Версия за печат

00267-2015-0012

BG-Пловдив: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Пловдив, пл."Стефан Стамболов" №1, За: Аделина Хасова - ст.експерт в дирекция "Обществени поръчки", Република България 4000, Пловдив, Тел.: 032 656752, E-mail: zop.pd@abv.bg, Факс: 032 656752

Място/места за контакт: Дирекция "Обществени поръчки"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.plovdiv.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20150202JBwZ846275.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие:

Община Пловдив, пл."Стефан Стамболов" №1, За: Елеонора Димитрова; Милена Трифонова, РБългария 4000, Пловдив, Тел.: 032 656724

Място/места за контакт: Деловодство

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.plovdiv.bg/.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Текущи ремонтни дейности на Финален комплекс - Гребен олимпийски канал, СК „Отдих и култура“, гр. Пловдив”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: гр. Пловдив, СК "Отдих и култура"
Код NUTS: BG421
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Предмет на обществената поръчка е извършването на СМР, свързани с довършителни ремонтни дейности на Финален комплекс - Гребен олимпийски канал, СК „Отдих и култура“, гр. Пловдив. Изпълнението на поръчката следва да се реализира в съответствие с техническите спецификации на възложителя (Приложение №1). Изпълнението на всички видове СМР и други дейности на обекта трябва да са съобразени с изискванията на техническите и законови разпоредби, с техническите и технологични правила и нормативи, действащи в Република България.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45400000, 45421110, 45440000, 45432113

Описание:

Довършителни строителни работи
Монтажни работи на дограма за врати и прозорци
Работи по боядисване и стъклопоставяне
Работи по поставяне на паркет

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Основните дейности, предмет на поръчката включват: ›Подмяна на метална дограма на фасади; ›Доставка и монтаж на мивка и врата на тераса; ›Премахване на външно стоманобетонно стълбище; ›Подмяна на окачен таван на тераса; ›Подмяна облицовката на борд на тераса; ›Подмяна на тротоарни плочи; Подробно описание на дейностите по вид и количество е представено в техническите спецификации и количествено-стойностната сметка, предоставени от възложителя, които са приложени към настоящата документация. Посочената прогнозна стойност е лимитна.

