Версия за печат

00267-2015-0009

BG-Пловдив: Извършване, независимо с какви средства, на строителство, отговарящо на изискванията, указани от възлагащите органи

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Строителство

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000471504

Община Пловдив, пл."Стефан Стамболов" №1, За: Аделина Хасова - ст.експерт в дирекция "Обществени поръчки", Република България 4000, Пловдив, Тел.: 032 656752, E-mail: zop.pd@abv.bg, Факс: 032 656752

Място/места за контакт: Дирекция "Обществени поръчки"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: http://www.plovdiv.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20150126AvJC779865.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие:

Национален идентификационен No (ЕИК): 000471504

Община Пловдив, пл."Стефан Стамболов" №1, За: Елеонора Димитрова; Милена Трифонова, РБългария 4000, Пловдив, Тел.: 032 656724

Място/места за контакт: Деловодство

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.plovdiv.bg/.

I.2) Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Изграждане на многофункционален спортен комплекс към Център за грижа за младежи в риск в УПИ II-спортни дейности публичен достъп, кв. 2 по плана на Спортен комплекс „Отдих и култура“, гр. Пловдив”

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Строителство
Извършване, независимо с какви средства, на строителство, отговарящо на изискванията, указани от възлагащите органи 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Спортен комплекс „Отдих и култура“, гр. Пловдив
Код NUTS: BG421
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Предмет на обществената поръчка е извършването на СМР, свързани с изграждане на многофункционален спортен комплекс към Център за грижа за младежи в риск в УПИ II-спортни дейности публичен достъп, кв. 2 по плана на Спортен комплекс „Отдих и култура“, гр. Пловдив. Строежът на обекта е ЧЕТВЪРТА КАТЕГОРИЯ съгласно Наредба № 1 от 30 юли 2003 г. на МРРБ за номенклатурата на видовете строежи. От главния архитект на Община Пловдив има издадено разрешение за строеж № 94 от 26.04.2013г., допълнено със Заповеди № 42 от 24.04.2014г. и № 128 от 24.11.2014 г. Обекта е с поетапно строителство като предмета на настоящата поръчка обхваща втори етап – първи подетап (многофункционално спортно игрище с трибуни) и трети етап (фитнес на открито със слънцезащитна тента) на строителството.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

45212200, 45212230, 45211310

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на спортни съоръжения
Монтаж на съблекални
Строителни работи по изграждане на бани в помещения

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Основните дейности, предмет на поръчката включват изграждането на: ›3 игрища за футбол на малки врати; ›2 игрища за баскетбол; ›1 комбинирано игрище за волейбол и тенис на корт; ›4 маси за тенис на маса; ›тартанова писта за бягане; ›трибуни за зрители; ›оборудване и обзавеждане на шест броя съблекални в младежкия център; ›осветление с възможност да свети на всяко игрище поотделно; ›ограда около целия обект и между футболните игрища; ›2 площадки за фитнес на открито, едната със слънцезащитна тента; Конкретните дейности за изпълнение предмета на поръчката, по вид и количество са представени в количествено-стойностната сметка – Приложение №8а към документацията за участие.

Стойност, без да се включва ДДС
1478000 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

24

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за участие в процедурата в размер на 10000,00 лв. (десет хиляди лева). Гаранцията за участие може да се представи като парична сума, внесена по банковата сметка на община Пловдив, или като банкова гаранция, която задължително трябва да бъде представена в оригинал и със срок на валидност не по-кратък от 200 (двеста) дни, считано от датата на подаване на офертата. Когато се представя банкова гаранция за участие, условията за задържането и усвояването й, записани в нея, следва да бъдат съобразени с чл. 61 от ЗОП; Гаранцията за изпълнение на договора е определена на 2 % (два процента) от стойността на договора без включен ДДС. При представяне на банкова гаранция за изпълнение същата трябва да бъде със срок на валидност минимум 30 дни след окончателното приемане на изпълнението на договора. Гаранциите под формата на парична сума могат да бъдат внесени с платежно нареждане по следната банкова сметка на Община Пловдив: Обслужваща банка - ТБ Инвестбанк АД – Клон Пловдив Банкова сметка - IBAN - BG57 IORT 7375 3302 0000 03 Банков код - BIC -IORTBGSF

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Източник на финансиране на обществената поръчка е Община Пловдив като средствата са заложени в бюджета за 2015-та година. Предвиждат се авансово, междинни и окончателно плащания като условията за разплащане са подробно разписани в проекта на договор – Приложение №2 към документацията за участие.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

ДА

Описание на особените условия

Възложителя отстранява от участие в настоящата процедура всеки участник: - за когото е налице някое от обстоятелствата, посочени в чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП. - който не е представил някой от необходимите документи по чл.56 от ЗОП; - който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия и изисквания на възложителя; - за когото по реда на чл.68, ал.11 от ЗОП се установи, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените критерии за подбор;

