Версия за печат

00684-2015-0001

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: VII-1-3 от 30.01.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

Б) за промяна


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Болница "Лозенец", ул. "Козяк" 1, За: Григор Манчев, България 1407, София, Тел.: 02 9607270, Факс: 02 9624771

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.lozenetz-hospital.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.lozenetz-hospital.bg/static.php?content_id=55&order_id=82.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване


Б) ЗА ПРОМЯНА

Информацията е за целите на

добавяне на допълнителна информация


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Доставки
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

“Доставка на консумативи и детергенти за измиване, дезинфекция, стерилизация и химическо чистене” за период от 12 месеца

II.3) Кратко описание на поръчката

“Доставка на консумативи и детергенти за измиване, дезинфекция, стерилизация и химическо чистене” за период от 12 месеца

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

24455000, 33741300

Описание:

Дезинфектанти
Дезинфектанти за ръце

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: VII-1-3 от 20.01.2015 г. 
III.2) Референтен номер на досието, издаден от възлагащия орган/възложителя

VII-1-3/20.01.2015

III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път

Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"

Година и номер на документа:
2015-643793
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.1)
Номер на обявлението в ОВ: 2015/S 16 - 24388 от 23.01.2015 г. 
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 684-2015-1
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

решение и обявление за поръчка

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

643793

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

20.01.2015 г. 


ІV: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл. 27а, ал. 3 от ЗОП

V: ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ДОБАВЯНЕ

V.1) Причина за корекциите/допълненията:

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган

V.2) Коригирани/допълнени оригинално обявление и/или документация за участие:

И двете (за допълнителна информация моля направете справка със съответната документация за участие)

V.5) Текст за коригиране в оригиналното обявление:
Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите

Вместо:

Дата: 13.02.2015 г. Час: 10:00

Да се чете:

Дата: 17.02.2015 г. Час: 10:00

V.6) Дати, които трябва да бъдат коригирани в оригиналното обявление:
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Срок за получаване на офертите/заявленията за участие

Вместо:
12/02/2015 16:30
Да се чете:
16/01/2015 16:30
V.9) Друга допълнителна информация:

В техническата спецификация за обособени позиции №№ 4, 5, 6 и 7 се добавят следните изисквания: Общи изисквания към дезинфектантите: 1. Дезинфектантите да притежават широк спектър на действие : бактерицидно, фунгицидно, вирусоцидно, туберкулоциднои спороцидно 2.Активно действадите вещества да отговарят на съвременните изисквания. 3.Работните разтвори да са ефективни при ниска концентрация и къса експозиция. 4. Да щадят материала от който е направена повърхността / да са съвместими с пласмаса, метали и др./ 5.Да не дразнят медицинския персонал и пациентите с миризмата си. 6.Да няма вредни последици за здравето на персонал и пациенти. 7. Да няма алергенен потенциал. 8.Да има мотивиращо въздействие върху персонала.


VI: ОБЖАЛВАНЕ

VI.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша 18, България 1000, София

VI.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VIII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

30.01.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Десислава Стоянова Пенчева
Длъжност: упълномощено лице по чл. 8, ал. 2 от ЗОП