Версия за печат

00909-2015-0002

BG-Варна:

РЕШЕНИЕ

Номер: РД - 28 от 04.02.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

ВВМУ "Н.Й.Вапцаров", ул. "Васил Друмев" №73, За: Радко Радев, Република България 9026, Варна, Тел.: 052 552226, E-mail: legal@naval-acad.bg, Факс: 052 303163

Място/места за контакт: ВВМУ

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.naval-akad.bg..

Адрес на профила на купувача: http://pp.naval-acad.bg/?page_id=255.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Отбрана
Образование


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.3 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Доставка на питейна вода и отвеждане на отпадните води за сградите, ползвани от ВР 1315 ВВМУ"Н.Й.Вапцаров", ВР 1326 "Карантината" и ВР "Лодъчен парк"

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно чл. 193 от Закона за водите (ЗВ), обществените отношения, свързани с услугите за водоснабдяване и канализация се уреждат със Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги (ЗРВКУ) и при спазване на ЗВ. Съгласно чл. 198”о”, ал. 1 и 2 от ЗВ, стопанисването поддържането и експлоатацията на В и К системите и съоръженията, както и предоставянето на В и К услуги на потребителите срещу заплащане, се извършват от В и К оператори по реда на ЗВ и ЗРВКУ, като в границите на една обособена територия само един В и К оператор може да осъществява тези дейности. Със Заповед № РД-02-14-2233/21.09.2009 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството са обявени обособените територии на действие на В и К операторите и техните граници. Като обособена територия № 7 е посочена обособена територия на "В и К- Варна" ООД, Варна, включваща общините Варна, Аврен, Аксаково, Белослав, Бяла, Ветрино, Вълчи дол, Девня, Долни Чифлик, Дългопол, Провадия и Суворово. Съгласно разпоредбата на чл. 5, ал. 1 от ЗРВКУ, регулирането на В и К услугите се осъществява от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР), като на интернет страницата на ДКЕВР е публикуван списък на В и К операторите с одобрен бизнес план и утвърдени от ДКЕВР цени към 01.01.2015 г., в който "В и К-Варна" ООД гр. Варна фигурира под № 9. По този начин "В и К-Варна" ООД гр. Варна притежава изключителни права по смисъла на §1, т. 26 от Допълнителните разпоредби на ЗОП за предоставяне на този вид услуги на територията на община Варна, което налага необходимостта да се проведе процедура на договаряне без обявление, на основание чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП, тъй като "В и К-Варна" ООД гр. Варна е единственото дружество за община Варна , предоставящо В и К услуги, предмет на настоящата обществена поръчка

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

На основание чл. 93, т. 1 от ЗОП възложителят няма да прилага чл. 91, ал. 2, чл. 92 и чл. 92а от ЗОП, като по този начин няма да изготвя и изпраща покана за участие в процедурата, тъй като договорът за изпълнението на обществената поръчка е с предмет доставка на питейна вода и отвеждане на отпадъчни води.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул."Витоша" №18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, Факс: 02 9807315

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

05.02.2015 г. 


Възложител

Трите имена: капитан І ранг проф. д . в. н. Боян Кирилов Медникаров
Длъжност: Началник на ВВМУ"Н.Й.Вапцаров"