Версия за печат

00267-2015-0010

BG-Пловдив: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Пловдив, пл. "Стефан Стамболов" 1, За: Бояна Бояджиева - юрисконсулт, Р. България 4000, Пловдив, Тел.: 032 656800; 032 656760, E-mail: otdel_op@abv.bg, Факс: 032 656800; 032 656760

Място/места за контакт: Дирекция "Обществени поръчки"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.plovdiv.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20150127wkvV784520.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие:

Община Пловдив, пл. "Стефан Стамболов" 1, За: ., Р. България 4000, Пловдив, Тел.: 032 656724

Място/места за контакт: Деловодство

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Доставки на работно облекло и лични предпазни средства за нуждите на община Пловдив и звената на общинска бюджетна издръжка”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: гр. Пловдив
Код NUTS: BG421
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Извършването на доставки на работно облекло и лични предпазни средства за нуждите на община Пловдив и звената на общинска бюджетна издръжка, се извършват на посочен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ административен адрес и след предварителна писмена заявка от длъжностни лица от Община Пловдив и/или общинско звено.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

18000000, 39222100, 33100000, 33730000, 39511200

Описание:

Облекло, обувни изделия, пътни артикули и аксесоари
Принадлежности за еднократна употреба в ресторантьорството
Медицинско оборудване
Продукти за грижа за очите и коригиращи лещи
Наметала

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Доставки на работно облекло и лични предпазни средства за нуждите на Община Пловдив и звената на общинска бюджетна издръжка по всичките двадесет и две обособени позиции. Посочената прогнозна стойност е лимитна.

Прогнозна стойност без ДДС
460416.67 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

24


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1) Гаранция за участие в размер на 1% от стойността на всяка една от обособените позиции, за които се участва (без включен ДДС). Участникът избира сам формата на гаранция. При избора на гаранция за участие – парична сума, то тя следва да се внесе по банков път на следната банкова сметка: Банка ТБ ИНВЕСТБАНК АД – КЛОН ПЛОВДИВ BIC: IORTBGSF IBAN: BG57 IORT 7375 3302 0000 03 Ако Участникът представя Банкова гаранция, то същата трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на Възложителя. Валидността на гаранцията за участие следва да бъде не по-малко от 180 календарни дни след датата, определена като краен срок за подаване на офертите. Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на Участниците. Разходите по евентуалното им усвояване - за сметка на Възложителя. Участникът трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът й да не бъде по-малък от определения в настоящата поръчка. Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. Задържането и освобождаването на гаранцията за участие става при условията и по реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП. Гаранция за участие не се изисква от участници, които са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, както и за обединения, в които участват само такива лица. 2. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 2% (два процента) от стойността на договора без включен ДДС. Гаранцията за изпълнение също може да се внесе по банков път или да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът, определен за Изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване. Гаранцията за изпълнение под формата на парична сума трябва да бъде внесена по следната сметка на Възложителя: Банка ТБ ИНВЕСТБАНК АД – КЛОН ПЛОВДИВ BIC: IORTBGSF IBAN: BG57 IORT 7375 3302 0000 03 Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на Възложителя и че е със срок на валидност – най–малко 30 дни след приемане на окончателното изпълнение на договора. При представяне на гаранция, в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва договора, за който се представя гаранцията. Гаранция за изпълнение не се изисква от участници, които са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, както и за обединения, в които участват само такива лица.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Условията и начина на плащане са подробно описани в проекта на договор към документацията на настоящата обществена поръчка.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Възложителят, с оглед на предоставената му в чл. 25, ал. 3, т. 2 от ЗОП правна възможност, няма изискване за създаване на юридическо лице, в случай че избраният за изпълнител е обединение от физически и/или юридически лица.

