Версия за печат

01090-2015-0001

BG-Исперих:

РЕШЕНИЕ

Номер: 41 от 09.02.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

"МБАЛ Исперих" ЕООД, гр. Исперих, ул. "Ахинора" №39, За: д-р Абдулах Заргар, РБ 7400, Исперих, Тел.: 08431 2517

Място/места за контакт: МБАЛ Исперих

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.mbalisperih.catalog.bg..

Адрес на профила на купувача: http://isperih.bg/mbal/mbal.html.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Друг: МБАЛ

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

доставка на лекарствени продукти за нуждите на „МБАЛ – Исперих” ЕООД гр. Исперих, по предварителна писмена заявка, съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Процедурата отговаря най-добре на изискванията и принципите, визирани в разпоредбите на ЗОП .

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

КЗК, бул. "Витоша" №18, РБ 1000, София

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

09.02.2015 г. 


Възложител

Трите имена: д-р Абдулах Заргар Шабестари
Длъжност: Управител