Версия за печат

01090-2015-0001

BG-Исперих: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

"МБАЛ ИСПЕРИХ" ЕООД, ул. "Ахинора" №39, За: д-р Абдулах Заргар, РБ 7400, Исперих, Тел.: 08431 2517

Място/места за контакт: МБАЛ Исперих

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.mbalisperih.catalog.bg..

Адрес на профила на купувача: http://isperih.bg/mbal/mbal.html.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Друг: МБАЛ

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

“Доставка на лекарства за нуждите на „МБАЛ – Исперих” ЕООД гр. Исперих

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: гр. Исперих, МБАЛ Исперих
Код NUTS: BG324
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

поръчката обхваща доставка на лекарствени продукти за нуждите на „МБАЛ – Исперих” ЕООД гр. Исперих, по предварителна писмена заявка, съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Начин на плащане: в левове, по банков път, отложено плащане, не по-малко от 90 календарни дни от датата на доставката, при представяне на фактура, приемателно-предавателен протокол, писмена заявка от възложителя и сертификат за качество. Лекарствените продукти трябва да отговарят на изискванията на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ); трябва да притежават валидно разрешение за употреба в страната, издадено по реда на ЗЛПХМ или Регламент (ЕО) № 726/2004 г, на Европейския парламент и Съвета /чл. 23, ал.1 на ЗЛПХМ/. В случай на изтичане на срока на разрешението за употреба на лекарствен продукт през съответната година за която се провежда обществената поръчка, участникът декларира в съответствие с чл. 55, ал. 6 от ЗЛПХМ, че количествата за лекарствения продукт са налични; Срокът на годност на предлаганите лекарствени продукти следва да бъде не по-малък от 60 /шестдесет/ на сто от обявения от производителя към датата на всяка доставка.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

доставка на лекарствени продукти за нуждите на „МБАЛ – Исперих” ЕООД гр. Исперих, по предварителна писмена заявка, съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата

Прогнозна стойност без ДДС
280000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за участие 2800 лв. без ДДС, гаранцията за участие може да бъде банкова гаранция или парична сума внесена по сметка на МБАЛ Исперих ЕООД Гаранция за изпълнение на договора - 3% от стойността на договора

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

съгласно догвор,

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1. Представяне на участника съгласно чл.56,ал.1,т.1 ЗОП; 2. При участници обединения копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението, в който се посочва представляващият; 3. Оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума; 4. Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП 5. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация по чл.51, посочени от възложителя в обявлението за обществена поръчка; 6. Декларация за липса на свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл.55, ал.7, както и за липса на обстоятелства по чл.8, ал.8, т.2; 7. Техническо предложение за изпълнение на поръчката включващо и срок за изпълнение на поръчката към което,ако е приложимо, се прилага декларация по чл.33, ал.4; 8. Декларация за ползване на подизпълнител и съгласие от подизпълнител; 9. Ценово предложение; 10. Декларация за приемане на условията в проекта на договор; 11. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника; 12. Гаранция за участие съгласно раздел ІІІ.1.1. от Обявлението; Декларация от участника за притежание на валидно разрешение за употреба на лекарствените продукти, в случай на изтичане срока на разрешението за употреба на лекарствени продукти през 2012 -2013г., участникът декларира в съответствие с чл. 55, ал.6 от ЗЛПХМ, че количествата на лекарствения продукт са налични. Декларация от участника за притежание на валидно на разрешение на търговия на едро с лекарства, или удостоверение за регистрация за търговия на едро, или разрешение за производство или разрешение за внос, издадени по реда на ЗЛПХМ. Участниците да представят документ удостоверяващ спазването на изискванията на чл. 26, ал.2 от ЗЛПХМ (когато е приложимо). Заверено от участника копие на лицензия, издадена по реда на ЗКНВП, когато участникът участва за доставка на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества от Приложение 2 и 3 на ЗКНВП. Декларация от участника, че предложените цени на лекарствените продукти, включени в позитивния лекарствен списък не надвишават пределно допустимите.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: не се изискват
Минимални изисквания: неприложимо
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Декларация от участника за притежание на валидно разрешение за употреба на лекарствените продукти, в случай на изтичане срока на разрешението за употреба на лекарствени продукти през 2012 -2013г., участникът декларира в съответствие с чл. 55, ал.6 от ЗЛПХМ, че количествата на лекарствения продукт са налични. Декларация от участника за притежание на валидно на разрешение на търговия на едро с лекарства, или удостоверение за регистрация за търговия на едро, или разрешение за производство или разрешение за внос, издадени по реда на ЗЛПХМ. Участниците да представят документ удостоверяващ спазването на изискванията на чл. 26, ал.2 от ЗЛПХМ (когато е приложимо). Заверено от участника копие на лицензия, издадена по реда на ЗКНВП, когато участникът участва за доставка на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества от Приложение 2 и 3 на ЗКНВП. Декларация от участника, че предложените цени на лекарствените продукти, включени в позитивния лекарствен списък не надвишават пределно допустимите. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП (образец № 2). Декларация за приемане условията на проекта на договор (Образец № 3). Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП /образец № 4/. Техническо предложение за изпълнение на поръчката за доставка на лекарствени продукти съдържащо срок за изпълнение на поръчката и срок на отложено плащане /Образец / Срокът за отложено плащане не може да бъде по кратък от 90 дни.
Минимални изисквания: Участникът да притежава валидно разрешение за употреба на лекарствените продукти, в случай на изтичане срока на разрешението за употреба на лекарствени продукти през 2012 -2013г., участникът следва да декларира в съответствие с чл. 55, ал.6 от ЗЛПХМ, че количествата на лекарствения продукт са налични. Участникът да притежава валидно на разрешение на търговия на едро с лекарства, или удостоверение за регистрация за търговия на едро, или разрешение за производство или разрешение за внос, издадени по реда на ЗЛПХМ. Участниците да представят документ удостоверяващ спазването на изискванията на чл. 26, ал.2 от ЗЛПХМ (когато е приложимо). Участникът да притежава лицензия, издадена по реда на ЗКНВП, когато участникът участва за доставка на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества от Приложение 2 и 3 на ЗКНВП.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
18.03.2015 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
18.03.2015 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 19.03.2015 г.  Час: 08:30
Място

"МБАЛ Исперих" ЕООД

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Съгласно ЗОП чл.68, ал.3РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 от ЗОП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

МБАЛ Исперих, ул. "Ахинора" №39, РБ 7400, Исперих, Тел.: 08431 2517

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

09.02.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