ІІІ.1.4) Други особени условия

2.1. Не може да участва в процедура за възлагане на обществената поръчка лице, съответно Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки участник, при който е налице някое от следните обстоятелства: 2.1.1. e осъден с влязла в сила присъда за: престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система (включително изпиране на пари) по чл. 253-260 от Наказателния кодекс (НК); подкуп по чл. 301-307 от НК; участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от НК; престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от НК; престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от НК, освен ако е реабилитиран; 2.1.2. е обявен в несъстоятелност; 2.1.3. е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните му закони и подзаконови актове; 2.1.4. има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към общината по седалище, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен. 2.1.5. е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си; 2.1.6. е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение; 2.1.7. е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки. 2.1.8. при които лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП са свързани лица по смисъла на § 1, т. 23а от Допълнителната разпоредба на ЗОП с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация; 2.1.9. които са сключили договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. 2.1.10. е представил оферта, която е непълна или не отговаря на предварително обявените условия и изисквания на Възложителя, обективирани в обявлението за обществена поръчка и настоящата документация за участие. 2.1.11. е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП. 2.2. Посочените в т.2.1.1. – т.2.1.9. изисквания се отнасят, както за участника, така и когато участникът е обединение - за всяко от лицата, включени в обединението. 2.3. Когато участникът е чуждестранно юридическо лице или обединение на чуждестранни физически и/или чуждестранни юридически лица, то тези чуждестранни лица трябва да отговарят на горепосочените изисквания в държавата, в която са установени. 2.4. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на някое от гореописаните изисквания.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: За да бъде допуснат до участие, всеки участник представя следните документи: 2.1. Плик №1 “Документи за подбор” със следното съдържание: 1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от представляващия участника (в оригинал). 2. Оферта – по приложения към документацията образец – Образец №1 3. Представяне на участника, което включва: a) Посочване на единен идентификационен код по чл.23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедура. б) декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП – Образец №5 в) декларация, удостоверяваща дали участникът е вписан в регистъра, поддържан от Агенцията за хора с увреждания или еквивалентен регистър на държава- членка на Европейския съюз. 4. Копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият (в случай, че участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице).; 5.Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява Участника - оригинал (когато участникът не се представлява от лицата, посочени със съответните пълномощия в документа за регистрация). 6. Оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума в размер на 1 % от прогнозната стойност на обособената позиция/ позиции, за които участва (не се прилага за участници, които са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, както и за обединения, в които участват само такива лица). 7. Декларация по чл. 56, ал.1, т. 12 от ЗОП – Образец №9 8. Декларация по чл. 55, ал.7 от ЗОП – Образец №6 9. Декларация за ползване на подизпълнители – Образец №7 10. Декларация за съгласие на подизпълнители – Образец № 8 11. Списък на доставките, извършени от участника през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, съгласно чл. 51, ал.1 от ЗОП и които са на обща минимална стойност равна на стойността на обособената позиция, за която участва. Ако участва за повече от една позиция, стойността се изчислява кумулативно за всички позиции, за които участва. Под „сходен предмет“ следва да се разбира дейност по доставка на работно облекло/ лични предпазни средства, в зависимост от обособената позиция, за която кандидатства участникът (не се изисква от участници, които са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, както и за обединения, в които участват само такива лица). 2.2. Плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката” Техническо предложение, което следва да бъде изготвено по приложения към документацията образец, при съблюдаване на техническите изисквания и условията за изпълнение на поръчката. (Образец № 2- представя се за всяка обособена позиция със съответното приложение.) 2.3. Плик №3: „Предлагана цена” Ценовото предложение се подготвя от участника на хартиен носител по Образец № 3, като за всяка обособена позиция се попълва и съответното приложение, съдържащо единичните цени. Забележка: Когато участникът подава оферта за повече от една обособена позиция, пликове №2 и 3 се представят за всяка от позициите. Когато документи и информация, съдържащи се в плик №1, са еднакви за две или повече обособени позиции,по които участникът участва, същите се представят само в плика по позицията с най-малък пореден номер, като това обстоятелство се отбелязва в списъка на документите, съдържащ се в пликовете на останалите позиции.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Възложителят не поставя изисквания към икономическите и финансови възможности на участника.
Минимални изисквания: Възложителят не поставя изисквания към икономическите и финансови възможности на участника.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Списък на доставките, извършени от участника през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, съгласно чл. 51, ал.1 от ЗОП и които са на обща минимална стойност равна на стойността на обособената позиция, за която участва. Ако участва за повече от една позиция, стойността се изчислява кумулативно за всички позиции, за които участва. Под „сходен предмет“ следва да се разбира дейност по доставка на работно облекло/ лични предпазни средства, в зависимост от обособената позиция, за която кандидатства участникът (не се изисква от участници, които са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, както и за обединения, в които участват само такива лица).
Минимални изисквания: Участникът следва да има опит, свързан с предмета на поръчката, поради което следва през последните три години, считано от датата на подаване на офертата да е извършил доставки, които са сходни или еднакви с предмета на обществената поръчка,които са на обща минимална стойност равна на стойността на обособената позиция, за която участва. Ако участва за повече от една позиция, стойността се изчислява кумулативно за всички позиции, за които участва.
ІІІ.2.4) Запазени поръчки

