Версия за печат

00362-2015-0001

BG-Брезово: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

ОБЩИНА БРЕЗОВО, ул."Г.Димитров" №25, За: инж. Борис Стоянов Гърков, Р България 4160, Брезово, Тел.: 03191 2708, E-mail: oba@brezovo.bg, Факс: 03191 2031

Място/места за контакт: инж. Борис Стоянов Гърков

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.brezovo.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.brezovo.bg.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионална или местна агенция/служба

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

“РЕМОНТ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА И УЛИЧНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БРЕЗОВО ПРЕЗ 2015 ГОД.”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: Община Брезово
Код NUTS: BG421
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Обществената поръчка обхваща: 1.Ремонт на участъците от общинската пътна мрежа на територията на Община Брезово: PVD2041 Зелениково-Чехларе от км 0+000 до км11+000 PVD1230 -Отец Кирилово-Дрангово-Златосел от км 5+300 до км 18+400 PVD1231 Пъдарско-Стрелци-Сърнегор от км 9+500 до км 23+800 PVD2055 Пъдарско-Борец от км 10+500 до км 15+400 PVD1232 Борец-Върбен от км 3+500 до км 14+100 PVD1040 Бабек- Свежен от км 0+000 до км 12+300 PVD3235 Болярино-Чоба от км 8+200 до км 13+900 Предвижда се изкърпване на асфалтовите дупки в участъците на общинската пътна мрежа. Фрезоване на асфалтовата настилка на посочени от възложителя участъци от пътната мрежа и преасфалтирането им. В участъци с пропадания на пътното платно се предвижда полагане на основа от трошен камък и преасфалтиране. Ще се извърши профилиране с грейдер на банкетите на общинската пътна мрежа и премахване на храстовидна растителност. Почистване на отводнителни канали. 2. Ремонт улична мрежа в селищата на Община Брезово На улици на земна основа ще се извършат необходимите изкопни работи, профилиране с грейдер и валиране на земното легло. На част от същите улици ще се положи трошенокаменна настилка с фракция от несортиран трошен камък. На посочени от възложителя участъци ще се извърши ремонт на съществуващи настилки с тротоарни плочи и настилки с бетонови пътни ивици. Подготовка на земната основа, полагане на подложен пясък и полагане на тротоарни плочи и настилки с пътни ивици. Строителството трябва да бъда изпълнено при стриктно спазване на нормативните изисквания на ЗУТ и приложимите за този вид строителство поднормативни актове - наредби, правилници, инструкции.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45112400, 45233161, 45233222, 45233160

Описание:

Изкопни работи
Строителни работи по изграждане на тротоари и пешеходни пътеки
Строителни работи по полагане на пътна настилка от павета и асфалтова настилка
Пътища и други площи, покрити с чакъл

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Общата прогнозна стойност на обществената поръчка е 306 000 лева без ДДС, от които: 236 000 лв. без ДДС за ремонт на общинската пътна мрежа и 70 000 лв. без ДДС за ремонт на улична мрежа.

Прогнозна стойност без ДДС
306000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Завършване

15.11.2015 г. 


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие е 2 000 лв. Гаранцията за участие може да се внесе по банков път или може се представи под формата на банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за участие. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна и неоменима банкова гаранция в полза на Община Брезово, със срок на валидност 180 дни от датата на представяне на офертата. Когато участникът избере да внесе гаранцията за участие по банков път това следва да стане по следната сметка: IBAN: BG27STSA93003301155693 BIC код STSABGSF Банка „ДСК”ЕАД , клон Раковски При представяне на гаранция в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва процедурата, за която се представя гаранцията. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не представи платежно нареждане или банкова гаранция. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако в представената банкова гаранция не е изрично посочено, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на Възложителя, че е със срок на валидност 180 дни от датата на представяне на офертата, и че е за настоящата обществена поръчка. Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора и условия и начин на плащането й. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 9 180 лв. /3% от прогнозната стойност на договора без ДДС- 306 000 лв./. Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или може се представи под формата на банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съоветно вносител на сумата по гаранцията. Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на Възложителя и че е със срок на валидност – най-малко 1 месец след изтичане срока на договора. При представяне на гаранция в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва предмета на поръчката, за която се представя гаранцията.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Финансирането е със средства от целевата субсидия за капиталови разходи на Община Брезово за 2015 г.

