ІІ.1.3) Настоящото обявление обхваща

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Разделяне на обособени позиции

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Съвкупно количество или обем

Доставка при условията на лизинг на багери, камиони и транспортни средства, както следва: 1. Комбинирани багер-товарачи - 3 бр.; 2.Товарни камиони с товароносимост 10т - 2 бр.; 3. Мини багер -1 бр.; 4. Лек товарен автомобил тип „ВАН“ - 1 бр.; 5. Пътнически автомобил тип „минибус“ - 1 бр.

Прогнозна стойност без ДДС
845000 BGN
ІІ.2.2) Информация относно опциите

НЕ

ІІ.2.3) Информация относно подновяванията

НЕ


РАЗДЕЛ ІII ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

НЕРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита (само за съкращаване на сроковете)


ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Критериите, посочени в спецификациите, поканата за представяне на оферти или за договаряне или в описателния документ:
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
ІV.3.1) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи
Платими документи

НЕ

IV.3.4) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени проектите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120 от ЗОП.

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.