Версия за печат

00397-2015-0001

BG-Стара Загора: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЧЛ. 7, Т. 5 ИЛИ 6 ОТ ЗОП

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

"Водоснабдяване и Канализация" ЕООД, ул. "Христо Ботев" №62, За: Пламен Вълков, Република България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 601476, E-mail: pvulkov@wik-stz.com, Факс: 042 601476

Място/места за контакт: Отдел "Обществени поръчки" - стая 15

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.wik-stz.com.

Адрес на профила на купувача: http://op.wik-stz.com/?p=1020.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Вода

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Доставка на полиетиленови тръби – висока плътност (PEHD) и (PEHD-RC) за безизкопно полагане за нуждите на "ВиК" ЕООД – гр. Стара Загора”.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: складовата база (помощно стопанство) на Възложителя в гр.Стара Загора.
Код NUTS: BG344
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за:

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Доставките ще се извършват по периодични заявки от страна на Възложителя при възникнали потребности от тях и в зависимост от финансовите му възможности. В заявката ще се упоменава конкретния вид изделие, от което Възложителят има нужда, както и точното му количество. Всяка една от заявките ще се връчва лично на упълномощен представител на изпълнителя, по пощата - чрез обратна разписка, на ръка срещу подпис или по факс. Доставките ще се осъществяват франко складовата база (помощно стопанство) на Възложителя в гр.Стара Загора в рамките до два работни дни след връчена заявка. Срокът на действие на договора – 12 месеца.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

44162000

Описание:

Тръби

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Общото прогнозно количество посочено в бройки изделия е 60 000 м. Подробни данни за прогнозните количествата са посочени в техническата спецификация.

Прогнозна стойност без ДДС
330000 BGN
ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Срок на изпълнение в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1).Гаранцията за участие не се изисква. 2).Гаранция за изпълнение на стойност 3 % от прогнозната стойност на процедурата, представена в една от следните форми: парична сума, внесена в касата или по б.с/ка на "ВиК" ЕООД Стара Загора: „Централна кооперативна банка” АД, банков клон Стара Загора: гр.Стара Загора п.к.6000, ул. „Кольо Ганчев” № 54, BIC код е CECBBGSF, IBAN с/ка BG45 CECB 9790 1037 2874 00 или банкова гаранция, като срокът на действието й следва да надвишава срока на действие на договора. Гаранцията за изпълнение се представя при сключване на договора.

ІІІ.1.2) Условия и начини на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

Собствено финансиране. Плащането ще се извършва по банков път, в лева в 30 дневен срок след съставяне на двустранно подписан приемо-предавателен протокол за извършена доставка и издаване на елктронна фактура, която да съдържа номера на договора и неговия предмет. Електронната фактура следва да бъде изпращана в деня на доставката на адрес: yruseva@wik-stz.com.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър /ЗТР/, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът/кандидатът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждане на процедурата. Данъчна и ДДС регистрация. Възложителят ще отстрани от участие лицата, които не отговарят на изискванията на техническата спецификация, на чл. 47, ал.1, ал.2, т.1, т. 4 и т. 5 и ал.5, т. 1 и т. 2 от ЗОП и които не представят документите по чл.56 от ЗОП, описани в обявлението и документацията за участие. Ще бъдат отстранени и участници, на които предлаганата цялата гама от PEHD, PEHD-RC тръби не е от един призводител.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

Не се изискват.

ІІІ.2.3) Технически възможности

1. Декларация - списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на заявлението или на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка. Доказателството за извършената доставка се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката. 2. Сертификати (на производителя на изделията), издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на стоките със съответните технически спецификации, изискани от Възложителя в процедурата. За тръби ПЕВП – RC се изисква сертификат за изпълнена норма PAS 1075:2009 или еквивалентен. 3. Санитарни разрешителни или хигиенна оценка за допустим контакт с питейна вода за предлаганите изделия. 4. Каталог на български език описващ подробно техническите характеристики на изделията, конструкция, основни параметри и размери, използвани материали, изисквания за монтаж. 5. До участие в процедурата се допускат само производители, преки вносители, оторизирани дистрибутори на производителя, както и фирми, притежаващи договор за дистрибуция и продажба на стоките, обект на поръчката, със срок не по-кратък от срока на действие на договора за изпълнение на обществената поръчка.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
09.03.2015 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
09.03.2015 г.  Час: 17:00
IV.3.5) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.6) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

150

IV.3.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 10.03.2015 г.  Час: 10:00
Място

Централно управлението на “В и К” ЕООД– гр. Стара Загора, ул. “Христо Ботев” №62, заседателна зала.

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Съгласно чл.68, ал.3 от ЗОП.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

До 12 месеца.

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Критерии за оценка на офертите - Най-ниска цена. - Предлаганата цена е в български лева за един линеен метър, франко складова база в кв. Кольо Ганчев, гр.Стара Загора, без ДДС; Забележка: Цената се формира като сбор от всички единични цени. Документацията за участие е публикувана и достъпна от деня на публикуване на обявлението в РОП, на интернет страницата на "В и К" ЕООД– гр. Стара Загора, рубрика „Профил на купувача‘‘. Желаещите да я получат е достатъчно да я изтеглят свободно и безплатно от профила на купувача на Възложителя. Ако лицата желаят да получат документацията и на хартиен носител, същата може да бъде получена всеки работен ден от 8:00 до 17:00 часа в ЦУ “В и К” ЕООД– гр. Стара Загора, ул. “Христо Ботев” №62 в стая №15. В случай, че желаят документацията да им бъде изпратена, то изпращането става чрез куриер за сметка на заинтересованото лице, след получаване на писмено искане с посочени данни за адрес за кореспонденция, телефон и лице за контакти.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 от ЗОП.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

28.01.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