Версия за печат

00267-2015-0009

BG-Пловдив:

РЕШЕНИЕ

Номер: 15РОП9 от 30.01.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Пловдив, пл."Стефан Стамболов" №1, За: Аделина Хасова - ст.експерт в дирекция "Обществени поръчки", Република България 4000, Пловдив, Тел.: 032 656752, E-mail: zop.pd@abv.bg, Факс: 032 656752

Място/места за контакт: Дирекция "Обществени поръчки"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.plovdiv.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20150126AvJC779865.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Строителство
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Предмет на обществената поръчка е извършването на СМР, свързани с изграждане на многофункционален спортен комплекс към Център за грижа за младежи в риск в УПИ II-спортни дейности публичен достъп, кв. 2 по плана на Спортен комплекс „Отдих и култура“, гр. Пловдив. Строежът на обекта е ЧЕТВЪРТА КАТЕГОРИЯ съгласно Наредба № 1 от 30 юли 2003 г. на МРРБ за номенклатурата на видовете строежи. От главния архитект на Община Пловдив има издадено разрешение за строеж № 94 от 26.04.2013г., допълнено със Заповеди № 42 от 24.04.2014г. и № 128 от 24.11.2014 г. Обекта е с поетапно строителство като предмета на настоящата поръчка обхваща втори етап – първи подетап и трети етап на строителството.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Възложителят открива настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 14, ал. 1, т. 1 и във връзка с чл. 16, ал. 1 и ал. 8 от ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул."Витоша" № 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg 02 9807315, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

30.01.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Петър Любенов Зехтински - зам. кмет СМДСП
Длъжност: За кмет на община Пловдив съгласно Заповед №15ОА219/29.01.2015г.