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

1. Съдържание на Плик №1 „Документи за подобор”: 1.1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от представляващия участника; 1.2. Оферта – по образец Приложение №3 (оригинал) Документа „Оферта” включва и представяне на участника по чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗОП, поради което към същата се прилагат следните документи и/или информация: ›Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП – по образец Приложение №3а (оригинал); ›Удостоверение за регистрация в Централния професионален регистър съгласно Закона за камарата на строителите за строежи от минимум ІV-та категория (заверено копие) или декларация (свободен текст), че е вписан в Централния професионален регистър на строителя като се посочи и ЕИК, под който може да бъде намерен в електронния портал на сайта на Камарата на строителите в България. Чуждестранните лица представят еквивалентни документи в съответствие със законодателството на държавата, в която са установени. ›Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (свободен текст) – представя се за всеки от посочените от участника подизпълнители, само в случай, че има такива; 1.3. При участници обединения - копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият; 1.4. Гаранция за участие - оригинал на банкова гаранция или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума, в размера и при условията описани в настящото обявление за обществена поръчка; 1.5. Декларация по чл. 55, ал. 7 от ЗОП – по образец Приложение №4 (оригинал); 1.6. Декларация по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП – по образец Приложение №5 (оригинал); 1.7. Доказателства за техническите възможности и квалификация на участника, съгласно посоченото в настоящото обявление за обществена поръчка (Раздел ІІІ.2.3), както и в документацията за участие ( Раздел ІІІ, т. 2) 2. Съдържание на Плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката”: На плика се посочва името на участника. Участникът представя попълнен документа „Техническо предложение” в пълно съответствие с образеца от документацията за участие - Приложение №7, с приложен линеен график за изпълнение на строително-монтажните дейности. 3. Съдържание на Плик №3 „Предлагана цена”: На плика се посочва името на участника. Участникът представя попълнен документа „Ценово предложение”, изготвен в пълно съответствие с образеца от документацията за участие - Приложение №8, с приложени количествено-стойностна сметка - по образец Приложение №8а и анализни цени. Количествено-стойностната сметка следва да бъде представена и в електронен вариант.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Не се поставят изисквания за икономически и финансови възможности.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Не се поставят изисквания за икономически и финансови възможности.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1. Участника следва да представи списък (по чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП) на строителството, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата за участие. Списъка се представя в оригинал, подписан и подпечатан от участника. Към списъка следва да бъдат приложени доказателства за успешното изпълнение на посочените в списъка строително-монтажни работи. Участника преценя кои от изброените в чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП документи и/или информация да представи, така че от тях да е видно изпълнението на минимално изискуемия обем специфични строително-монтажни работи, свързани с предмета на поръчката. 2. Участника следва да представи списък с данни (по чл. 51, ал. 1, т. 10 от ЗОП) на основния екип от технически лица, които ще използва за изпълнение на поръчката, в който да бъдат посочени образованието, професионалната квалификация и професионалния им опит, както и данни за контакт. Списъкът се представя в оригинал, подписан и подпечатан от участника. 3. Участника следва да представи декларация (по чл. 51, ал. 1, т. 9) за техническото оборудване, с което разполага за изпълнение на поръчката. Декларацията се представя по образец Приложение №6, в оригинал, подписан и подпечатан от участника.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът трябва да притежава опит в извършването на специфични строително-монтажни работи, свързани с предмета на поръчката, поради което следва да е изпълнил минимален обем специфични строително-монтажни работи в квадратури, посочени в Приложение №1а. 2. Участникът трябва да разполага с основен екип от технически лица, притежаващи необходимата професионална компетентност за изпълнение предмета на поръчката, в минимален състав както следва: ›един строителен инженер, с минимум шест години опит в областта на изграждането на спортни обекти; ›един главен специалист - монтажник на спортни настилки, с минимум шест години опит в полагането на полиуретанови настилки и изкуствени тревни настилки; ›трима монтажници на спортни настилки, с минимум две години опит в полагането на полиуретанови настилки и изкуствени тревни настилки; 3. Участникът трябва да има възможност да осигури техническото оборудване, посочено в Приложение №1б, необходимо за изпълнение предмета на поръчката.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: Техническо предложение (Т); тежест: 50
Показател: Цена (Ц); тежест: 40
Показател: Срок за изпълнение (С); тежест: 10
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
16.03.2015 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
16.03.2015 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

200

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 17.03.2015 г.  Час: 10:00
Място

Административната сграда на Община Пловдив,гр.Пловдив,пл. "Стефан Стамболов" №1, ет.3, зала №36

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично е на него могат да присъстват лицата, изброени в чл. 68, ал. 3 от ЗОП.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Възложителят предоставя свободен достъп до проектната документация. Всяко заинтересовано лице може да разгледа инвестиционните проекти на място – всеки работен ден до 17:00 часа на адрес: гр. Пловдив 4000, пл. „Стефан Стамболов” №1, дирекция „Обществени поръчки”, стая № 79. Дирекцията се намира в пристройка зад административната сграда на Община Пловдив. тел: 032/656-752

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120, ал. 5, т. 1 и ал. 6 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

30.01.2015 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