Версия за печат

02709-2015-0008

BG-с. Говежда: 06 - Финансови услуги (Застрахователни услуги, Банкови и инвестиционни услуги)

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Териториално поделение Държавно горско стопанство / ТПДГС/ - Говежда към Северозападно държавно предприятие /СЗДП/ - Враца, с. Говежда, общ. Георги Дамяново, обл. Монтана, За: инж.Милко Еделов Благоев, Република България 3474, с. Говежда, Тел.: 088 2598240, E-mail: dgs_govejda@abv.bg

Място/места за контакт: ТП ДГС Говежда

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.szdp.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20150110YoIM4014620.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Друг: Стопанисване и опазване на горските територии съгласно чл. 165, ал.1 от Закона за горите

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

"Предоставяне на услуги по застраховане за нуждите на ТП ДГС Говежда" по обособени позиции: Обособена позиция №1:Сключване задължителна застраховка " Гражданска отговорност" на автомобилистите" и доброволна застраховка "Злополука" на местата/лицата в МПС"; Обособена позиция №2: Сключване доброволна застраховка "Имущество" предоставено за стопанисване и управление на ТП ДГС Говежда"; Обособена позиция №3:Сключване задължителна застраховка "Гражданска отговорност" при притежание и ползване на огнестрелно оръжие"; Обособена позиция №4: Сключване задължителна застраховка "Живот и злополука", задължителна застраховка "Трудова злополука" и групова рискова застраховка "Живот"

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 6
Място на изпълнение: Република България
Код NUTS: BG312
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Предоставяне на услуги по застраховане за нуждите на ТП ДГС Говежда по четири обособени позиции: поз. №1:Сключване задължителна застраховка " Гражданска отговорност" на автомобилистите" на основание чл. 249,т.1 от Кодекса на застраховането и Наредба №49 от 16.10.2014 г. за задължителното застраховане по чл. 249, т.1 и т.2 от Кодекса за застраховането и за методиката за уреждане на претенции за обезщетение на вреди, причинени на моторните превозни средства, и доброволна застраховка "Злополука" на местата/лицата в МПС" ; поз.№2:Сключване застраховка "Имущество" предоставено за стопанисване и управление на ТП ДГС Говежда" публично държавна собственост, находящи се в с. Говежда, общ. Г. Дамяново, обл. Монтана. поз. №3.Сключване задължителна застраховка "Гражданска отговорност" при притежание и ползване на огнестрелно оръжие" на служителите на ТП ДГС Говежда, на основание чл. 94, ал. 2 от ЗОБВВПИ ; поз. №4:Сключване задължителна застраховка "Живот и злополука" на служителите на ТП ДГС Говежда, изпълняващи функции по опазване на горските територии държавна собственост, на основание чл. 192 от Закона за горите , задължителна застраховка "Трудова злополука" на служителите на ТП ДГС Говежда , на основание чл.2, ал.1 от Наредбата за задължителното застраховане на работниците и служителите за риска "трудова злополука" и доброволна групова рискова застраховка "Живот" на служителите на ТП ДГС Говежда.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

66510000

Описание:

Застрахователни услуги

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Обособена позиция №1- Застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите на 6 бр. МПС и "Злополука" на лицата/местата на1 бр. МПС със 16 бр. места, включително мястото на шофьора; Обособена позиция №2 - Застраховка "Имущество" - предоставено за стопанисване и управление на ТП ДГС Говежда - 1 бр. административна сграда,2 бр. гаражи, 1 бр. навес , 1 бр. битова сграда към навес, 1 бр. склад; Обособена позиция №3 - Застраховка "Гражданска отговорност" при притежание и ползване на огнестрелно оръжие" - 18 бр. служители на ТП ДГС Говежда; Обособена позиция №4 - Застраховки "Живот и злополука" на 8 бр. служители изпълняващи функции по опазване на горските територии държавна собственост, "Трудова злополука" на 19 бр. служителите на ТП ДГС Говежда и групова рискова застраховка "Живот" на 27 бр. служители на ТП ДГС Говежда.

Прогнозна стойност без ДДС
4500 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1.Гаранция за участие - Възложителят не поставя изискване за представяне на гаранция за участие в процедурата на основание чл.59,ал.5,т.2 от ЗОП. 2. Гаранция за изпълнение на договора- 1. Определеният за Изпълнител участник, преди сключването на договора представя гаранция за изпълнение в размер на 5% /Пет процента/ от стойността на договора/ общата застрахователна премия по договора/. Гаранцията за изпълнението на договора трябва да бъде представена в една от следните форми: а) парична сума, вносима по банкова сметка на ТП ДГС "Говежда" IBAN:BG37ТТBB94001525837850, BIC : ТТBBBG22 при Сосиете Женерал Експрес Банк, гр. Монтана . В платежния документ трябва да се посочи , като основание за внасяне на сумата, номера на решението за определяне на Изпълнител на поръчката. б) банкова гаранция, издадена в полза на Възложителя към момента на сключване на договора, валидна 30 календарни дни след изтичане срока на договора. В случай, че гаранцията за изпълнение на договора се представя под формата на банкова гаранция, същата трябва да бъде безусловна, неотменима и платима при първо поискване, в което Възложителят заяви, че Изпълнителя не е изпълнил задълженията си по договора за възлагане на обществената поръчка.Гаранцията за изпълнението на договора се задържа и освобождава от Възложителя в съответствие с условията на проекто-договора. Когато избрания за Изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, в съответствие на чл.60, ал.3 от ЗОП, всеки от съдружниците в него може да е вносител/наредител по гаранцията за изпълнение. Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение на договора без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Финансиране от стопанската дейност на стопанството. Плащането ще се извършва в български левове , съгласно клаузите на сключените договори.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

В обявената открита процедура може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, което отговаря на изискванията, предвидени в Закона за обществените поръчки /ЗОП/, както и на изискванията на Възложителя, посочени в настоящата документация за участие. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, съдружниците в обединението трябва да имат сключен договор за участие в настоящата открита процедура. Когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението, към офертата следва да се представи и документ,подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващия. В случай, че за Изпълнител е опреден участник, който е обединение, което не е юридическо лице, Възложителят не поставя изискване за създаване на юридическо лице.

ІІІ.1.4) Други особени условия

Не може да участва в настоящата процедура и ще бъде отстранен участник, за който са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” до „д”, т. 2, 3 и 4, и ал. 5 от ЗОП. Не могат да бъдат самостоятелни участници в тази процедура свързани лица по смисъла на § 1, т. 23 а от Допълнителните разпоредби на ЗОП или свързани предприятия по смисъла на § 1, т. 24 от Допълнителните разпоредби на ЗОП. Външни експерти, участвали в разработване на техническите спецификации, не могат да участват в процедурата за възлагане на обществената поръчка самостоятелно или в обединение с други лица като участници, членове на обединения-участници, подизпълнители, или чрез свързани лица, освен ако документите, в чието изработване са участвали, са променени така, че не предоставят на участника информация, която им дава предимство пред останалите участници в процедурата.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: В съответствие с чл.56, ал.1. участниците трябва представят следните документи и информация: 1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника; 2. Справка - Представяне на участника, която включва: 2.1.Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; 2.2. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. "а" до "д", т. 2, 3 и 4 и ал. 5 от ЗОП, при наличието на които участникът се отстранява от процедурата; 2.3. Доказателства по чл. 49, ал. 2 от ЗОП – заверено копие на валиден лиценз за извършване на застрахователна дейност, като в обхвата му да се включват застраховките предмет на позицията, за която се участва. При участие на повече от една позиция изискването се прилага за всяка позиция поотделно; 3. Когато участникът е обединение същият представя копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. 4. Декларация, подписана от лицето/лицата, представляващо/и участника, за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП; 5.Декларация по чл. 56, ал.1, т.8 за предвидените подизпълнители (ако се ползват такива), както и за видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители, и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка. 6. Декларация за предварително съгласие за участие на подизпълнителя; 7. Декларация, подписана от лицето(лицата), представляващо(и) участника, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд. Органите, от които може да се получи необходимата информация за задълженията, свързани със закрилата на заетостта, минимална цена на труда и условията на труд, които са в сила в страната, са Агенция по заетостта, Националната агенция по приходите и Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“. 8. Декларация, подписана от лицето (лицата), представляващо(и) участника, че участникът приема условията в проекта на договор, приложен към настоящата документация. 9. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата / представя се, когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документацията му за регистрация/ Плик №2 "Предложение за изпълнение на поръчката: 1. Техническо предложение на участника, съгласно приложения образец. 2. Подписана и подпечатана Техническата спецификация. 3. Общите условия и специалните такива по видовете застраховки, както и всяка друга информеция относно съществените елементи на предлаганата застраховка; Плик №3 " Предлагана цена" - Ценово предложение по образец.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Не се изискват
Минимални изисквания: Възложителят не поставя минимални изисквания към финансовото и икономическото състояние на участниците
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Не се изисква
Минимални изисквания: Възложителят не поставя минимални изисквания към техническите възможности на участниците
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

НЕРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
24.02.2015 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена: 5 BGN
Условия и начин на плащане

Възложителят предоставя свободен и безплатен достъп до документацията за участие в "Профила на купувача" на официалната интернет страница. При поискване на заинтересованото лице Възложителят предоставя документацията на място на всяко лице, поискало това, включително като му я изпрати за негова сметка. В този случай документацията се заплаща и цената е в размер на 5.00 /Пет / лева без ДДС. В хипотезата на поискване на място, документацията може да се получи всеки работен ден от 8:00 ч. до 16.00 ч. от датата на публикуване на обявлението за обществената поръчка в Регистъра на обществените поръчки на адрес: с. Говежда, общ. Г. Дамяново, обл. Монтана.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
24.02.2015 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 25.02.2015 г.  Час: 10:00
Място

Административната сграда на ТП ДГС Говежда, с. Говежда, общ. Георги Дамяново, обл. Монтана

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Право да присъстват при първоначалното отваряне на офертите, както и при отваряне на ценовите оферти /Плик №3/ и при теглене на жребий в случай на еднакви най-ниски ценови оферти, имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. за достъп до сградата, в коята се извършва отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Възложителя предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата, като я публикува на своя Профил на купувача, посочен в раздел І.1. от настоящото обявление. Чрез профила си на купувача Възложителя ще обяви дадените по него писмени разяснения по документацията за участие (ако има такива); датата, мястото и часа на отваряне на ценовите оферти /Плик №3/, както и тегленето на жребий по чл. 71, ал.5 от ЗОП (при възникване на основания за това). Разяснения по документацията могат да се искат до 7 дни преди крайния срок за подаване на оферти. На основание чл.64, ал.3 от ЗОП Възложителят съкращава минималният 40-дневен срок за подаване на оферти при обществени поръчки на стойност по чл.14, ал.3 от ЗОП чрез използване на предвидените в закона способи.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Срокът за подаване на жалби срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за промяна, вкл. относно условия, съдържащи се в документацията за участие, е 10 дневен и започва да тече след изтичане на 14 дни от датата на публикуване на решението и обявлението за процедурата ( чл.120, ал.5, т.1 от ЗОП). Жалби срещу действия или бездействия на Възложителя, които възпрепядстват достъпа или участието на лица в процедурата се подават в срока, определен в чл.120, ал.7 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

26.01.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Сключване задължителна застраховки: " Гражданска отговорност" на автомобилистите" и "Злополука" на лицата/местата в МПС"
1) Кратко описание

Сключване задължителна застраховка " Гражданска отговорност" на автомобилистите" на основание чл. 249, ал.1 от Кодекса на застраховането и доброволна застраховка "Злополука" на местата/лицата в МПС"

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

66510000, 66516000

Описание:

Застрахователни услуги
Застраховка "Гражданска отговорност" на превозни средства

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация: "Гражданска отговорност" - 6 бр. автомобили; "Злополука" - 16 бр. места в 1 бр. моторно превозно средство

Прогнозна стойност, без ДДС
1500 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Сключване застраховка "Имущество" предоставено за стопанисване и управление на ТП ДГС Говежда
1) Кратко описание

Предоставяне услуги по застраховането: сключване застраховка "Имущество" предоставено за стопанисване и управление на ТП ДГС Говежда" публично държавна собственост, находящи се в с. Говежда, общ. Г. Дамяново, обл. Монтана.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

66510000, 66515000

Описание:

Застрахователни услуги
Услуги по застраховане на щети или загуби на имущество

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификачия към документацията - 1 бр. административна сграда, 1 бр. навес, 1 бр. административна сграда към навес, 2 бр. гаражи, 1 бр. склад

Прогнозна стойност, без ДДС
300 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Сключване задължителна застраховка "Гражданска отговорност" при притежание и ползване на огнестрелно оръжие
1) Кратко описание

Сключване застраховка "Гражданска отговорност" при притежание на огнестрелно оръжие" на служителите на ТП ДГС Говежда, притежаващи огнестрелно оръжие при изпълнение на служебните си задължения.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

66510000

Описание:

Застрахователни услуги

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация - 18 бр. служители

Прогнозна стойност, без ДДС
400 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция Сключване задължителна застраховка "Живот и злополука", задължителна застраховка "Трудова злополука" и групова рискова застраховка "Живот"
1) Кратко описание

Сключване задължителна застраховка "Живот и злополука" на служителите на ТП ДГС Говежда, изпълняващи функции по опазване на горските територии държавна собственост, на основание чл. 192 от Закона за горите , задължителна застраховка "Трудова злополука" на служителите на ТП ДГС Говежда , на основание чл.2, ал.1 от Наредбата за задължителното застраховане на работниците и служителите за риска "трудова злополука" и доброволна групова рискова застраховка "Живот"

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

66510000, 66511000

Описание:

Застрахователни услуги
Животозастраховане

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация - застраховка "Живот и злополука" - 8 бр. служители, застраховка "Трудова злополука" - 19 бр. служители, рискова застраховка "Живот" - 27 бр. служители на ТП ДГС Говежда.

Прогнозна стойност, без ДДС
2300 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12