Версия за печат

02711-2015-0031

BG-Добрич:

РЕШЕНИЕ

Номер: 8-1 от 29.01.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

"Държавно горско стопанство-Добрич"ТП на "СИДП"гр.Шумен, ул."Марин Дринов"5, За: инж.Ренета Назърова, адв.Цветан Георгиев, Република България 9300, Добрич, Тел.: 058 600678, E-mail: dgs.dobritch@dpshumen.bg, Факс: 058 600658

Място/места за контакт: инж.Цанко Николов

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://dgsdobritch.dpshumen.bg.

Адрес на профила на купувача: http://dgsdobritch.dpshumen.bg/?p=286.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Друг: горско стопанство


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА, ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ, ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО І. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА Обект на настоящата обществена поръчка е предоставянето на услуги по Ремонт и текущо техническо обслужване с части и консумативи на изпълнителя Определяне на смисъла на използваните понятия: 1.”Ремонт” е отстраняване на случайно възникнали повреди по системите на автомобила и техните елементи или части, както и по купето на автомобила, чието предвиждане не е възможно. 2.”Текущо техническо обслужване” е подмяна на периодично сменящите се консумативи, съгласно предписанията на производителя на съответния автомобил и изискванията на нормативната уредба. 3.”Консумативи” са експлоатационните течности в МПС (масла, антифриз, хидравлични и спирачни течности, фреон и др. подобни) и гумите на МПС. Участниците могат да подават оферти за една или повече от една обособени позиции. Възложителят си запазва правото да променя броя на автомобилите в случай на отчуждаване, бракуване, отпадане на необходимост от ползване, предоставяне на автомобили на друго поделение на СИДП, както и в случай на погиване, без да дължи обезщетение. В случай на новопридобити автомобили, за които следва да се осигури текущо техническо обслужване и/или ремонт, Възложителят предвижда възможност за възлагане на обществена поръчка, чрез процедура на договаряне без обявления при условията на чл. 90, ал. 1, т. 9 от ЗОП. Изпълнението на поръчката ще извършва след предварителна заявка на Възложителя и включва: 1. Диагностика (дефектация, определяне на повредата, определяне на частите и консумативите за смяна). 2. Ремонт на двигател, ходова част, спирачна система, горивна система, запалителна уредба, кормилна уредба, съединител, скоростна кутия, диференциал, електроинсталацията /без радио апаратите/, и текущо техническо обслужване включващо и смяна на консумативи /масла, филтри, антифриз, спирачна течност и др./, а при необходимост и смяна на гуми. 2. Подмяна на ауспухови тръби и гърнета – при необходимост. 3. Автотенекеджийски и бояджийски услуги – при необходимост. 4. Диагностика, ремонт и зареждане на климатроник/климатик и ремонт на охладително-отоплителна инсталация – при необходимост. 5. Доставка и монтаж на всички необходими за извършване на техническото обслужване и ремонт на автомобилите резервни части и консумативи. Дейностите от поръчката се извършват след получаване на писмена заявка от възложителя, за всеки отделен автомобил. Автомобилът се представя в сервизната база на изпълнителя за определянене на необходимия ремонт и/или техническо обслужване, неговото времетраене, както и за необходимите части, материали и консумативи и тяхното количество и стойност. След определянето на необходимите дейности, части и консумативи, възложителя подава заявка до изпълнителя по образец включваща минимум следното-име на възложителя, номер и дата, номер на автомобила, вид, марка, опис на дейностите и материалите по вид, количество, ед.цена и стойност, подписана от възложител, дата на приемане от изпълнителя и подпис на длъжностно лице.. С приемането на заявените услуги за ремонт на автомобилите, на възложителя се изготвя сервизна поръчка и се определя времетраенето за извършване на сервизната услуга. Всички операции по обслужването и поддържането на автомобилите трябва да се извършват в съответствие с препоръките на завода производител, за съответния автомобил. След извършването на работата, същата се отчита от изпълнителя и се приема от възложителя с подписването на приемо-предавателен протокол за свършената работа и вложените части, материали и консумативи, се прилагат и копия на документите доказващи цената на придобиване от изпълнителя на вложените части и консумативи. В случай, че в хода на ремонта е необходимо влагане на части и материали непосочени в първоначалната заявка се изготвя допълнителна. Въз основа на приемо-предавателен протокол за свършената работа и вложените части, изпълнителя издава фактура. ІІ

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

наличие на предпоставките на чл.16 ал.8 от ЗОП

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Р България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

30.01.2015 г. 


Възложител

Трите имена: ИНЖ.ЦАНКО ИВАНОВ НИКОЛОВ
Длъжност: ДИРЕКТОР