Версия за печат

00909-2015-0001

BG-Варна:

РЕШЕНИЕ

Номер: РД-27 от 04.02.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

ВВМУ "Н.Й.Вапцаров", ул. "Васил Друмев" №73, За: Радко Радев, Република България 9026, Варна, Тел.: 052 552226, E-mail: legal@naval-acad.bg, Факс: 052 303163

Място/места за контакт: ВВМУ

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.naval-acad.bg..

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Отбрана
Образование


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.3 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

"Доставка на природен газ за отопление за нуждите на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Обществената поръчка да се проведе по реда на глава чл.90, ал.1,т.3 от ЗОП, чрез процедура на договаряне без обявление, като бъде поканена фирма “Овергаз Изток” АД, която е притежател на лицензия за осъществяване на дейността разпределяне на природен газ, както и лицензия за осъществяване на дейността снабдяване с природен газ от краен снабдител, тъй като възлагането на обществената поръчка на друго лице би довело до нарушаване на авторски или други права на интелектуалната собственост, или на изключителни права, придобити по силата на закон или административен акт.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

На основание чл. 93, т. 1 от ЗОП възложителят няма да прилага чл. 91, ал. 2, чл. 92 и чл. 92а от ЗОП, като по този начин няма да изготвя и изпраща покана за участие в процедурата, тъй като договорът за изпълнението на обществената поръчка е с предмет доставка на природен газ.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул."Витоша" №18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, Факс: 02 9807315

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

05.02.2015 г. 


Възложител

Трите имена: капитан І ранг проф. д . в. н. Боян Кирилов Медникаров
Длъжност: Началник на ВВМУ"Н.Й.Вапцаров"