Версия за печат

00165-2014-0014

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: Р-2 от 30.01.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА, бул. "Дондуков" 2А, За: Маргаритка Цветкова, Република България 1000, София, Тел.: 02 9217610, E-mail: m.tzvetkova@mon.bg, Факс: 02 9217681

Място/места за контакт: екипът за управление на проект BG051PO001-3.3.07-0001 „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.mon.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.mon.bg/?go=page&pageId=11&subpageId=71.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Образование


В) ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Услуги
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Извършване на одитни услуги по изпълнявания от Министерството на образованието и науката проект BG051PO001-3.3.07-0001 „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси

II.3) Кратко описание на поръчката

„Извършване на одитни услуги по изпълнявания от Министерството на образованието и науката проект BG051PO001-3.3.07-0001 „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.Целта на Възложителя е да избере изпълнител за одитиране на дейностите, извършвани през целия цикъл на проект BG051PO001-3.3.07-0001 „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, който да изразява независимо одиторско мнение относно достоверното представяне във всички аспекти на същественост при изпълнение на проекта, в съответствие с приложимите норми и международните одиторски стандарти. Осъществяването на одитния ангажимент има за цел да подпомогне Възложителя чрез прилагането на систематичен и дисциплиниран подход за оценяване и подобряване ефективността на процесите на управление на риска, контрол и управление по проекта. Той следва да включва проследяване на ефективното прилагане на националното законодателство и правото на ЕС при изпълнение и отчитане на проекта от страна на Възложителя; проследяване на ефективното прилагане от страна на Възложителя на правилата, разписани от органите, отговорни за управление, наблюдение и контрол на ОПРЧР; осигуряване на допълнителен контролен механизъм за проследяване изпълнението на всички правила за изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проекта. Услугите, включени в поръчката, трябва да бъдат извършени в съответствие с международно признатите одитни стандарти и добри практики и Закона за независимия финансов одит. Приложимите стандарти, по които следва да бъде извършен одита на проекта са Стандартите издавани от международната организация на върховните одитни институции (INTOSAI), Международните стандарти за професионална практика по вътрешен одит издавани от Международния институт на вътрешните одитори и Международните одиторски стандарти, издавани от Международната федерация на счетоводителите.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

79212000

Описание:

Одиторски услуги

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: Р01-55 от 30.06.2014 г. 
III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път

Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"

Година и номер на документа:
2014-614164
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 165-2014-14
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

решение

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

30.06.2014 г. 


ІV: ПРЕКРАТЯВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

IV.1) Правно основание
Чл. 39, ал. 1, т. 5 от ЗОП
IV.2) Мотиви за прекратяване на процедура

Поради невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на поръчката по причини, които възложителят не е могъл да предвиди, в резултат на взето решение на Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", с което се изменят критериите за избор на операция BG051PO001-3.3.07 „УЧЕНИЧЕСКИ И СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ" , финнасовият ресурс по Проект BG051PO001-3.3.07-0001 „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ" се променя съществено и има липса на финансиране по дейности, включително за осигуряване на одитни услуги.На провелото се през м. октомври 2014 г.заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", с което се изменят критериите за избор на операция BG051PO001-3.3.07 „УЧЕНИЧЕСКИ И СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ", е взето решение за намаляване на бюджета на проект„УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ" с 8 млн. лева. Със Заповед № РД 09-12/27.01.2015 г.министърът на образованието и науката изменя общата сума на допустимите разходи за изпълнение на проекта, с актуализиран бюджет. Корекцията се е отразила на всички видове дейности, включително за избора на одитираща организация за нуждите на проекта. В резултат на взетото решение на Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", е невъзможно да се изпълни ангажимента по договора, който следва да се сключи след приключване на откритата процедура, тъй като за финансиране на одитни услуги разполагаемият бюджет на проекта е недостатъчен. С оглед факта, че след редуциране на бюджета на посочените операции възложителят не разполага с финансов ресурс за изпълнение на обществената поръчка, откритата процедура следва да бъде прекратена.

IV.5) Поръчката може да бъде предмет на повторно публикуване

НЕ


V: ОБЖАЛВАНЕ

V.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

V.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

30.01.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Емилия Вълчовска
Длъжност: Ръководител на проект BG051PO001-3.3.07-3.3.0001 „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ"