00334-2014-0024

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: Р-32 от 04.02.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ", ул. "Г. С. Раковски" № 47, За: Маноела Кръстанова, Република България 1202, София, Тел.: 02 98594476, E-mail: manoela.krastanova@customs.bg, Факс: 02 98594060

Място/места за контакт: отдел "Обществени поръчки и капиталови разходи"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.customs.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.customs.bg/bg/page/358.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Друг: митническа дейност


В) ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Доставки
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

"ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ"

II.3) Кратко описание на поръчката

Обект на настоящата обществена поръчка е доставките на стоки, осъществявани чрез покупка по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Предмет на възлагане с настоящата обществена поръчка е доставка на хранителни продукти. Предметът на поръчката включва три обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Хляб и хлебни изделия”; Обособена позиция № 2 – „Сладкарски изделия”; Обособена позиция № 3 – „Доставка на хранителни продукти за почивна база „Балчик”.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

15100000, 15300000, 15400000, 15500000, 15811100, 15851100, 15812000

Описание:

Месо и месни продукти
Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани
Животински или растителни масла и мазнини
Млечни продукти
Хляб
Тестени храни, неварени
Сладкарски изделия и торти

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: 553 от 10.11.2014 г. 
III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път

Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"

Година и номер на документа:
2014-632720
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.1)
Номер на обявлението в ОВ: 2014/S 221 - 390307 от 15.11.2014 г. 
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 334-2014-24
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

решение и обявление за поръчка

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

632720

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

10.11.2014 г. 


ІV: ПРЕКРАТЯВАМ

обособена позиция/позиции от процедура за възлагане на обществена поръчка

IV.1) Правно основание
Чл. 39, ал. 1, т. 1 от ЗОП
IV.2) Мотиви за прекратяване на процедура

В първоначално определения краен срок за подаване на оферти, определен с обявлението за обществена поръчка, а именно 04.12.2014 г. в отдел "Канцелария и административно обслужване" няма получени оферти за участие по обособена позиция 3 с предмет: „Доставка на хранителни продукти за почивна база „Балчик”. С решение № 595 от 05.12.2014 г. срокът за подаване на оферти по обособена позиция № 3 е удължен до 30.01.2015 г. В новоопределениия срок в отдел "Канцелария и административно обслужване" няма получени оферти за участие по обособена позиция 3 с предмет: „Доставка на хранителни продукти за почивна база „Балчик”. Предвид изложеното и на основание чл. 39, ал 1, т. 1, пр. 1 от Закона за обществените поръчки, прекратявам обявената обществена поръчка с предмет „Доставка на хранителни продукти” по обособени позиция номер 3,тъй като за посочената обособена позиция не е подадена нито една оферта.

IV.3) Описание на самостоятелно обособените позоции, за които се прекратява процедурата

Обособена позиция № 3 с предмет: „Доставка на хранителни продукти за почивна база Балчик“

IV.5) Поръчката може да бъде предмет на повторно публикуване

НЕ


V: ОБЖАЛВАНЕ

V.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9356113, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

V.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

04.02.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Цветан Стефанов Мадански
Длъжност: Главен секретар на Агенция "Митници", възложител съгласно Пълномощно с рег. № 94ЦЦ/25/13.08.2014 г.