Версия за печат

01777-2014-0001

BG-Кресна: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Средно общообразователно училище"Св.Паисий Хилендарски", ул.Цар Борис III № 12, За: Радослав Стойнев, Р.България 2840, Кресна, Тел.: 07433 2252, E-mail: soukresna@abv.bg

Място/места за контакт: СОУ "Св.Паисий Хилендарски" гр.Кресна

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: htpp: /soukresna.com/.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна/и дейност/и на възложителя

Образование

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Покупка на гориво за отопление(газьол за отопление 10pmm, със съдържаниие на сяра -0,001%, маркирано гориво за отопление) за нуждите на СОУ "Св.Паисий Хилендарски" гр.Кресна за 2015г. Количество до 18 000 литра.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: кр.Кресна, ул.Цар Борис III № 12
Код NUTS: BG413
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Покупка на гориво за отопление(газьол за отопление 10pmm, със съдържаниие на сяра -0,001%, маркирано гориво за отопление) за нуждите на СОУ "Св.Паисий Хилендарски" гр.Кресна за 2015г. Количество до 18 000 литра. Код по КОП-09135100-5. Доставка на газьола за отопление за нуждите на Възложителя да се извърши от Продавача на три или четири пъти, след предварителна заявка, направена от Възложителя.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

09000000, 09100000, 09130000, 09135000, 09135100

Описание:

Нефтопродукти, горива, електричество и други енергоизточници
Горива
Нефт и негови дестилати
Тежки горива (мазут)
Гориво за отопление

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
19998 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Договаряне без обявление

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, определен от възложителя

Решение №106/09.12.2014г.на Директора на СОУ "Св.Паисий Хилендарски" гр.Кресна

ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

НЕ


РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 59 / Обособена позиция №: / Заглавие:Покупка на гориво за отопление за нуждите на СОУ "Св.Паисий Хилендарски" гр.Кресна
V.1) Дата на сключване договора
23.01.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
09.12.2014 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"БМ2010"ЕООД, ЕИК 201254701, ж.к. "Еленово",бл.79,вх.А,ет.1,ап.1, Р.България 2700, Благоевград, Тел.: 0899 970996

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 19998 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

съгласно чл.120 от Закона за обществените поръчки

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

СОУ "Св.Паисий Хилендарски" гр.Кресна, ул.Цар Борис III № 12, Р.България 2840, Кресна, Тел.: 07433 2252, E-mail: soukresna@abv.bg

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

27.01.2015 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

"БМ2010"ЕООД, ЕИК 201254701


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор
Основание за избор на процедура на договаряне без обявление

з) За доставки, които са котирани и закупени на стокова борса

Изборът на процедурата, представляващ договаряне без обявление се обуславя от обстоятелството,че стоките предмет на настоящата поръчка са определени по списък,прадложен от Държавнна комисия по стоковите борсови и тържища и е одобрен от МС в Правилник ПЗОП. С избраната процедура се постига реализиране на целите и принципите по ЗОП, а именно: осигуряване на ефективност при разходването на бюджетни средства, публичност, прозрачност, свобода и лоялна конкуренция, равнопоставеност, недопускане на дискриминация, гарантиране на опазването на търговска тайна на кандидатите и техните предложения. Предметният обхват и финасовата рамка на общественната поръчка попада на чл.90,ал.1,т.11 от ЗОП.