Поръчката е ограничена до кандидати – специализирани предприятия или кооперации на лица с увреждания

ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
16.03.2015 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
16.03.2015 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 17.03.2015 г.  Час: 17:00
Място

Административната сграда на Община Пловдив, пл. "Стефан Стамболов" 1, етаж III, зала 36

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват лицата, посочени в чл.68, ал.3 от ЗОП.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Желаещите да получат Документация за участие в обществената поръчка, могат да направят това, като я изтеглят от официалния сайт на Община Пловдив-www.plovdiv.bg- "Профил на купувача"- "Обществени поръчки". Получаването на документацията по настоящата обществена поръчка не е обвързано с плащане или регистрация. Възложителят ще публикува разяснения по документацията в официалния сайт на общината - www.plovdiv.bg - "Профил на купувача", "Обществени поръчки". Възложителят ще обяви датата, часа и мястото на отварянето и оповестяването на ценовите оферти на официалния сайт на общината, най-малко два работни дни, преди отварянето им.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120, ал.5, т.1 и ал.6 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

04.02.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция "Ансамбли"
1) Кратко описание

Доставки на Ансамбли, съгласно Техническите спецификации на Възложителя.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

18222200

Описание:

Ансамбли

3) Количество или обем

Количествата са посочени в Приложение No1. Посоченатапрогнозна стойност е лимитна.

Прогнозна стойност, без ДДС
87500 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 24
5) Допълнителна информация

Обособената позиция е запазена за изпълнение от специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания.


Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция "Панталони"
1) Кратко описание

Доставки на панталони, съгласно Техническите спецификации на Възложителя.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

18234000

Описание:

Панталони

3) Количество или обем

Количествата са посочени в Приложение No2. Посочената прогнозна стойност е лимитна.

Прогнозна стойност, без ДДС
13750 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 24
5) Допълнителна информация

Обособената позиция е запазена за изпълнение от специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания.


Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция "Поли"
1) Кратко описание

Доставки на поли, съгласно Техническите спецификации на Възложителя.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

18232000

Описание:

Поли

3) Количество или обем

Количествата са посочени в Приложение No3. Прогнозната стойност е лимитна.

Прогнозна стойност, без ДДС
1250 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 24
5) Допълнителна информация

Обособената позиция е запазена за изпълнение от специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания.


Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция "Сака"
1) Кратко описание

Доставки на сака, съгласно Техническите спецификации на Възложителя.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

18223200

Описание:

Сака

3) Количество или обем

Количествата са посочени в Приложение No4. Прогнозната стойност е лимитна.

Прогнозна стойност, без ДДС
6666.67 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 24
5) Допълнителна информация

Обособената позиция е запазена за изпълнение от специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания.


Обособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция "Якета за предпазване от вятър"
1) Кратко описание

Доставки на якета за предпазване от вятър, съгласно Техническите спецификации на Възложителя.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

18213000

Описание:

Якета за предпазване от вятър

3) Количество или обем

Количествата са посочени в Приложение No 5. Прогнозната стойност е лимитна.

Прогнозна стойност, без ДДС
44583.33 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 24
5) Допълнителна информация

Обособената позиция е запазена за изпълнение от специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания.


Обособена позиция № 6 / Заглавие на обособената позиция "Спортни анцузи"
1) Кратко описание

Доставки на спортни анцузи, съгласно Техническите спецификации на Възложителя.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

18412100

Описание:

Спортни анцузи

3) Количество или обем

Количествата са посочени в Приложение No 6. Прогнозната стойност е лимитна.

