00267-2015-0008

BG-Пловдив: Извършване, независимо с какви средства, на строителство, отговарящо на изискванията, указани от възлагащите органи

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Строителство

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000471504

Община Пловдив, пл. "Стефан Стамболов" №1, За: гл.спец. Светла Стоицова, гл. юрк. Живка Джарова-Ал Хамуд, РБългария 4000, Пловдив, Тел.: 032 656450, E-mail: smsti.op@gmail.com, Факс: 032 656447

Място/места за контакт: Дирекция СМСТИ

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.plovdiv.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index.

Електронен достъп до информация: http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20150129aWJC819164.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие:

Национален идентификационен No (ЕИК): 000471504

Община Пловдив, пл. "Централен" №1, За: деловодител О. Карагяурова, РБългария 4000, Пловдив, Тел.: 032 656403, E-mail: smsti.op@gmail.com, Факс: 032 656442

Място/места за контакт: Деловодство

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: www.plovdiv.bg.

I.2) Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Къща Клианти - етап 2015 Консервация, реставрация и адаптация, УПИ:ХІ-803,804-творческа база, кв.123 по плана на АИР „Старинен Пловдив”, гр. Пловдив”

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Строителство
Извършване, независимо с какви средства, на строителство, отговарящо на изискванията, указани от възлагащите органи 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
гр. Пловдив
Код NUTS: BG421
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Строителни и монтажни работи на недвижима културна ценност - къща "Клианти"

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

45000000, 45212350

Описание:

Строителни и монтажни работи
Недвижими паметници на културата

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ на поръчката: 320 000.00 лв. – триста и двадесет хиляди лева с ДДС. Посочената стойност е лимитна.

Стойност, без да се включва ДДС
266666.67 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

12

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранциите се представят в една от следните форми: а/ Парична сума, внесена по банковата сметка на Община Пловдив в ТБ ИНВЕСТБАНК АД - КЛОН ПЛОВДИВ, IBAN: BG 57 IORT 73753302000003, BIC: IORTBGSF, или б/ Безусловна и неотменяема банкова гаранция - В случай, че участникът представи банкова гаранция за изпълнение, банковата гаранция задължава банката неотменяемо и безусловно, независимо от валидността и действието на договора, да извършва плащанията до размера на гаранцията, при получаване на подписано и подпечатано искане за плащане от страна на възложителя, деклариращо неизпълнение от страна на изпълнителя на задължения съгласно договора. В случай, че участникът представи банкова гаранция за участие, срокът на валидност не може да бъде по-малък от срока на валидност на офертата, срокът на валидност на банковата гаранция за изпълнение следва да е с валидност 6 месеца след приемането на СМР/СРР/КРР на обекта. Изискуеми гаранции: А/Гаранция за участие – участниците представят гаранция за участие в обществената поръчка. Размерът на гаранцията за участие е 2500.00 лв. /две хиляди и петстотин лева/. Б/ Гаранция за добро изпълнение на договора - 3 % /три процента/ от предложената цена за изпълнение на договора без ДДС, като същата се дължи от определения за изпълнител участник преди подписване на договора. Когато участникът или избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. Гаранцията за изпълнение се освобождава без задължения за лихви или други обезщетения за периода, през който законно са престояли при Възложителя след изтичане на 6-шест месечен срок от приемане на СМР на обекта и след подписване на протокол от комисия, съставена от упълномощени представители на възложителя, изпълнителя, а при необходимост и от проектанта и строителния надзор.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Финансирането е осигурено от бюджета на община Пловдив. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сумата по договора, както следва: 1. авансово плащане (20% от общата стойност на договора с ДДС); 2. междинно плащане; 2. окончателно плащане.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

ДА

Описание на особените условия

1. Когато участник в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът за самоличност, респ. за регистрация на участника, трябва да са издадени от компетентния орган в страната, в която участникът е установен и се представят в официален превод, а документите, с които се удостоверяват техническите възможности и квалификация по чл.51 от ЗОП, посочени от възложителя в обявлението и документацията, както и декларациите по чл.47 от ЗОП, се представят и в превод. 2. Възложителят ще отстрани от участие участник в процедурата, за който са налице основанията за отстраняване посочени в чл. 47, ал.1 и ал. 5 от ЗОП. 3. Срок на валидност на офертите – е 90 календарни дни от крайния срок за приемане на оферти. 4. Заверено от участника копие от удостоверение за вписване в публичен регистър на Министерството на културата, за лица които имат право да извършват дейности по консервация и реставрация на недвижими културни ценности. 5. Всеки участник отчита обстоятелството, че при подписване на договора, задължително следва да представи документ за внесена гаранция за добро изпълнение и документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал.5 от ЗОП. 6. Срокът за изпълнение на поръчката е прогнозен – до 12 месеца . Забележка: Участникът, който не отговаря на което и да е от описаните по – горе изисквания се отстранява от участие в процедурата.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Всяка оферта задължително следва да съдържа следните документи: 1. Представяне на участника, което включва: А) Посочване на единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, вкл. електронен, за кореспонденция при провеждане на процедурата; Б) Декларация по чл.47, ал.9 за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1 и ал.5 от ЗОП - по образец; В) Доказателства за упражняване на професионална дейност по чл.49 ал.1 и 2 от ЗОП - Заверено от участника копие от актуално удостоверение за регистрация за І-ва категория строежи, недвижими културни ценности в Централния професионален регистър на строителя /чл.137 ал.1 б.м от ЗУТ/; 2. При участници обединения – копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият; 3.Документ за гаранция за участие-оригинал на банковата гаранция или копие на платежния документ за внесена гаранция за участие; 4.Доказателства за техническите възможности и/или квалификация по чл. 51, -документи, подробно описани по вид и харaктeристика в раздел технически възможности – ІІІ.2.3. от обявлението; 5.Декларация за ползване на подизпълнители, видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат да извършват и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители, вкл. декларация за съгласие за участие на подизпълнителите, ако е приложимо; 6.Декларация, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд; 7.Декларация за запознаване с обекта. 8.Декларация за приемане условията в проекта на договора. 9.Декларация по чл.56, ал.1, т.6 от ЗОП; 10.Техническо предложение за изпълнение на поръчката, съдържащо описание на начина на изпълнение /технологична програма/ на предмета на поръчката, включващо и срок на изпълнение, към което, ако е приложимо, се прилага декларация по чл.33, ал.4 ; 11.Декларация за основните видове материали и изделия, които ще бъдат вложени при изпълнение на поръчката; 12.Декларация относно гаранционните срокове при изпълнение на СМР/СРР/КРР, предмет на договора. 13.График за изпълнение на СМР; 14.Ценово предложение; 15.Заверено от участника копие от актуално удостоверение за вписване в публичен регистър на Министерството на културата, за лица които имат право да извършват дейности по консервация и реставрация на недвижими културни ценности; 16.Заверено копие от Сертификат за внедрена система за управление на качеството с обхват на действие предмета на строителството ISO 9001:2008 или еквивалент; 17.Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника; Документите по точки от 1 до 9 вкл. и от 15 до 17 вкл. се поставят в ПЛИК №1; документите по точки от 10 до 13 вкл., ведно с приложенията към него се поставят в ПЛИК №2; Документът по т. 14, ведно с приложенията към него се поставя в ПЛИК №3;

