Версия за печат

00272-2015-0002

BG-с.Ружинци:

РЕШЕНИЕ

Номер: 29 от 27.01.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

ОБЩИНА РУЖИНЦИ, с.Ружинци, ул. "Георги Димитров" № 31, За: Евтим Иванов Евтимов, РБългария 3930, с.Ружинци, Тел.: 09324 2283, E-mail: rujinci@abv.bg, Факс: 09324 2604

Място/места за контакт: Евтим Иванов Евтимов

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://obshtina-ruzhintsi.com/.

Адрес на профила на купувача: http://obshtina-ruzhintsi.com/obshtestveni-porychki?start=10.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.11 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

„Доставка/зареждане/ на горива /бензин А95Н и дизелово моторно гориво/, смазочни материали и консумативи за моторните превозни средства на община Ружинци, чрез система на зареждане от бензиностанциите на доставчика, при условията на безналично плащане с карти”. Общото количество на доставяното гориво е : бензин А95Н - 3000 литра ±20% и дизелово гориво - 105`000 литра ±20% от бензиностанции на продавача, както на територията на Община Ружинци, така и на територията на Република България. Количествата са прогнозни и са на база потреблението за минал период, като крайният Купувач ще ги усвоява според нуждите си, като може да заявява доставка под/над обявеното количество, а крайният Продавач приема, че няма да има претенции в случай, че обемът на сделката не бъде реализиран точно. Продавачът се задължава през време на срока на договора да притежава минимум една бензиностанция(собствени и/или наети) на територията на община Ружинци, която да предлага всички горива предмет на договора, чрез карти за безналично плащане. Борсовият договор ще бъде сключен за срок от 3 /три/ години, считано от датата на подписване на договора.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно разпоредбата на чл. 90, ал. 1, т. 11 от ЗОП, възложителите могат да възлагат обществени поръчки чрез процедура на договаряне без обявление само когато предмет на поръчката е доставката на стоки, определени по списък, предложен от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата и одобрен от Министерския съвет в правилника за прилагане на закона. Съгласно разпоредбата на чл. 38, ал. 1 от ППЗОП, в случаите на чл. 90, ал. 1, т. 11 от ЗОП, когато предмет на обществена поръчка е доставката на стоки, определени по списък в приложение № 2, договорът за обществена поръчка се сключва на стоковата борса на отделен борсов кръг по реда на Закона за стоковите борси и тържищата. Настоящата обществена поръчка е „Доставка/зареждане/ на горива /бензин А95Н и дизелово моторно гориво/, смазочни материали и консумативи за моторните превозни средства на община Ружинци, чрез система на зареждане от бензиностанциите на доставчика, при условията на безналично плащане с карти”, като горивата са включени в списъка по приожение № 2 към чл. 38, ал. 1 от ППЗОП. С оглед на горните обстоятелства възложителят е взел решение за обявяване на процедура на договаряне без обявление на основание чл. 90, ал. 1, т. 11 от ЗОП. Съгласно чл.91, ал.3 от ЗОП, изискванията на чл.91, ал. 2 от ЗОП не се прилагат в случаите по чл. 90, ал. 1, т. 11 и 12 от ЗОП. Съгласно чл.92а, ал.9 от ЗОП, в случаите по чл. 90 ал. 1 т. 11 от ЗОП, разпоредбите на чл.92а ал. 1 - 7 от ЗОП не се прилагат и договорът се сключва по правилата на съответната борса.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

Не се изпраща покана съгласно чл. 91, ал.3 от ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, РБългария 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

27.01.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Митко Младенов Иванов
Длъжност: Заместник кмет на община Ружинци