Прогнозна стойност, без ДДС
5833.33 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 24
5) Допълнителна информация

Обособената позиция е запазена за изпълнение от специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания.


Обособена позиция № 7 / Заглавие на обособената позиция "Тениски"
1) Кратко описание

Доставки на тениски, съгласно Техническите спецификации на Възложителя.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

18331000

Описание:

Тениски

3) Количество или обем

Количествата са посочени в Приложение No 7. Прогнозната стойност е лимитна.

Прогнозна стойност, без ДДС
4583.33 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 24
5) Допълнителна информация

Обособената позиция е запазена за изпълнение от специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания.


Обособена позиция № 8 / Заглавие на обособената позиция "Ризи"
1) Кратко описание

Доставки на ризи, съгласно Техническите спецификации на Възложителя.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

18332000

Описание:

Ризи

3) Количество или обем

Количествата са описани в Приложение No8. Прогнозната стойност е лимитна.

Прогнозна стойност, без ДДС
35416.67 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 24
5) Допълнителна информация

Обособената позиция е запазена за изпълнение от специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания.


Обособена позиция № 9 / Заглавие на обособената позиция "Вратовръзки"
1) Кратко описание

Доставки на вратовръзки, съгласно Техническите спецификации на Възложителя.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

18423000

Описание:

Вратовръзки

3) Количество или обем

количествата са описани в Приложение No 9. Прогнозната стойност е лимитна.

Прогнозна стойност, без ДДС
3333.33 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 24
5) Допълнителна информация

Обособената позиция е запазена за изпълнение от специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания.


Обособена позиция № 10 / Заглавие на обособената позиция "Шапки"
1) Кратко описание

Доставки на шапки, съгласно Техническите спецификации на Възложителя.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

18441000

Описание:

Шапки

3) Количество или обем

Количествата са посочени в Приложение No 10. Прогнозната стойност е лимитна.

Прогнозна стойност, без ДДС
5833.33 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 24
5) Допълнителна информация

Обособената позиция е запазена за изпълнение от специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания.


Обособена позиция № 11 / Заглавие на обособената позиция "Отразяващи жилетки"
1) Кратко описание

Доставки на отразяващи жилетки, съгласно Техническите спецификации на Възложителя.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

35113440

Описание:

Отразяващи жилетки

3) Количество или обем

Количествата са посочени в Приложение No 11. Прогнозната стойност е лимитна.

Прогнозна стойност, без ДДС
42916.67 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 24
5) Допълнителна информация

Обособената позиция е запазена за изпълнение от специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания.


Обособена позиция № 12 / Заглавие на обособената позиция "Работни ръкавици"
1) Кратко описание

Доставки на работни ръкавици, съгласно Техническите спецификации на Възложителя.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

18141000

Описание:

Работни ръкавици

3) Количество или обем

Количествата са описани в Приложение No 12. Прогнозната стойност е лимитна.

Прогнозна стойност, без ДДС
27916.67 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 24
5) Допълнителна информация

Обособената позиция е запазена за изпълнение от специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания.


Обособена позиция № 13 / Заглавие на обособената позиция "Пуловери"
1) Кратко описание

Доставки на пуловери, съгласно Техническите спецификации на Възложителя.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

18235100

Описание:

Пуловери

3) Количество или обем

Количествата са посочени в Приложение No 13. Прогнозната стойност е лимитна.

Прогнозна стойност, без ДДС
2083.33 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 24
5) Допълнителна информация

Обособената позиция е запазена за изпълнение от специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания.


Обособена позиция № 14 / Заглавие на обособената позиция "Работно облекло"
1) Кратко описание

Доставки на работно облекло, съгласно Техническите спецификации на Възложителя.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

18110000

Описание:

Работно облекло

3) Количество или обем

Количествата са посочени в Приложение No 14. Прогнозната стойност е лимитна.

Прогнозна стойност, без ДДС
10000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 24
5) Допълнителна информация

Обособената позиция е запазена за изпълнение от специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания.


Обособена позиция № 15 / Заглавие на обособената позиция "Боти"
1) Кратко описание

Доставки на боти, съгласно Техническите спецификации на Възложителя.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

18815200

Описание:

Боти

3) Количество или обем

Количествата са посочени в Приложение No 15. Прогнозната стойност е лимитна.

Прогнозна стойност, без ДДС
19166.67 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 24
5) Допълнителна информация

Обособената позиция е запазена за изпълнение от специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания.


Обособена позиция № 16 / Заглавие на обособената позиция "Обувки със защитно метално бомбе"
1) Кратко описание

Доставки на обувки със защитно метално бомбе, съгласно Техническите спецификации на Възложителя.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

18831000

Описание:

Обувки със защитно метално бомбе

3) Количество или обем

Количествата са посочени в Приложение No 16. Прогнозната стойност е лимитна.

Прогнозна стойност, без ДДС
45416.67 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 24
5) Допълнителна информация

Обособената позиция е запазена за изпълнение от специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания.


Обособена позиция № 17 / Заглавие на обособената позиция "Непромокаеми обувки"
1) Кратко описание

Доставки на непромокаеми обувки, съгласно Техническите спецификации на Възложителя.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

18811000

Описание:

Непромокаеми обувки

3) Количество или обем

Количествата са описани в Приложение No 17. Прогнозната стойност е лимитна.

Прогнозна стойност, без ДДС
32500 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 24
5) Допълнителна информация

Обособената позиция е запазена за изпълнение от специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания.


Обособена позиция № 18 / Заглавие на обособената позиция "Предпазни обувки"
1) Кратко описание

Доставки на предпазни обувки, съгласно Техническите сепцификации на Възложителя.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

18830000

Описание:

Предпазни обувки

3) Количество или обем

Количествата са посочени в Приложение No18. Прогнозната стойност е лимитна.

Прогнозна стойност, без ДДС
10000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 24
5) Допълнителна информация

Обособената позиция е запазена за изпълнение от специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания.


Обособена позиция № 19 / Заглавие на обособената позиция "Сандали"
1) Кратко описание

Доставки на сандали, съгласно Техническите спецификации на Възложителя.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

18813100

Описание:

Сандали

3) Количество или обем

Количествата са описани в Приложение No 19. Прогнозната стойност е лимитна.

Прогнозна стойност, без ДДС
3333.33 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 24
5) Допълнителна информация

Обособената позиция е запазена за изпълнение от специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания.


Обособена позиция № 20 / Заглавие на обособената позиция "Ботуши"
1) Кратко описание

Доставки на ботуши, съгласно Техническите спецификации на Възложителя.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

18815000

Описание:

Ботуши

3) Количество или обем

Количествата са посочени в Приложение No 20. Прогнозната стойност е лимитна.

Прогнозна стойност, без ДДС
18750 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 24
5) Допълнителна информация

Обособената позиция е запазена за изпълнение от специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания.


Обособена позиция № 21 / Заглавие на обособената позиция "Непромокаеми дрехи"
1) Кратко описание

Доставки на непромокаеми дрехи съгласно техническите спецификации на Възложителя.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

18221000

Описание:

Непромокаеми дрехи

3) Количество или обем

Количествата са посочени в Приложение No21. Прогнозната стойност е лимитна.

Прогнозна стойност, без ДДС
7916.67 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 24
5) Допълнителна информация

Обособената позиция е запазена за изпълнение от специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания.


Обособена позиция № 22 / Заглавие на обособената позиция "Предпазна екипировка, манти, принадлежности и аксесоари"
1) Кратко описание

Доставки на предпазна екипировка, манти, принадлежности и аксесоари, съгласно Техническите спецификации на Възложителя.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

18143000, 18210000, 35113490, 18444200, 39222100, 33141740, 33141000, 33735100, 39511200

Описание:

Предпазна екипировка
Манта
Защитни работни престилки
Предпазни каски
Принадлежности за еднократна употреба в ресторантьорството
Ортопедични обувки
Медицински консумативи, с изключение на химическите и хематологични консумативи, за еднократна употреба
Предпазни очила
Наметала

3) Количество или обем

Количествата са посочени в Приложение No 22. Прогнозната стойност е лимитна.

Прогнозна стойност, без ДДС
31666.67 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 24