ІІІ.1.4) Други особени условия

Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, за когото е налице някое от основанията в чл.47, ал.1 и ал.5 от ЗОП.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1. Представяне на участника, което включва: А) Административни сведения за участника-по образец; Б) Декларация по чл.47, ал.9 за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1 и ал.5 от ЗОП - по образец; В) Доказателства за упражняване на професионална дейност по чл.49 ал.1 и 2 от ЗОП - копие на валидно удостоверение от Централния професионален регистър на Камарата на строителите (с талон към него). 2. При участници обединения - документ, подписан от лицата, или съответните им представители, в обединението, в който задължително се посочва представляващият и разпределението на дейностите между членовете при изпълнението на обществената поръчка, с което участникът трябва да съобрази представянето на документите по чл. 56 от ЗОП; 3.Документ за гаранция за участие; 4.Доказателства за техническите възможности и/или квалификация по чл. 51 от ЗОП: -документи, посочени в раздел ІІІ.2.3. от обявлението; 5. Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 55 ал.7 от ЗОП – по образец; 6. Техническо предложение за изпълнение на поръчката, съдържащо: - описание на начина на изпълнение (технология) на предмета, ведно с посочване кои сметни норми ползва при ценообразуване; - списък - декларация с всички материали, които ще използва при изпълнение на поръчката; -декларации за съответствие или сертификати за качество на всички материали, които е декларирал в списъка, че ще използва при изпълнение на поръчката; * Техническото предложение на участника ще бъде разглеждано като се вземе предвид това какво е декларирал, като технически персонал и техника за изпълнение на поръчката и информация, под формата на списъкът на всички материали, които ще се използват с посочени вида, търговското наименование, производител, доставчик. Списъкът обвързва участника с предложените от него материали, ако бъде избран за Изпълнител. *Декларация по чл.33 ал.4 от ЗОП – ако е приложимо. 7. Декларация за участие на подизпълнител/и /по образец/, ако участникът предвижда такива, както и вида на работите от предмета на поръчката, които ще извършват, и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка . Ако участникът не предвижда подизпълнители, се представя декларация за това обстоятелство; 8. Декларация за съгласие на подизпълнителя /по образец/ и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, които поема ангажимента да извършва; 9. Оферта - по образец; 10. Ценово предложение – по образец; 10.1. Образец на Приложение №1 към ценовото предложение. 11. Декларация /по образец/, че е спазено изискването на чл. 56, ал.1, т. 11 от ЗОП; 12.Декларация /по образец/, че участникът приема условията на проекта на договора; 13. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника. Когато участник в процедурата е обединение, приложение намира чл.56 ал.3 от ЗОП. Документите по точки от 1 до 5, 7, 8, 9, 11, 12 и 13 се поставят в ПЛИК №1 с надпис “Документи за подбор” и наименованието на участника. Документите по точка 6 се поставят в ПЛИК №2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката” и наименованието на участника. Документите по т. 10 и 10.1. се поставят в ПЛИК №3 с надпис “Предлагана цена” и наименованието на участника; Всичките пликове в офертата следва да бъдат запечатани и непрозрачни (с ненарушена цялост) и със съответните надписи върху тях (напр.: Плик №1 „Документи за подбор“ и наименование на участника). Неспазване на това изискване за пликовете и надписите е условие за отстраняване на участника в по-нататъшното участие в процедурата. Цената се оферира в български лева. Участникът ще бъде отговорен за евентуално допуснати грешки и/или пропуски в изчисленията на предложените от него цени. Извън Плик №3 с надпис „Предлагана цена” не трябва да е посочена никаква информация относно цените.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: -
Минимални изисквания: -
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Във връзка с поставеното в т.1 минимално изискване участниците следва да представят: 1.1. Сертификат ISO 9001:2008 или еквивалент, с обхват „Пътно строителство и/или Строителство, поддържане и ремонт на пътища и улици и прилежажата инфраструктура”, сертификат ISO 14001:2004 или еквивалент, с обхват „Пътно строителство и/или Строителство, поддържане и ремонт на пътища и улици и прилежажата инфраструктура”, сертификат OHSAS 18001:2007 или еквивалент, , с обхват „Пътно строителство и/или Строителство, поддържане и ремонт на пътища и улици и прилежажата инфраструктура”. 2. Във връзка с определените в т.2 минимални изисквания участниците следва да представят: 2.1. Списък на изпълненото строителство през последните пет години с предмет, сходен на обекта на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение за минимум два от изпълнените обекта, описани в списъка, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнинието, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съотвествие с нормативните изисквания. Удостоверенията следва да съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт. 3. Във връзка с поставените в т.3 минимални изисквания участниците следва да представят: 3.1. Заверено от участника копие на валидно удостоверения от Централния професионален регистър на Камарата на строителите ( с талон към него ). 4. Във връзка с поставеното в т.4 минимално изискване участниците следва да представят: 4.1. Списък на определените от участника технически правоспособни лица, осъществяващи техническото ръководство при изпълнение на СМР. 4.2. Посочване на образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на лицата по т.4.1. 5. Във връзка с поставеното в т.5 минимално изискване участниците следва да представят: 5.1. Декларация от участника, че има на разположение необходимото техническо оборудване, позволяващо му да изпълни съответните СМР. Към декларацията участника следва да представи списък с наличната и наета техника, като в списъка участникът следва да е посочил минимум: - автогрейдер; - фреза за асфалт; -асфалтополагаща машина; -фугорез за бетон и асфалт; -багер; -2 бр. валяци с вибрационна система; - 2 бр. самосвали;
Минимални изисквания: 1. Участникът в процедурата следва да има внедрени системи за качество, околна среда, за управление на здравето и безопасността при работа. 2. Участникът в процедурата трябва да е изпълнил през последните пет години минимум два обекта с предмет ниско строителство. 3. Участникът в процедурата следва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнението на отделните видове строителни и монтажни работи Втора група, ІV-та категория, съгласно чл.5 от Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС на строителя или в съответния регистър на държавата, в която е учреден. Ако участникът е консорциум, изискването се отнася до всеки член на консорциума, ако се предвижда да се извършва СМР, съгласно чл.25, ал.8 от ЗОП. 4.За реализиране предмета на обществената поръчка, участникът в процедурата следва да има на разположение екип от технически правоспособни лица, осъществяващи техническото ръководство при изпълнение на СМР с образователна квалификация, съответстваща на предвижданите за изпълнение , съобразно предмета на поръчката видове строително-монтажни работи, и професионален опит по специалността си – не по малък от 5 /пет/ години. 5. Участникът следва да разполага със съответното техничско оборудване, описано по вид и характеристики в техническите спецификации, обезпечаващо изпълнението на СМР по начин, който съответсва на същите.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
11.03.2015 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена: 10 BGN
Условия и начин на плащане

Пълен достъп до документацията за участие е осигурен на интернет страницата на Възложителя http://www.brezovo.bg - "Профил на купувача“ и няма изискване за закупуването й. Възложителят ще предостави документацията на хартиен носител на всяко лице, поискало това, включително като му я изпрати за негова сметка. Документацията на хартиен носител може да се получи на място от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа , всеки работен ден в „Информационния център“ на Общинска администрация - гр.Брезово до изтичане на срока за получаване на офертите срещу посочената цена без ДДС. Сумата за получаване на документацията на хартиен носител се заплаща в брой в касата на Община Брезово или по банкова сметка:IBAN BG86STSA93008400520000 BIC: STSABGSF Банка ДСК, клон Раковски. При заплащане по банков път, участниците следва да изпратят на електронен адрес oba@brezovo.bg точен адрес, на който да се изпрати документацията.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
11.03.2015 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 13.03.2015 г.  Час: 13:00
Място

В заседателната сграда на Общинска администрация гр.Брезово, ІV-ти етаж

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата на Общинска администрация - Брезово, в която ще се извърши отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

С оглед прогнозната стойност на поръчката възложителят прилага опростените правила съгласно чл.14, ал.3 от ЗОП, поради което ползва и предвидените в чл.64, ал.1 и ал.3 от ЗОП намалени срокове.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Жалба може да се подава в сроковете по чл.120, ал.5 и ал.7 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

04.02.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