Версия за печат

00362-2015-0001

BG-Брезово:

РЕШЕНИЕ

Номер: 1 от 03.02.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

ОБЩИНА БРЕЗОВО, ул."Г.Димитров" 25, За: инж. Борис Стоянов Гърков, Р.България 4160, Брезово, Тел.: 03191 2708, E-mail: oba@brezovo.bg, Факс: 03191 2031

Място/места за контакт: инж. Борис Стоянов Гърков

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.brezovo.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.brezovo.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Строителство
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Обществената поръчка за избор на изпълнител с предмет: “РЕМОНТ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА И УЛИЧНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БРЕЗОВО ПРЕЗ 2015 ГОД.”, обхваща: 1.Ремонт на участъците от общинската пътна мрежа на територията на Община Брезово: PVD2041 Зелениково-Чехларе от км 0+000 до км11+000 PVD1230 -Отец Кирилово-Дрангово-Златосел от км 5+300 до км 18+400 PVD1231 Пъдарско-Стрелци-Сърнегор от км 9+500 до км 23+800 PVD2055 Пъдарско-Борец от км 10+500 до км 15+400 PVD1232 Борец-Върбен от км 3+500 до км 14+100 PVD1040 Бабек- Свежен от км 0+000 до км 12+300 PVD3235 Болярино-Чоба от км 8+200 до км 13+900 Предвижда се изкърпване на асфалтовите дупки в участъците на общинската пътна мрежа. Фрезоване на асфалтовата настилка на посочени от възложителя участъци от пътната мрежа и преасфалтирането им. В участъци с пропадания на пътното платно се предвижда полагане на основа от трошен камък и преасфалтиране. Ще се извърши профилиране с грейдер на банкетите на общинската пътна мрежа и премахване на храстовидна растителност. Почистване на отводнителни канали. 2. Ремонт улична мрежа в селищата на Община Брезово На улици на земна основа ще се извършат необходимите изкопни работи, профилиране с грейдер и валиране на земното легло. На част от същите улици ще се положи трошенокаменна настилка с фракция от несортиран трошен камък. На посочени от възложителя участъци ще се извърши ремонт на съществуващи настилки с тротоарни плочи и настилки с бетонови пътни ивици. Подготовка на земната основа, полагане на подложен пясък и полагане на тротоарни плочи и настилки с пътни ивици.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

04.02.2015 г. 


Възложител

Трите имена: ЕНЧО МАРИНОВ КОЛЕВ - в качеството му на Кмет, заместване на основание чл.39, ал.3 от ЗМСМА
Длъжност: ЗАМ.КМЕТ НА ОБЩИНА БРЕЗОВО