00684-2015-0004

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: VII-4-2 от 03.02.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

болница "Лозенец", ул. Козяк 1, За: Григор Манчев, България 1407, София, Тел.: 02 9607270, E-mail: hq@uni-hospital.government.bg, Факс: 02 9624771

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.lozenetz-hospital.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.lozenetz-hospital.bg/static.php?content_id=55&order_id=85.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.3 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

„Абонаментно сервизно обслужване за срок от една година на хемодиализна и друга медицинска апаратура производство на Фрезениус, описана в списък – Приложение № 1 ”

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Необходимост от услуги по ремонт и поддръжка на специализирана апаратура за хемодиализа, производство на Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA. За извършване на сервизна дейност, изключителни права за територията на Република България, притежава „ФРЕЗЕНИУС МЕДИКЪЛ КЕЪР БЪЛГАРИЯ” ЕООД. За осигуряване на задължителното техническо поддържане на апаратурата и с оглед на нейната специфика, както и задължителното изискване на такъв договор от НЗОК съгласно действащия НРД е необходимо сключване на договор за поддръжка. Предвид на това, че се касае за апаратура от чиято прецизна работа зависят живота и здравето на голям брой хора, Възложителят - болница "Лозенец" избра в процедура по договаряне без обялвение, да изпрати покана до „ФРЕЗЕНИУС МЕДИКЪЛ КЕЪР БЪЛГАРИЯ” ЕООД, който е и единственият оторизиран сервиз на апаратурата, съгласно пълномощно от производителя Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA. Прогнозната стойност за годишно абонаментно обслужване на апаратурата включена в Приложение №1 е 55 000 /педесет и пет хиляди / лева.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

„Фрезениус Медикъл Кеър България“ ЕООД, ЕИК 107516166, със седалище и адрес на управление: гр. Габрово 5308, ул. „Любен Каравелов“ №26

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

поканата за обществена поръчка и документацията


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

03.02.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Десислава Пенчева
Длъжност: упълномощено лице по чл. 8, ал. 2 от ЗОП