Прогнозна стойност без ДДС
147745.4 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за участие в процедурата в размер на 1000,00 лв. (хиляда лева). Гаранцията за участие може да се представи като парична сума, внесена по банковата сметка на община Пловдив, или като банкова гаранция, която задължително трябва да бъде представена в оригинал и със срок на валидност не по-кратък от 100 (сто) дни, считано от датата на подаване на офертата. Когато се представя банкова гаранция за участие, условията за задържането и усвояването й, записани в нея, следва да бъдат съобразени с чл. 61 от ЗОП; Гаранцията за изпълнение на договора е определена на 2 % (два процента) от стойността на договора без включен ДДС. При представяне на банкова гаранция за изпълнение същата трябва да бъде със срок на валидност минимум 30 дни след окончателното приемане на изпълнението на договора. Гаранциите под формата на парична сума могат да бъдат внесени с платежно нареждане по следната банкова сметка на Община Пловдив: Обслужваща банка - ТБ Инвестбанк АД – Клон Пловдив Банкова сметка - IBAN - BG57 IORT 7375 3302 0000 03 Банков код - BIC -IORTBGSF Гаранциите се представят само в приложимите случаи съобразно чл. 59, ал. 6 от ЗОП.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Източник на финансиране на обществената поръчка е Община Пловдив като средствата са заложени в бюджета за 2015-та година. Предвиждат се авансово, междинно и окончателно плащания като условията за разплащане са подробно разписани в проекта на договор – Приложение №2 към документацията за участие.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Съгласно чл. 57 от ЗОП, офертата се представя в запечатан непрозрачен плик, от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. Пликът съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика със съдържание, както следва: 1. Съдържание на Плик №1 „Документи за подбор”: 1.1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от представляващия участника; 1.2. Оферта – по образец Приложение №3 (оригинал) Документа „Оферта” включва и представяне на участника по чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗОП, поради което към същата се прилагат следните документи и/или информация: ›Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП – по образец Приложение №3а (оригинал); ›Удостоверение за регистрация в Централния професионален регистър съгласно Закона за камарата на строителите за строежи от минимум ІV-та категория (заверено копие) или декларация (свободен текст), че участника е вписан в Централния професионален регистър на строителя като се посочи и ЕИК, под който може да бъде намерен в електронния портал на сайта на Камарата на строителите в България. Чуждестранните лица представят еквивалентни документи в съответствие със законодателството на държавата, в която са установени. ›Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (свободен текст) – представя се за всеки от посочените от участника подизпълнители, само в случай, че има такива; ›Декларация по чл. 16г, ал. 5, т. 2 от ЗОП - по образец Приложение №3б (оригинал); 1.3. При участници обединения - копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият; 1.4. Гаранция за участие - оригинал на банкова гаранция или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума, в размера и при условията описани в обявлението за обществена поръчка. Гаранцията се представя само в приложимите случаи съобразно чл. 59, ал. 6 от ЗОП. 1.5. Декларация по чл. 55, ал. 7 от ЗОП – по образец Приложение №4 (оригинал); 1.6. Декларация по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП – по образец Приложение №5 (оригинал); 1.7. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП - по образец Приложение №6 (оригинал) 1.8. Доказателства за техническите възможности и квалификация на участника, съгласно посоченото в Раздел ІІІ.2.3) от настоящото обявление. Доказателствата не се изискват от участници, които са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. 2. Съдържание на Плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката”: На плика се посочва името на участника. Участникът представя попълнен документа „Техническо предложение” в пълно съответствие с образеца от документацията за участие - Приложение №7, с приложен линеен график за изпълнение на строително-монтажните дейности. 3. Съдържание на Плик №3 „Предлагана цена”: На плика се посочва името на участника. Участникът представя попълнен документа „Ценово предложение”, изготвен в пълно съответствие с образеца от документацията за участие - Приложение №8, с приложени количествено-стойностна сметка - по образец Приложение №8а и анализни цени, в които часовата ставка следва да осигурява минималната работна заплата в строителството.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Не се поставят изисквания за икономически и финансови възможности.
Минимални изисквания: Не се поставят изисквания за икономически и финансови възможности.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Участника следва да представи списък (по чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП) на строителството, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата за участие. Списъка се представя в оригинал, подписан и подпечатан от участника. Към списъка следва да бъдат приложени доказателства за успешното изпълнение на посочените в списъка строително-монтажни работи. Участника преценя кои от изброените в чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП документи и/или информация да представи, така че от тях да е видно изпълнението на минимално изискуемия брой обекти, свързани с предмета на поръчката.
Минимални изисквания: Участникът трябва да притежава опит, съобразно предмета на поръчката, поради което следва, през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата за участие, да е изпълнил успешно строителството на минимум 3 (три) обекта, включващи ремонтни дейности на сгради.
ІІІ.2.4) Запазени поръчки

Поръчката е ограничена до кандидати – специализирани предприятия или кооперации на лица с увреждания

ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Срок за изпълнение (С); тежест: 30
Показател: Цена (Ц); тежест: 70

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
18.03.2015 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
18.03.2015 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

100

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 19.03.2015 г.  Час: 10:00
Място

Административната сграда на Община Пловдив,гр.Пловдив,пл. "Стефан Стамболов" №1, ет.3, зала №36

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично е на него могат да присъстват лицата, изброени в чл. 68, ал. 3 от ЗОП.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Всеки участник трябва да направи оглед на обекта - лице за контакт за огледа е инж. Георги Петков – гл. експерт „Спорт и младежки дейности” при Община Пловдив, тел. 032/656 990, моб.тел: 0887-431697, или заместващ го служител в случай на ползване на отпуск.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120, ал. 5, т. 1 и ал. 6 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

06.02.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