Версия за печат

02711-2015-0031

BG-Добрич: 01 - Услуги по поддържане и ремонт (вкл. инсталиране) на машини и съоръжения

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

"Държавно горско стопанство-Добрич"ТП на "СИДП"гр.Шумен, ул."Марин Дринов"5, За: инж.Ренета Назърова, адв.Цветан Георгиев, Република България 9300, Добрич, Тел.: 058 600678, E-mail: dgs.dobritch@dpshumen.bg, Факс: 058 600658

Място/места за контакт: инж.Цанко Николов

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://dgsdobritch.dpshumen.bg.

Адрес на профила на купувача: http://dgsdobritch.dpshumen.bg/?p=286.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Друг: горско стопанство

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

"Ремонт на автомобили”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 1
Място на изпълнение: В сервизната база на изпълнителя. Ако сервизната база не е в гр.Добрич, участника следва да осигури за своя сметка придвижването на МПС-то до сервиза, или да осигури за своя сметка изпълнение на заявката по местонахождение на МПС.
Код NUTS: BG332
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Обект на настоящата обществена поръчка е предоставянето на услуги по Ремонт и текущо техническо обслужване с части и консумативи на изпълнителя Определяне на смисъла на използваните понятия: 1.”Ремонт” е отстраняване на случайно възникнали повреди по системите на автомобила и техните елементи или части, както и по купето на автомобила, чието предвиждане не е възможно. 2.”Текущо техническо обслужване” е подмяна на периодично сменящите се консумативи, съгласно предписанията на производителя на съответния автомобил и изискванията на нормативната уредба. 3.”Консумативи” са експлоатационните течности в МПС (масла, антифриз, хидравлични и спирачни течности, фреон и др. подобни) и гумите на МПС. Възложителят си запазва правото да променя броя на автомобилите в случай на отчуждаване, бракуване, отпадане на необходимост от ползване, предоставяне на автомобили на друго поделение на СИДП, както и в случай на погиване, без да дължи обезщетение.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

50100000

Описание:

Услуги по техническо обслужване и ремонт на превозни средства и свързаното с тях оборудване

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

15 бр. превозни средства описани в техническата спецификация

Прогнозна стойност без ДДС
27500 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Завършване

31.12.2015 г. 


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

не се изискват

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

по банков път, в срок до 30 дни от издаване и получаване на фактура.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

не

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Документи и информация в Плик № 1 с надпис „Документи” Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от участника (по образец към документацията) Документи за представяне на участника (чл.56, ал.1, т.1 от ЗОП) Представяне на участника съгласно с посочване на ЕИК, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата (съгл.чл.56, ал.1, т.1, б.”а” от ЗОП - по образец ) Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП, съгл.чл.56, ал.1, т.1, б.”б” (по образец ) Подава се и от подизпълнителя-чл.47, ал.8 ЗОП. Документи за доказване допустимостта на участника и подизпълнителите Копие на Договора за обединение, когато участникът е обединение и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият (съгл.чл.56, ал.1, т.2); Документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият обединението, когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението(съгл.чл.56, ал.1, т.2); Декларация по чл.56, ал.1, т.6 от ЗОП (по образеца към документацията). Видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители (по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП (по образеца към документацията). Декларация, че участникът приема условията на проекто договора(по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП (по образеца към документацията) ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ Декларация, по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици Декларация от подизпълнителя съгл. чл.55, ал.5 от ЗОП (по образеца към документацията). Нотариално заверено пълномощно на лицата, подписали офертата, в случай че нямат представителни функции, съгласно удостоверение за актуално състояние Документи свързани с доказване на покриването на минималните изисквания за технически възможности и квалификация по чл. 51 от ЗОП, посочени от възложителя в обявлението за обществена поръчка Списък на техническите лица, вкл.на тези отговарящи за контрола на качеството, с Посочване на образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на ръководните служители на участника и на лицата отговорни за изпълнение на поръчката (чл.51, ал.1, т.4 и т.7 от ЗОП) Декларация за техническото оборудване с което разполага участника за изпълнение на поръчката (чл.51, ал.1, т.9 от ЗОП) Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката” Техническо предложение за изпълнение на поръчката, включващо и срок за изпълнение, към което, ако е приложимо, се прилага декларация по чл. 33, ал. 4; Плик № 3 с надпис „Ценово предложение” Ценово предложение
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: не
Минимални изисквания: не
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Списък на техническите лица, вкл.на тези отговарящи за контрола на качеството, с Посочване на образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на ръководните служители на участника и на лицата отговорни за изпълнение на поръчката (чл.51, ал.1, т.4 и т.7 от ЗОП) Декларация за техническото оборудване с което разполага участника за изпълнение на поръчката (чл.51, ал.1, т.9 от ЗОП)
Минимални изисквания: Участника е обезпечен с кадри за изпълнението на поръчката-минимум трима служители с необходимия професионален опит Участника разполага с техническа и материална база за изпълнение на поръчката-търговски обект (сервиз), оборудван с необходимото техническо оборудване.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

НЕРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
04.03.2015 г.  Час: 16:30
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
04.03.2015 г.  Час: 16:30
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 05.03.2015 г.  Час: 10:00
Място

административната сграда на "ДГС-Добрич"ТП на адрес гр.Добрич, ул."Марин Дринов"5

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

съгласно ЗОПРАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

декември 2015 г.

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

декември 2015 г.

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Настоящата поръчка се възлага съобразно реда посочен в чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП и чл.64, ал.3 от ЗОП. Пълен достъп до документацията е предоставен на адреса на профила на купувача

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

съгласно ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

30.01.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