00045-2013-0005

BG-Пловдив:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

"Комплексен онкологичен център - Пловдив" ЕООД, бул. В. Априлов 15а, За: Екатерина Манчева, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 641536, E-mail: onkodis_plovdiv@abv.bg

Място/места за контакт: Екатерина Манчева

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.onkoplov.com.

Адрес на профила на купувача: www.onkoplov.com.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

ЗдравеопазванеРАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

ІI.1) Вид на процедурата
Открита процедура по реда на ЗОП
II.2) Обект на поръчката
Доставки
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: 75 от 12.03.2013 г. 
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00045-2013-0005
ІI.6) Описание на предмета на поръчката

„Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на „Комплексен онкологичен център - Пловдив" ЕООД по обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Доставка на реактиви и консумативи за имунологичен анализатор, модел "ELECSYS 2010", производител "ROCHE""; Обособена позиция № 2: „Доставка на реактиви и консумативи за хематологичен анализатор, модел „ВС-3000 Plus” – 2 броя " Обособена позиция № 3: „Доставка на консумативи за опаковане на инструментариум за автоклавиране"


РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ІII.1)
Номер на договора: 2 от 17.06.2013 г. 
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

"Перфект Медика" ООД ЕИК 833101609, ул. "Новозагорско шосе" бл. 1, България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 610230

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Обособена позиция № 2: „Доставка на реактиви и консумативи за хематологичен анализатор, модел „ВС-3000 Plus” – 2 броя"

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

12

ІII.7) Стойност посочена в договора
27417.6 BGN без ДДС
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства

НЕ


РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване

19.01.2015 г. 

ІV.3) Договорът е изменян/допълван

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

НЕ

Изпълнението е 50.25% от предмета на договора
ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
13777.17 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

28.01.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Д-р Калин Калинов
Длъжност: Управител