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

-

Изисквано минимално/ни ниво/а:

-

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1.Списък на строителството, сходно с обекта на настоящата обществена поръчка изпълнено през последните 5 години, считано от крайния срок за представяне на офертите, включващ стойности, дати и възложители, придружен от удостоверения за добро изпълнение. Тези удостоверения да посочват стойността, датата на приключване на строителството и мястото, вида и обема на строителството, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания; 2.Списък на техническите лица, включително на отговарящите за контрола на качеството; Посочване на образованието и професионалната квалификация на ръководните служители и на лицата, които отговарят за извършване на строителството ; 3.Заверено копие от валиден Сертификат за внедрена система за управление на качеството с обхват на действие предмета на строителството ISO 9001:2008 или еквивалент; 4.Декларация за средния годишен брой на работниците и служителите и за броя на ръководните служители на участника за последните 3 години; - Данни за собствени или наети технически лица, които участникът ще използва за извършване на строителството; -Списък на квалифицирани строителни работници, съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите в Република България; 5. Декларация за техническото оборудване, с което разполага участникът за изпълнение на обществената поръчка (участниците трябва да разполагат с необходимата техника и инструментариум, обезпечаващи изпълнението на поръчката); 6.Заверено копие от актуално удостоверение за регистрация за І-ва категория строежи, недвижими културни ценности в Централния професионален регистър на строителя /чл.137 ал.1 б.м от ЗУТ/; 7.Заверено копие от актуално удостоверение за вписване в публичен регистър на Министерството на културата, за лица които имат право да извършват дейности по консервация и реставрация на недвижими културни ценности.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът трябва да притежава опит в изпълнението на обекти, сходни с обекта от настоящата обществена поръчка – минимум два обекта, изпълнени през последните 5 години, с предмет сходен с предмета на настоящата процедура – строително ремонтни дейности на обекти недвижима културна ценност, придружен с удостоверение за добро изпълнение. 2.Ръководният и технически персонал да притежава опит и квалификация, съответстваща на предмета на поръчката (техническият ръководител на обекта да притежава образование и минимум 5 години професионален опит за заеманата длъжност). Задължително в персонала да има специалист художник-реставратор, регистриран в МК, както и дърводелец, които да могат да работят по образец на оригинала. 3. Наличие на внедрена система за управление на качеството с обхват на действие предмета на строителството ISO 9001:2008 или еквивалент. 4. Да има на разположение за целия срок за изпълнение на строителството на обекта необходимият брой квалифицирани строителни работници, съобразно видовете работи по КСС. 5. Да разполага с необходимото техническо оборудване за изпълнение на конкретните видове работи по КСС по договора. 6. Всеки участник следва да е регистриран за І-ва категория строежи, недвижими културни ценности в Централния професионален регистър на строителя /чл.137 ал.1 б.м от ЗУТ/, в случай че участва обединение, изискването се отнася за всеки участник в обединението, който ще изпълнява дейности свързани със строителството. 7. Всеки участник следва да е вписан в публичен регистър на Министерството на културата, за лица които имат право да извършват дейности по консервация и реставрация на недвижими културни ценности. Забележка: В случай, че участникът не отговаря на тези условия, това ще доведе до неговото отстраняване от процедурата.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
12.03.2015 г.  Час: 17:15
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
12.03.2015 г.  Час: 17:15
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
Български

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 13.03.2015 г.  Час: 10:00
Място

гр.Пловдив, aдминистративна сграда на община Пловдив, с адрес: пл."Централен" 1, ет.12

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Желаещите да се запознаят с документация за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да направят това на официалния интернет адрес на Община Пловдив www.plovdiv.bg, Профила на купувача, Обществени поръчки. На същия адрес ще бъдат публикувани и разяснения по документацията, ако има запитвания. Не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите оферти комисията обявява най-малко чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото на отварянето. За участие в настоящата процедура не се закупува документация за участие.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 ал.5, т.1 от ЗОП .

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" №18, РБългария 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

30.01.2015 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