Версия за печат

00684-2015-0003

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: VII-3-2 от 02.02.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

болница "Лозенец", ул. Козяк 1, За: Григор Манчев, България 1407, София, Тел.: 02 9607270, E-mail: hq@uni-hospital.government.bg, Факс: 02 9624771

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.lozenetz-hospital.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.4 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Доставка на резервани части за магнитно резонансен томограф при условията на изключителна спешност.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Възникнали са изключителни обстоятелства, изразяващи се в необходимост от спешна подмяна и доставка на резервна част за Магнитно резонансен томограф / ЯМР/ в болница "Лозенец". Съгласно сервизeн отчет № 78/30.01.2015г от "РЕЙ КОНТРОЛ" ООД - фирма изпълнител, извършваща абонаментно сервизно обслужване на магнитно резонансния томограф, е установено, че е наложителна спешна замяна на студена глава и абсорбера на системата. Неефективната работа на студената глава, довежда до повишаване на налягането на хелия извън норма, което ще доведе до активни загуби на хелий, като от практиката е известно, че в рамките на около 5 /пет/ дни, това ще доведе до невъзвратими поражения в системата на ЯМР със значителни икономически последици. Посочените резервни части, трябва да бъдат доставени незабавно, в противен случай апаратурата ще бъде повредена необратимо. Магнитно резонансният томограф / ЯМР/ не може да бъде спиран, всяко спиране за изчакване на доставка на резервна част по реда на открита процедура би довело до погиването на апаратурата и имуществени вреди за Възложителя на стойност няколко милиона лева. Също така посочената апаратура е от изключително значение за навременното и правилно диагностициране на пациентите, което е изключително важна част от основната дейност на болница " Лозенец". Горепосочената фактическа обстановка обуславя необходимост от предприемане на неотложни действия поради настъпване на изключителни обстоятелства, последиците от които не могат да бъдат преодолени при спазване на сроковете за провеждане на открита, ограничена процедура или процедура на договаряне с обявление. Предвид гореизложеното Възложителят избира да сключи договор на основание чл.93, ал.1 т. 2 от ЗОП с "РЕЙ КОНТРОЛ" ООД за доставка на необходимите резервни части. Възложителят избира доставката да бъде извършена от " РЕЙ КОНТРОЛ" ООД, като се съобразява с факта, че същата фирма извършва сервизното обслужване на магнитно резонансния томограф, тя е диагностицирала повредата и е констатирала необходимостта от спешна подмяна на резервните части. "РЕЙ КОНТРОЛ" ООД декларира изпълнение на доставката в срок, които ще обезпечи навременната им подмяна. Прогнозната стойност за доставката на резервните части е в размер на 82 000 /осемдесет и две хиляди/ лв.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

"Рей Контрол" ООД, гр. София, ЕИК175023284, гр. София 1404, район Триадица, ж.к. СТРЕЛБИЩЕ бл. 35А вх.Б ет.1 ап.23

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

02.02.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Десислава Пенчева
Длъжност: упълномощено лице по чл. 8, ал. 2 от ЗОП